ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄՕՏ Ա.Մ.Ն.Ի ԴԵՍ­ՊԱՆ ՃՈՆ Ա. ՀԵ­ՖԸՐ­ՆԻ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒ­ՄԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ԵԻ ՆԻՒ ՃԸՐԶԻԻ ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԵՏ

0 0
Read Time:8 Minute, 41 Second

nyc hk3 ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ

Լուսանկարներ` Հէրի Գունտաքճեան

Ա.Մ.Ն.ի Արե­ւել­եան Թե­մի բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ Բարձր. Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի հրա­ւէ­րով, Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ միու­թիւն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի եւ շուրջ 150 հան­դի­սա­կան­նե­րի, ներ­կա­յու­թեամբ Դեկ­տեմ­բեր 16, 2012թ. Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղե­ցում տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւաք հան­դի­պում Հա­յաս­տա­նի մօտ Ա.Մ.Ն.ի Մե­ծար­գոյ դես­պան Ճոն Ա. Հե­ֆըր­նի հետ:

Հա­ւա­քին ներ­կայ էր, Գե­րաշ­նորհ Տ. Անու­շա­ւան եպիս­կո­պոս Դանի­էլ­եա­նը Նիւ Եոր­քի եւ Նիւ Ճըրզիի Հա­յոց Առա­քե­լա­կան Կի­լիկ­եան թե­մի եկե­ղե­ցի­նե­րու հո­վիւ­նե­րը:

Երե­կո­յի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Սրբա­զան Չօ­լոյ­եա­նը, որու աղօթ­քով, յոտն­կայս յարգ­ուեց “Քե­նե­թի­քէ­թի“ դպրոց­նե­րից մէ­կում, սպանն­ուած ան­մեղ զո­հե­րի յի­շա­տա­կը:

Սրբա­զա­նը բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց դես­պա­նին եւ իր տիկ­նոջ եւ նշեց “այս Մայր Եկե­ղե­ցին գնուել է 1915թուին, մեր ժո­ղովր­դի Մեծ Եղեռ­նի տա­րի­նե­րին“:

Այս եկե­ղե­ցում եւ հա­րե­ւան շրջա­փա­կում, հանգր­ուա­նե­ցին կո­տոր­ուած­նե­րից հրաշ­քով ազատ­ուած հայ­րե­նա­կից­ներ:

Այս եկե­ղե­ցում հիւ­րըն­կալ­ուե­ցին նա­եւ երկ­րորդ Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մից ազատ­ուած հա­յոր­դի­ներ:

Մեր ժո­ղո­վուր­դը գո­յա­տե­ւեց, որով­հե­տեւ մենք հա­ւատք ու­նէ­ինք, մեր ապա­գա­յի նկատ­մամբ: Այ­սօր մենք եր­ջա­նիկ ենք, որով­հե­տեւ ու­նենք ազատ եւ ան­կախ Հա­յաս­տան, մեր նա­խա­հայ­րե­րի հայ­րե­նի­քը“:

Sրբա­զա­նը բեմ հրա­ւի­րեց Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ, տի­ար Ստի­վըն Յա­կոբ­եա­նը, որ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց բո­լո­րին եւ ներ­կա­յաց­րեց դես­պա­նին: “Յար­գե­լի դես­պա­նը ծնուել է, Մի­սու­րի նա­հան­գում, շրջա­նա­ւարտ է “Մի­շի­կըն Սթէյթ“ հա­մալ­սա­րա­նից: 1982 թուից, աշ­խա­տել է Ամե­րի­կա­յի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նում, ծա­ռա­յել է մի շարք Ամե­րիկ­եան դես­պա­նատ­նե­րում: Ար­հես­տա­վարժ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ է: Հա­յաս­տա­նի մօտ դես­պան է նշա­նակ­ուել, Մա­յիս 2011 թուից, որից առաջ վա­րել է պա­տաս­խա­նա­տու պաշ­տօն որ­պէս` “Deputy Chief of Mission at USNATTA in Brussels, Belgium““:

Պրն.  Յա­կոբ­եա­նը նշեց` “բո­լո­րիս հա­մար լաւ առիթ է, լսել դես­պա­նին, որ իր խօս­քի աւար­տին պի­տի պա­տաս­խա­նի, տրուած հար­ցում­նե­րին“:

Բեմ հրա­ւիր­ուեց դես­պա­նը, որ հան­գա­մա­նօ­րէն, անդ­րա­դա­ձաւ, Հա­յաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րի, Հա­յաս­տան-Ամե­րիկ­եան փոխ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի, Ամե­րիկ­եան օգ­նու­թիւն­նե­րի եւ ներդ­րում­նե­րի եւ մի շարք տար­բեր խնդիր­նե­րի շուրջ:

Պաս­տա­ռի վրայ, պատ­կեր­նե­րով ցու­ցադ­րեց Հա­յաս­տա­նում, Ամե­րի­կա­յի կող­մից տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րի շուրջ:

Ստո­րեւ հա­մա­ռօ­տագր­ուած պի­տի փո­խան­ցեմ միայն, որոշ հատ­ուած­ներ, դես­պա­նի ելոյ­թից եւ ար­ծարծ­ուած խնդիր­նե­րից:

Դես­պա­նը իր խօս­քի սկզբում, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց, Սրբա­զան Չօ­լոյ­եա­նին, սոյն հա­ւա­քի կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար:

Բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուեց եւ պաս­տա­ռի վրայ ցու­ցադ­րեց մի շարք կա­րե­ւոր աշ­խա­տանք­նե­րի մա­սին, ինչ­պէս` “Eye Care Project“ի մա­սին, որ շար­ժա­կան հիւան­դա­նո­ցի մի­ջո­ցով, շրջե­լով Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քում, ձրի­ա­բար, բարձ­րոր­ակ ակ­նա­բու­ժա­կան ծա­ռա­յու­թիւն է մա­տու­ցում ժո­ղովր­դին:

Ամե­րիկ­եան դես­պա­նա­տու­նը, լայն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն է ծա­ւա­լում այս բարձ­րո­րակ բժշկա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան հետ:

2012 թուա­կա­նը, կա­րե­ւոր տա­րի եղաւ մեզ հա­մար, նշեց դես­պա­նը: Մենք տօ­նա­կա­տա­րե­ցինք մեր 20րդ քա­ղա­քա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան տա­րե­դար­ձը, ազատ Հա­յաս­տա­նի հետ:

1992 թուի բա­ցինք Ամե­րի­կա­յի ժա­մա­նա­կա­ւոր դես­պա­նա­տու­նը, Երե­ւա­նի “Փլա­զա հօ­թե­լում“:

Մեր յա­րա­բե­րու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի հետ ամուր է: Մեր նա­խա­գահ­նե­րը Օպա­ման եւ Սարգս­եա­նը քանի մը, հան­դի­պում­ներ են ու­նե­ցել: Ար­տա­քին Գործ­ոց նա­խա­րա­րու­հի Տի­կին Քլին­թը­նը, եր­կու ան­գամ այ­ցե­լել է Հա­յաս­տան: Մենք աշ­խա­տում ենք օգ­տա­կար լի­նել Հա­յաս­տա­նին, որ յա­ջո­ղի, որ­պէս դե­մոկ­րա­տիկ, բար­գա­ւաճ եւ ապա­հով եր­կիր:

Դես­պա­նը իր խօս­քը շա­րու­նա­կե­լով, նշեց` “Այս տա­րի Հա­յաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցաւ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ, 2013 թուի Փետր­ուա­րին պի­տի կա­տար­ուի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն: Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րը, հե­տաքրքր­ուած է, Հա­յաս­տա­նում տես­նել ազատ եւ ար­դար ընտ­րու­թիւն­ներ:

Խօ­սե­լով տնտե­սա­կան խնդիր­նե­րի շուրջ, դես­պա­նը նշեց` “Ան­ձամբ եւ նոյն­պէս Ուա­շինկ­թը­նը, պար­տա­ւո­րիչ ենք հա­մա­րում, ամ­րապն­դել մեր տնտե­սա­կան կա­պե­րը Հա­յաս­տա­նի հետ: Հա­յաս­տա­նը ար­տա­կարգ յա­ջո­ղու­թիւն է ար­ձա­նագ­րում հա­մա­կարգ­չա­յին գի­տու­թեան աս­պա­րէ­զում: Ճիշդ է Ամե­րի­կա­յի ներդ­րում­նե­րը Հա­յաս­տա­նում որ­պէս քա­նակ, առա­ջի­նը չէ, բայց առա­ջինն է հա­մար­ւում, որ­պէս որակ տա­ղան­դա­ւոր եւ շի­նա­րար, հայ ժո­ղո­վուր­դը, հիմ­նա­կան ազ­դակն է Հա­յաս­տան տնտե­սա­կան յա­ջո­ղու­թեան“, նշեց դես­պա­նը:

Դես­պա­նը խօ­սեց նա­եւ ապա­հո­վա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին:

Հա­յաս­տա­նը հա­մա­գործակ­ցում է ՆԱ­ԹՕի հետ: Դես­պա­նը նշեց նա­եւ “Պէտք է նկա­տի ու­նե­նալ, որ Հա­յաս­տա­նը փոքր եր­կիր է, քիչ բնակ­չու­թեամբ եւ սահ­մա­նա­փակ շու­կա­յով: Սահ­մա­նա­կից 4 հա­րե­ւան եր­կիր­նե­րի հետ, որոն­ցից 2ի սահ­ման­նե­րը փակ են: Կա­րե­ւոր սահ­ման­նե­րի, Վրաս­տա­նը, որ փակ­ուել էր 2008 թուին, Ռու­սաս­տա­նի եւ Վրաս­տա­նի պա­տե­րազ­մի պատ­ճա­ռով“:

Դես­պա­նը մէկ սահ­մա­նով գո­հա­նա­լը (Իրա­նի հետ) վտան­գա­ւոր հա­մա­րեց: Կա­րե­ւոր հա­մա­րեց, հա­րե­ւան­նե­րի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի բա­րե­լա­ւում:

Կա­րե­ւո­րեց նա­եւ Ղա­րա­բա­ղի հար­ցի լու­ծու­մը: Կողմ ար­տա­յայտ­ուեց, Թուրք­իա­յի սահ­մա­նի բաց­ման կա­պակ­ցու­թեամբ, յոր­դո­րեց նա­եւ արեւմտ­եան եր­կիր­նե­րի հետ տնտե­սա­կան կա­պե­րի զար­գա­ցու­մը:

Խօ­սե­լով հա­յոց Մեծ Եղեռ­նի մա­սին, դես­պա­նը նշեց, “Հա­յոց ջար­դը 20րդ դա­րի ամե­նա­դա­ժան երե­ւոյթն է եղել եւ այդ կա­պակ­ցու­թեամբ, Ամե­րի­կա­յի կող­մից որ­դեգր­ուած քա­ղա­քա­կան մօ­տե­ցու­մը Ա.Մ.Ն.ի բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թեան է կապ­ւում: Ես այս գի­շեր, որ­պէս դես­պան կը լսեմ ձե­զ եւ ձեր կար­ծիք­ներն է մօ­տե­ցում­նե­րը կը զե­կու­ցեմ մեր ղե­կա­վա­րու­թեան“:

Եղան բազ­մա­թիւ հար­ցում­ներ, ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ Ամե­րի­կա­յի օգ­նու­թեան մա­սին, հար­ցե­րէն մէ­կը` թէ ին­չո՞ւ Հա­յաս­տա­նի օգ­նու­թեան մա­սը աւե­լի քիչ է քան Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի յատ­կա­ցու­մը: Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի, Ատր­պէյ­ճա­նի շա­րու­նա­կա­կան ոտնձ­գու­թիւն­նե­րի եւ այլ ըն­կե­րա­յին խնդիր­նե­րի շուրջ:

Հան­դի­սու­թեան աւար­տին, Սրբա­զան Չօ­լոյ­եա­նը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց դես­պա­նին եւ իր տիկ­նոջ: Նա իր խօս­քը ուղ­ղե­լով դես­պա­նին նշեց` “բազ­մա­թիւ հար­ցում­ներ զբա­ղեց­րին ձեզ, որը ցայ­տուն ապա­ցոյց է, որ մենք` Սի­րում ենք Հա­յաս­տա­նը“:

Սրբա­զա­նը որ­պէս յու­շան­ուէր դես­պա­նին նուի­րեց Հրայր Բա­զէ-Խա­չեր­եա­նի կող­մից կազմ­ուած պատ­կե­րա­զարդ գիրք մը, Հա­յաս­տա­նի տե­սար­ժան վայ­րե­րից, իսկ իր տիկ­նոջ Լիբ­բի-ին եր­կու մար­գար­տա­քա­րե­րով զար­դար­ուած խա­չեր:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles