ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՓՐՈՎԻՏԵՆՍԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:10 Minute, 27 Second

Ուր­բաթ Հոկ­տեմ­բեր 16, 2009ին, Ա.Մ. Նա­հանգ­նե­րու, Րոտ Այ­լընտ նա­հան­գի, Փրո­վի­տենս քա­ղա­քի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Եփ­րատ եկե­ղեց­ւոյ մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բի տա­րե­կան ժո­ղո­վը:

 Խոր­հուր­դը կազ­մող 7 կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէն ներ­կայ էին հե­տեւ­եալ ան­դամ­նե­րը. վեր. Յա­րու­թիւն Սե­լիմ­եան՝ Նա­խա­գահ, վեր. դոկտ. Վա­հան Յ. Թու­թիկ­եան՝ գոր­ծա­դիր տնօ­րէն, վեր. Աւե­տիս Պոյ­նէր­եան՝ փոխ նա­խա­գահ, վեր. Յո­վէլ Մի­քա­յէ­լէ­ան՝ ատե­նադ­պիր, տիկ. Ճոյս Փի­լի­պոս­եան Սթայն, տի­ար Էն­տի Թո­րիկ­եան, դոկտ. Հրայր Ահա­րոն­եան« վեր. Յով­սէփ Մա­թոս­եան, վեր. Ռը­նէ Լե­ւոն­եան, վեր. Ժիլ­պեր Լե­ւոն­եան: Կամ­քէ ան­կախ պատ­ճառ­նե­րով կը բա­ցա­կա­է­յին վեր. Մկրտիչ Գա­րա­կէ­օզ­եան, վեր. Սամ­ուէլ Կի­րա­կոս­եան եւ տի­ար Ալ­պերթ Մոմճ­եան:

 Ըն­դու­նե­լէ ետք օրա­կար­գի հար­ցե­րը եւ վա­ւե­րաց­նե­լէ ետք նա­խորդ ժո­ղո­վի ատե­նագ­րու­թիւնը, գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բը նախ զբա­ղե­ցաւ նա­խորդ օրա­կար­գէն մնա­ցած հե­տեւ­եալ երեք նիւ­թե­րով.

 1. Միջ-միու­թե­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թիւն Հայ Աւետ. հո­վիւ­նե­րու տե­ղա­փո­խու­թեան հար­ցին մա­սին: Հա­մա­ձայ­նա­գի­րը կը վե­րա­բե­րէր մաս­նա­ւո­րա­պէս Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի եւ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի միու­թեան հո­վիւ­նե­րու տե­ղա­փո­խու­թեանց մա­սին: Իր են­թա­յանձ­նա­խում­բին կող­մէ պատ­րաստ­ուած հա­մա­ձայ­նա­գիր մը յղած էր գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բին ատե­նա­պետ վեր. Ռան Թով­մաս­եան: Յետ սեր­տո­ղու­թեան, որոշ­ուե­ցաւ շնոր­հա­կա­լու­թեամբ ըն­դու­նիլ սոյն հա­մա­ձայ­նա­գի­րը եւ յանձ­նա­րա­րել, որ ոչ միայն Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի եւ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի, այլ խոր­հուր­դի ան­դամ միւս միու­թիւն­ներն ալ սեր­տեն եւ վա­ւե­րաց­նեն զայն:

 2. Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղե­ցին եւ աւե­տա­րան­չա­կան գոր­ծը Պել­ճի­քա­յի մէջ: Ամե­րի­կա­յի հայ աւե­տա­րան­չա­կա­նի, ֆրան­սա­հայ Աւետ. միու­թեան եւ Եւ­րո­պա­յի հայ աւետ. ըն­կե­րակ­ցու­թեան տե­ղե­կա­գիր­նե­րը ստա­նա­լէ ետք, գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բը որո­շեց իր գնա­հա­տան­քը հա­ղոր­դել Պրիւք­սէ­լի մէջ Հայ աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղեց­ւոյ հա­մար եկե­ղեց­ւոյ շէնք մը գնե­լու Ամե­րի­կա­յի հայ աւե­տա­րան­չա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան ազն­ուա­կան ժես­տին հա­մար:

 Նկա­տի ու­նե­նա­լով որ սոյն շէն­քը կը կա­րօ­տի աւե­լի քան 300,000 Եու­րո­յի նո­րո­գու­թիւն­նե­րու եւ բա­րե­զարդ­ման ծախ­սի, որոշ­ուե­ցաւ կոչ ընել աշ­խար­հաս­փիւռ Հայ Աւետ. եկե­ղե­ցի­նե­րուն, որ­պէս­զի օժան­դա­կու­թեան ձեռք եր­կա­րեն իրենց քոյր եկե­ղեցի­ին:

 3. Պաղ­տա­տի Հայ Աւետ. եկե­ղե­ցին դի­մած էր Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի հայ աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րու միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լու: Ժո­ղո­վը վե­րա­հա­սու եղաւ որ միու­թիւնը ըն­դու­նած է եկե­ղե­ցին որ­պէս օժան­դակ ան­դամ եւ յա­ռա­ջի­կա­յին կը ծրագ­րէ ըն­դու­նիլ անոր լի­ա­կա­տար ան­դա­մակ­ցու­թիւնը: Որոշ­ուե­ցաւ ող­ջու­նել Պաղ­տա­տի Հայ Աւետ. եկե­ղեց­ւոյ օժան­դակ ան­դա­մակ­ցու­թեան լու­րը եւ աղօ­թել որ անոր լման ան­դա­մակ­ցու­թիւնը կա­րե­լի դառ­նայ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին :

 Որոշ­ուե­ցաւ նա­եւ յանձ­նա­րա­րել Հայ Աւետ. եկե­ղե­ցի­նե­րուն որ­պէս­զի թէ° բա­րո­յա­պէս եւ թէ° նիւ­թա­պէս նե­ցուկ  ըլ­լան անոր:

 Գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բը մաս­նա­ւո­րա­պէս խորհր­դակ­ցու­թեան նիւթ դար­ձուց նոր օրա­կար­գի հե­տեւ­եալ նիւ­թե­րը եւ ար­ձա­նագ­րեց հե­տեւ­եալ որո­շում­նե­րը.

 1. Շնոր­հա­կա­լու­թեամբ ըն­դու­նիլ ՀԱՀ­Խի նա­խա­գահ վեր. Յա­րու­թիւն Սե­լիմ­եա­նի զե­կոյ­ցը իր գոր­ծու­նէ­ու­թեանց մա­սին, ինչ­պէս նա­եւ գոր­ծա­դիր տնօ­րէն վեր. Վա­հան Թու­թիկ­եա­նի եւ գան­ձա­պահ տի­ար Ալ­պերթ Մոմճ­եա­նի գրա­ւոր տե­ղե­կա­գիր­նե­րը:

 2. Շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել գոր­ծա­դիր տնօ­րէն վեր. Թու­թիկ­եա­նին ՀԱՀ­Խի ար­խիւ­նե­րուն հա­մար պատ­րաս­տած կա­րե­ւոր վա­ւե­րա­գիր­նե­րու եւ թղթակ­ցու­թեանց իր հա­ւա­քա­ծո­յին հա­մար, որոնք ամ­փոփ­ուած  են  8 կազմ­ուած հա­տոր­նե­րու մէջ: Ի բաց առ­եալ 1992-1998 տա­րի­նե­րը, սոյն հա­տոր­նե­րը կը պար­փա­կեն խոր­հուր­դի 30 տա­րի­նե­րու իրա­դար­ձու­թիւն­ներն ու պատ­մու­թիւնը: Խնդրել նա­եւ աւե­տա­րան­չա­կա­նի գրա­սեն­եա­կէն, որ ի սպաս դնէ 1992-1998 տա­րի­նե­րու թղթած­րար­նե­րը որ­պէս­զի ՀԱՀ­Խի ար­խիւ­նե­րու ամ­բող­ջա­կան հա­ւա­քա­ծոն կազմ­ուի:

 3. Նկա­տի ու­նե­նա­լով գրա­սեն­եա­կի վե­րա­բեր­եալ տար­ուէ տա­րի աճող ըն­թա­ցիկ ծախ­սե­րը որո­շեց եր­կու հա­զար տո­լա­րի յա­ւել­եալ յատ­կա­ցում մը ընել այդ ուղղու­թեամբ« Յուն­ուար 1, 2010 թուա­կա­նէն  սկսեալ:

 4. Հա­յաս­տա­նի մէջ վեր­ջին եր­կու տաս­նամ­եակ­նե­րուն իր կա­տա­րած գոր­ծու­նէ­ու­թեանց մա­սին հա­կիրճ վե­րագ­նա­հա­տում ընե­լէ ետք, ժո­ղո­վը շեշ­տեց կա­րե­ւո­րու­թիւնը եկե­ղե­ցա­կան միու­թիւն­նե­րու եւ աւե­տա­րան­չա­կա­նի փոխ-յա­րա­բե­րու­թեան եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան: Գո­հու­նա­կու­թեամբ ար­ձա­նագր­ուե­ցաւ տե­ղա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րու հետզ­հե­տէ ինք­նա­վար աշ­խա­տե­լա­կեր­պը: Ժո­ղո­վը որո­շեց յատ­կա­պէս իր գո­հու­նա­կու­թիւնը յայտ­նել վեր. Սամ­ուէլ Կի­րա­կոս­եա­նի՝ Հայց. աւետ. եկե­ղեց­ւոյ նա­խա­գահ ընտր­ուե­լուն բա­րե­բաս­տիկ առի­թով: Ժո­ղո­վը նա­եւ իր երախ­տա­գի­տու­թիւնը յայտ­նեց Հա­յաս­տա­նի ՀԱՀ­Խի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ վեր. Րը­նէ Լե­ւոն­եա­նին հայ­րե­նի­քի մէջ վեր­ջին 15 տա­րի­նե­րուն իր մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թեանց եւ իր ցու­ցա­բե­րած առաջ­նոր­դու­թեան հա­մար:

 5. Գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բը խորհր­դակ­ցու­թեան նիւթ դար­ձուց Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան սահ­մա­նադ­րու­թեան մէջ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի առա­ջադ­րած կրօ­նա­կան ազա­տու­թեան վե­րա­բեր­եալ փո­փո­խու­թիւն­նե­րը, եւ անոնց­մէ բխող անն­պաստ հե­տե­ւանք­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան վե­րա­պա­հու­թիւն­նե­րը սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու նկատ­մամբ: Յետ խորհր­դակ­ցու­թեան, ժո­ղո­վը յայտ­նեց, թէ լիա­յոյս է որ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը վե­րա­տե­սու­թեան պի­տի են­թար­կէ սահ­մա­նադ­րու­թեան մէջ խնդրոյ առար­կայ փո­փո­խու­թիւն­նե­րը. Նա­եւ որո­շեց որ այն պա­րա­գա­յին երբ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը նա­խա­ձեռ­նէ նոր եւ նպաս­տա­ւոր օրի­նա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ որ­դեգ­րել կրօ­նա­կան ազա­տու­թեան վե­րա­բեր­եալ, Հայց. Աւետ. եկե­ղե­ցին պատ­րաս­տա­կամ է խորհր­դակ­ցու­թեան մաս­նակ­ցե­լու:

 6. ՀԱՀ­Խի եւ Մայր աթոռ Էջմ­ի­ա­ծի­նի փոխ-յա­րա­բե­րու­թիւնը խոհր­դակ­ցու­թեան նիւթ դար­ձաւ Վեր. Յա­րու­թիւն Սե­լիմ­եա­նի եւ Ամե­նայն հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կո­սի Մա­յիս 2009ի երկ­խօ­սու­թե­նէն ետք:  Որոշ­ուե­ցաւ Նո­յեմ­բեր 30, 2009ին Հայ Աւետ. պատ­ուի­րա­կու­թիւն մը ղրկել  Էջմ­ի­ա­ծին բաղ­կա­ցած վեր. Յա­րու­թիւն Սե­լիմ­եա­նէ, վեր. դոկտ. Փոլ Հայ­տոս­թեա­նէ եւ տի­ար Էն­տի Թո­րիկ­եա­նէ« Մայր աթոռ Էջմ­ի­ա­ծի­նի եւ Հայց. Աւետ. եկե­ղեցիի հո­գե­ւոր կա­պե­րը աւե­լի եւս ամ­րապն­դե­լու եւ հա­սա­րա­կաց գոր­ծակ­ցու­թեան մար­զեր որո­նե­լու առա­ջադ­րու­թեամբ: 

 7. Հա­յաս­տան-Թուրք­իա դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու նպա­տա­կով Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009ին ստո­րագ­րած ար­ձա­նա­գրու­թիւն­նե­րու (Protocol) մա­սին տե­ղի ու­նե­ցան եր­կար խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ: Նկա­տի ու­նե­նա­լով իրենց բա­րե­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ ըլ­լա­լու հան­գա­ման­քը, Աւե­տա­րան­չա­կա­նի եւ Փի­լի­պոս­եան Հաս­տա­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը չմաս­նակ­ցե­ցան խորհր­դակ­ցու­թեանց: Արդ ՀԱՀ­Խի ան­դամ հինգ եկե­ղե­ցա­կան միու­թիւն­նե­րը յետ խորհր­դակ­ցու­թեանց որո­շե­ցին որ, թէ­եւ կÿող­ջու­նեն Թուրք­իոյ եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուհաս­տա­տու­մը եւ եր­կու եր­կիր­նե­րու սահ­ման­նե­րու բա­ցու­մը, սա­կայն ու­նին լուրջ մտա­հո­գու­թիւն­ներ թրքա­կան նա­խա­պայ­ման­նե­րու նկատ­մամբ, յատ­կա­պէս Թուրք­իոյ տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան ճա­նա­չու­մի եւ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին վե­րաքն­նու­թեան առն­չու­թեամբ, որոնք չեն սա­տարեր Հայ Դա­տի  հե­տապն­դու­մի աշ­խա­տանք­նե­րուն:

 8. Նկա­տի ու­նե­նա­լով ժա­մա­նա­կի սահ­մա­նա­փա­կու­մը, որոշ­ուե­ցաւ որ ՀԱՀ­Խի հինգ եկե­ղե­ցա­կան միու­թիւն­նե­րը եւ եր­կու կազ­մա­կեր­պու­թին­նե­րը իրենց տա­րե­կան տե­ղե­կագ­րու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յաց­նեն Աւե­տա­րան­չա­կա­նի տա­րե­կան հա­մա­ժո­ղո­վին՝ Հոկ­տեմ­բեր 17,  2010-ին:

 9. Որոշ­ուե­ցաւ Գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բի ժո­ղով­նե­րը հիւ­րըն­կա­լող Փրովի­տեն­սի Հայ աւետ. Եփ­րատ եկե­ղեց­ւոյ  շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել:

 10. Որոշ­ուե­ցաւ ՀԱՀ­Խի եր­կամ­եայ ժո­ղո­վը գու­մա­րել Ամե­րի­կա­յի Հայ Աւե­տա­րան­չա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղին,  ( 31 W. Century Rd. Paramus, NJ) Ուր­բաթ,  Հոկ­տեմ­բեր 15,  2010 թուա­կա­նին:

 

Վեր. Դոկտ. ՎԱ­ՀԱՆ Յ. ԹՈՒ­ԹԻԿ­ԵԱՆ

Գոր­ծա­դիր Տնօ­րէն Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան

Հա­մաշ­խար­հա­յին Խոր­հուր­դի

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles