Հ.Յ.Դ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՑ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

 Չո­րեք­շաբ­թի Մարտ 21, 2012-ին, “Սի­մոն Վրաց­եան“ Կեդ­րո­նին մէջ, յա­տուկ մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ներ­կա­յա­ցուց իր հա­մա­մաս­նա­կան և մե­ծա­մաս­նա­կան ցու­ցակ­նե­րը: Ներ­կա­յաց­նե­լու ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Վա­հան Յով­հան­նիս­եա­նը յայտ­նեց, թէ այս ցու­ցակ­նե­րու կազ­մու­մը եր­կար տե­ւած է եւ խլած բա­ւա­կան ժա­մա­նակ:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Բիւ­րո­յէն կը մաս­նակ­ցի միայն մէկ ան­դամ` նոյ­նինքն Վա­հան Յով­հան­նիս­եան:

Մեր ցան­կը ամե­նամր­ցու­նակն է, եւ ամե­նէն աւե­լի ար­ժա­նի մար­դիկ մեր ցու­ցա­կում են: Այն­պէս որ, մենք շատ լուրջ ակն­կա­լիք­ներ ու­նենք, եւ յաղ­թե­լու մեր տրա­մադր­ուա­ծու­թիւնը յստակ է: Թէ քա­նի՞ տո­կոս քուէ­ներ կը ստա­նայ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնըընտ­րու­թիւն­նե­րի ար­դիւն­քում` կ՛ո­րո­շի ընտ­րո­ղը, յայտ­նեց Վա­հան Յով­հան­նիս­եան, պա­տաս­խա­նե­լով լրագ­րող­նե­րու հար­ցում­նե­րուն:

Անդ­րա­դառ­նա­լով կար­գա­խօ­սին` Հա­ւա­տանք, որ փո­խենք,Յով­հան­նիս­եան նշեց.- Հա­ւա­տը պէտք է կա­րո­ղա­նաս վաս­տա­կել: Ին­չի՞ն հա­ւա­տանք. նրան, որ իշ­խա­նու­թիւնն ու­նի բա­րի մի­տում­նե՞ր, ցան­կա­նում է, որ ամէն ինչ լաւ լի­նի՞: Դա պարզ է, բայց մենք չենք հա­ւա­տում, որ այս իշ­խա­նու­թիւն­ներն իրենց պա­շա­րով ի վի­ճա­կի են որե­ւէ բան փո­խել:

Ասու­լի­սին ներ­կայ Հ.Յ.Դ.-ի պատ­գա­մա­ւոր Ար­մէն Ռուս­տամ­եան յայտ­նեց.- Մեր ծրա­գի­րը իրա­կա­նաց­նե­լու հա­մար նախ` ակն­կա­լում ենք ժո­ղովր­դի աջակ­ցու­թիւնը, բա­ցի այդ` քա­ղա­քա­կան կեան­քը պա­հան­ջում է, որ քո խնդիր­նե­րը լու­ծե­լու հա­մար հա­մա­գոր­ծակ­ցես նա­եւ տար­բեր ու­ժե­րի հետ: Երկ­րում փո­փո­խու­թիւն­ներ հնա­րա­ւոր է միայն ամ­բող­ջա­կան իշ­խա­նա­փո­խու­թեան ու հա­մա­կար­գա­յին փո­փո­խու­թիւն­նե­րի ար­դիւն­քում:

Ստո­րեւ, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան ցան­կը.-

Վա­հան Յով­հան­նիս­եան, Ար­մէն Ռուս­տամ­եան, Ար­տիւ­շա Շահ­բազ­եան, Աղ­ուան Վար­դան­եան, Արծ­ուիկ Մի­նաս­եան, Կա­րի­նէ Յա­րու­թիւն­եան, Ար­մէն Բա­բայ­եան, Արա­մա­յիս Գրի­գոր­եան, Մի­քա­յէլ Մա­նուկ­եան, Կա­րէն Շահ­մու­րատ­եան, Ռու­զան Առա­քել­եան, Արա Նռան­եան Ար­սէն Համ­բար­ձում­եան, Գա­գիկ Գէ­որգ­եան, Վահ­րամ Թա­մազ­եան, Նու­նէ Պետ­րոս­եան, Մար­տուն Մա­թե­ւոս­եան, Իշ­խան Սա­ղա­թել­եան, Վար­դան Ալեք­սան­եան եւ Լի­լիթ Գալստ­եան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles