ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՊՈՒԼ­ԿԱՐ­ԻՈՅ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻ ԿՐԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ԴԻՐ­ՔՈ­ՐՈ­ՇՈՒ­ՄԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 36 Second

 

 Քա­նի մը շա­բաթ առաջ, Ֆրան­սա­յի Խորհր­դա­րա­նի որո­շու­մէն եւ մա­նա­ւանդ նա­խա­գահ Սար­քոզիի կա­տա­րած կարգ մը ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէն ետք, թէ Եւ­րո­պա­կան բո­լոր եր­կիր­նե­րը պար­տին ճանչ­նալ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը եւ որ­դեգ­րեն ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծը, կա­րե­լի չէր են­թադ­րել կամ եզ­րա­կաց­նել թէ այս ճա­նաչ­ման որո­շու­մը պի­տի տա­րած­ուէր երկ­րէ երկ­իր, հին Ցա­մա­քա­մա­սէն ներս, անց­եալ տա­րես­կիզ­բին Հիւ­սի­սա­յին Ափ­րի­կէ­էն ծայր առած արա­բա­կան գար­նա­նա­յին յե­ղա­փո­խու­թեան նման:

 

Այս գծով նոյ­նիսկ բաղ­դա­տա­կան կա­տա­րելն  ան­գամ ան­տե­ղի է:Այս­պէս Յուն­ուար 11-ին, Պուլ­կար­իոյ խորհր­դա­րա­նը ոչ թէ մեր­ժեց ճանչ­նալ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը, այլ նոյ­նիսկ մեր­ժեց այդ նիւ­թին քննար­կու­մը:

 

Ինչ­պէ՞ս բա­ցատ­րել Թուրք­իոյ դրա­ցի եւ շօ­շա­փե­լի թիւով թուրք ծա­գու­մով  քա­ղա­քա­ցի­նե­րով կազմ­ուած Պուլ­կար­իոյ այս կրա­ւո­րա­կան “Ո՛չ“ը, քա­նի մը շա­բաթ առաջ Ֆրան­սա­յի դրա­կան “Այո՛“ին հետ:

 

Առա­ջին հեր­թին, ընդգ­ծե­լի է թէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման առա­ջարկ-բա­նա­ձե­ւը, մտայ­ղա­ձումն էր ազ­գայ­նա­կան կու­սակ­ցու­թեան (“Աթա­քա“), որուն հա­մար 1915-ին պա­տա­հած ահա­ւոր Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն, աւե­լի կա­րե­ւոր էր ամէն գնով, մե­ծա­մաս­նու­թեան քուէ հա­ւա­քել եւ տի­րա­նալ յա­ւել­եալ աթոռ­նե­րու:

 

Հոս, տե­ղին է շու­տով հարց տալ թէ, քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն կո­չեց­եալ բնա­գա­ւա­ռի բնա­կան խա­ղե՞րն են որոնք կը պա­տա­հին: Կա­րե­լի չէ բաղ­դա­տել, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցի առն­չու­թեամբ, վե­րո­յիշ­եալ եր­կու եր­կիր­նե­րը: Իր քա­ղա­քա­կան տար­բեր ալիք­նե­րով, աջ թէ ձախ, հա­մե­մա­տած այլ պե­տու­թիւն­նե­րու, “Ազա­տու­թեան, Հա­ւա­սա­րու­թեան եւ Բա­րե­կա­մու­թեան“ դրօ­շա­կա­կիր` Ֆրան­սան, միշտ ալ պայ­քա­րած է յաչս մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու, մինչ­դեռ տասն­եակ տա­րի­ներ Խորհր­դա­յին Միու­թեան ամէ­նէն աւե­լի հլու ար­բան­եակ` Պուլ­կար­իա, իր դրա­ցի Ռու­ման­իոյ հետ, կը մնայ Արե­ւել­եան Եւ­րո­պա­յի ամե­նէն աւե­լի քայ­քայ­ուած ու փտած կա­ռոյ­ցը: Հոս տե­ղին է նշել թէ, դեռ վեր­ջերս, Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի քու­է­ար­կած Պուլ­կար­ի­ան (…նա­եւ Ռու­ման­ի­ան)  ան­յա­պաղ Շեն­կէն­եան գօտի­ին մի­աց­նե­լու օգ­տին գոր­ծըն­թա­ցը, ան­գամ մը եւս ի դե­ռեւ դուրս եկաւ, փտա­ծու­թեան եւ զեղ­ծա­րա­րու­թեան դէմ պայ­քա­րի հար­ցին գծով, հե­տե­ւո­ղա­կան թե­րա­ցում­ներ ար­ձա­նագր­ուած ըլ­լա­լով: Իսկ, երբ այս մթնո­լոր­տին եւ գոր­ծե­լա­ձե­ւին մէջ, կու­սակ­ցու­թիւն­ներ իրենց հաշ­ուէ­տետ­րը “քա­լեց­նել“ու հա­մար…պատ­մու­թիւն կեր­տած Վի­տո­շի պատ­մա­կան լե­ռէն ոչ շատ հե­ռու…Սոֆ­իա­յի Խորհր­դա­րա­նի բե­մա­հար­թակ­նե­րուն վրայ բարձ­րա­ցած կ՛օգ­տա­գոր­ծեն Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ար­ծար­ծող լուրջ հար­ցեր, այդ պա­րա­գա­յին բնա­կա­նա­բար 30 երես­փո­խան­ներ դէմ կը քու­է­ար­կեն…14 այլ երես­փո­խան­ներ` թեր եւ ամե­նէն աւե­լի հե­տաքրք­րա­կա­նը, 59 երես­փո­խան­ներ` ձեռն­պահ…

 

“ՀԱՅՐԵՆԻՔ“


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles