Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ԱՆԴԱՄ ԴԱՒԻԹ ԼՈՔԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆ

0 0
Read Time:6 Minute, 54 Second

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Դա­ւիթ Լոք­եան, քա­նի մը օր­ուայ հա­մար այ­ցե­լեց Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջան: Անոր կ՛ըն­կե­րակ­ցէր, շրջա­նի մօտ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­ցու­ցիչ Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եան:

Լոք­եան, որ տա­րի­ներ առաջ, ստանձ­նած էր Գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նը, ժա­մա­նեց Ուա­շինկ­թըն, անց­եալ Չո­րեք­շաբ­թի Նո­յեմ­բեր 2-ին: Ապա, Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եա­նի հետ ան նա­եւ այ­ցե­լեց յա­ջոր­դա­բար` Ֆի­լա­տելֆ­իա, Շի­քա­կօ, Փրո­վի­տէնս (ուր հան­դի­պե­ցան նա­եւ Նիւ Ինկ­լընտ շրջա­նի բո­լոր ըն­կեր­նե­րը), Նիւ Եորք եւ Նիւ Ճըր­զի:

Բո­լոր շրջան­նե­րէն ներս ալ, Լոք­եան անդ­րա­դար­ձաւ ներ­կայ իրա­վի­ճա­կին մա­սին, յայտ­նե­լով թէ յատ­կա­պէս տնտե­սա­կան ներ­կայ դա­ժան պայ­ման­նե­րը հետզ­հե­տէ աւե­լի կ՛ազ­դեն հա­յուն վրայ:

Ան նշեց թէ մեր հայ­րե­նիքն ու ազ­գը կը դի­մագ­րա­ւեն լուրջ տագ­նապ­ներ եւ թէ այս տագ­նա­պին ետին գտնուող ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան պատ­ճառ­նե­րուն ազ­դու լու­ծում­ներ որո­նե­լը ան­յե­տաձ­գե­լի անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն է` առաջ­քը առ­նե­լու հա­մար մտա­հո­գիչ ծայ­րա­յե­ղու­թիւն­նե­րու եւ անըն­դու­նե­լի իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րու:

Ան նշեց նա­եւ, թէ Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ ղե­կա­վա­րու­թեան մե­ծա­գոյն տագ­նա­պը` այն փաս­տա­ցի իրո­ղու­թիւնն է, որ Հա­յաս­տա­նէն ար­տա­գաղ­թը մի­եւ­նոյն թա­փով կը շա­րու­նակ­ուի:

``Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը պէտք է, որ կառչած մնայ ընկերվարութեան գաղափարախօսութեան երեք սկզբունքներուն` հաւասարութիւն, անկախութիւն եւ արդարութիւն եւ այս ուղիով առաջնորդուի: Առանց նշուած սկզբունքներու կերումով եւ պահպանումով, կարելի չէ ձեւաւորել զարգացող եւ արդար հասարակարգ: Կարելի չէ հասնիլ արդարութեան ու հաւասարութեան: Հետեւաբար, յառաջիկայ ընտրութիւններուն Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը պէտք է որ այս սկզբունքներու եւ կազմուած ծրագիրներու հիման վրայ ներկայանայ իբրեւ լուրջ թեկնածու:… Ձեռնածաւալ չմնանք եւ փոխարէն ներկայ աշխարհի պայմաններուն եւ մարտահրաւէրներուն հետ քայլ պահենք``, յայտնեց Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ Դաւիթ Լոքեան, որ քանի մը օրուայ համար, այցելեց Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի կարգ մը քաղաքներ:

Լոք­եան նա­եւ նշեց թէ Հա­յաս­տան-Սփիւռք գոր­ծակ­ցու­թիւնը բազ­միցս սկսած է դառ­նալ մա­կե­րե­սա­յին եւ առ­ժամ­եայ, նկա­տի ու­նե­նա­լով որ հա­մա­հայ­կա­կան տես­լա­կա­նով ու մտա­ծո­ղու­թեամբ չէ հիմ­նա­ւոր­ուած եւ խոր ար­մատ­ներ ստա­ցած: Ան շեշ­տեց թէ, խիստ կա­րե­ւոր է հա­մախմ­բել Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Սփիւռ­քի աշ­խար­հաց­րիւ զա­ւակ­նե­րը, այդ ալ հայ ազ­գին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը ար­տա­յայ­տե­լու ու մի­աս­նա­կա­նու­թիւնը խո­րաց­նե­լու իմաս­տով, ինչ­պէս նա­եւ ազ­գին ու հայ­րե­նի­քին ընդ­հան­րա­կան ու գե­րա­գոյն շա­հե­րը ապա­հո­վե­լու, եւ տագ­նապ­նե­րը լու­ծե­լու:

Այս­պէս, ան կա­րե­ւո­րեց Հա­յաս­տա­նի հզօ­րա­ցու­մը, Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան ամ­րապն­դու­մը ու Սփիւռ­քի վե­րա­կազ­մա­կեր­պու­մը, որ­պէս շղթայ­ուած եւ անդրդ­ուե­լի ամ­բող­ջու­թիւն: Այս ծի­րէն ներս, Լոք­եան ան­գամ մը եւս յայտ­նեց թէ յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւն պէտք է տրուի Սփիւռ­քին, որ­պէս մեր ազ­գին կեն­սա­կան նե­րու­ժը ներ­կա­յաց­նող մէկ կա­րե­ւոր հատ­ուա­ծը, ինչ­պէս նա­եւ Ջա­ւախ­քի հա­յու­թեան, ի խնդիր անոր մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան ու ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծի պահ­պան­ման:

Բիւ­րո­յի ան­դա­մին հա­մար հրա­մա­յա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն է հա­մա­հայ­կա­կան մտա­ծո­ղու­թիւնը, յաչս հա­մա­հայ­կա­կան մօ­տե­ցում­ներ որ­դեգ­րե­լու եւ այդ ալ բնա­կա­նա­բար ի շահ հայ­րե­նի­քին եւ հայ­րե­նա­սի­րու­թեան: Լոք­եան աւել­ցուց թէ ան­կա­խու­թեան կեր­տու­մը դժուար է. սա­կայն, նոյն­քան բարդ է նա­եւ ան­կա­խու­թեան պահ­պա­նումն ու ամ­րապն­դու­մը, ուր կա­րի­քը կայ հա­ւա­քա­կան հա­ւատ­քի եւ կամ­քի:

Հայ-թուրք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ յատ­կա­պէս ճամ­բու մա­սին անդ­րա­դառ­նա­լով, ան ըսաւ թէ եղած են եւ ցայ­սօր կը կա­տար­ուին բազ­մա­թիւ ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­ներ: Տնտե­սա­գէտ­ներ կը զբաղ­ուին այդ գոր­ծով եւ հա­մաշ­խար­հա­յին Դրա­մա­տունն ալ, իր կար­գին մօ­տէն հե­տաքրքր­ուած է թէ, նմա­նօ­րի­նակ կա­ղու­թիւն, ի՞նչ իրա­դար­ձու­թիւն­ներ կրնայ ստեղ­ծել: Լոք­եան պար­զա­բա­նեց թէ յատ­կա­պէս Հա­յաս­տանն է որ, դժուա­րու­թիւն­նե­րու առ­ջեւ պի­տի գտնուի, հզօր հա­րե­ւա­նի հետ ազատ տնտե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ իրա­կա­նաց­նե­լու պա­րա­գա­յին:

Լոք­եան նա­եւ անդ­րա­դար­ձաւ փտտա­ծու­թեան եը զեղ­ծա­րա­րու­թեան մա­սին: Ան շեշ­տեց թէ փոք­րա­մաս­նու­թիւն մը կը շա­րու­նա­կէ շա­հա­գոր­ծել եւ օգ­տա­գոր­ծել, եւ դի­մա­ցը մտա­ւո­րա­կան­նե­րու, գրող­նե­րու, ու­սու­ցիչ­նե­րու եւ մաս­նա­գէտ­նե­րու փա­ղանգ մը կը մնայ աղ­քատ:

Լոք­եան յայտ­նեց թէ կ՛ապ­րինք հա­մաշ­խար­հայ­նա­ցած աշ­խար­հի մը մէջ ու ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն ու գո­յու­թե­նա­կան կեր­պով են­թա­կայ` հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման մշա­կոյ­թին, մտա­ծե­լա­կեր­պե­րուն ու գոր­ծե­լա­կեր­պե­րուն: Ան նշեց թէ այս պատ­ճա­ռով, պէտք է հե­ռու մնալ ժա­մա­նա­կավ­րէպ գոր­ծե­լա­ձե­ւե­րէ եւ որ­դեգ­րել այն­պի­սի ոճ ու մօ­տե­ցում, որոնք առա­ւե­լա­գոյն չա­փով կը ներգ­րա­ւեն մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ու յատ­կա­պէս մեր երի­տա­սար­դու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւնը հա­մա­հայ­կա­կան ծրա­գիր­նե­րուն ու աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Ան եզ­րա­կա­ցուց, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ գո­յու­թիւն ու­նին շատ լաւ օրէնք­ներ, որոնք կը հա­մա­պա­տաս­խա­նեն մի­ջազ­գա­յին օրէնք­նե­րուն, սա­կայն իրա­կա­նու­թեան մէջ այլ բան է օրէն­քը, եւ բո­լո­րո­վին այլ` իրա­կան “ռէ­ալ“ կեան­քը, ու Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կը ձգտի, որ օրէնք­ներն ու “ռէ­ալ“ կեան­քը հա­մա­պա­տաս­խա­նեն իրա­րու:

Կա­տար­ուած զրոյց­նե­րէն ետք, տե­ղի ու­նե­ցաւ հարց-պա­տաս­խան: Շրջա­նի մօտ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եան կա­տա­րեց թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րը:

Բազ­միցս հե­տաքրքր­ուած ըն­կեր­ներ, հար­ցում­ներ ուղ­ղե­ցին Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ իրա­վի­ճա­կին մա­սին եւ Լոք­եան կրցաւ ման­րա­մաս­նօ­րէն բա­ցատ­րել եւ պա­տաս­խա­նել: Նա­եւ, այս հան­դի­պում­նե­րու կող­քին կա­տար­ուե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն-ընթ­րիք:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles