Ի ԽՆԴԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՇՏԱՊ ՎԱՒԵՐԱՑՄԱՆ…

0 0
Read Time:3 Minute, 2 Second

Յա­ռա­ջի­կայ քա­նի մը օրե­րուն, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, պի­տի տե­սակ­ցի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու գծով աւե­լի մօ­տէն լսե­լու, ունկնդ­րե­լու եւ զա­նա­զան հար­ցեր ար­ծար­ծե­լու:

Մինչ այդ, ար­դէն իսկ գոր­ծի լծուած է Ա.Մ.Ն. ար­տա­քին գոր­ծոց  նա­խա­րա­րու­թիւնը, մօ­տէն հե­տե­ւե­լու, եւ ամէն գնով շտա­պօ­րէն աւար­տե­լու այս բա­ւա­կան ժա­մա­նակ խլող գոր­ծըն­թա­ցը:

Յստակ է թէ, այս գծով ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան Դա­տա­րա­նին լոյս ըն­ծա­յած եզ­րա­կա­ցու­թիւնը դուռ բա­ցած է վի­ճա­բա­նու­թիւն­նե­րու եւ ան­գամ մը եւս գոր­ծի լծած Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մե­քե­նան, որ սո­վո­րա­կա­նին նման ար­տա­յայ­տած է իր դժգո­հու­թիւնը, միշտ ալ պա­հան­ջե­լով աւե­լին: Այս­պէս, ան­գամ մը եւս Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան լու­սանցքա­յին կեց­ուած­քին դի­մաց, Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց մե­քե­նան ան­գամ մը եւս այ­պա­նե­լով հայ­կա­կան կող­մը, նշե­ց թէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը վտանգ­ուած են եւ ընդգ­ծե­լով, որ Սահ­մա­նադ­րա­կան Դա­տա­րա­նի եզ­րա­կա­ցու­թիւն­նե­րը կը բո­վան­դա­կեն ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ոգի­ին եւ տա­ռին հա­կա­սող եզ­րա­կա­ցու­թիւն­ներ:

Այս իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ կա­րե­լի էր ըն­կա­լել Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Ֆի­լիփ Կոր­տը­նի կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւնը, պար­զա­պէս հան­դար­տեց­նե­լու հա­մար Ան­գա­րան եւ իր ղե­կա­վա­րու­թիւնը:

Թուրք­իոյ մտա­հո­գու­թիւնն ու սպառ­նա­լի­քը փա­րա­տե­լու հա­մար, Կոր­տըն շու­տով գոր­ծի լծուած է եւ փո­խան­ցած թէ, ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան Դա­տա­րա­նին վճի­ռը թոյլ կու տայ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, այն ձե­ւով, ինչ­պէս անոնք եղած են բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու եւ ստո­րագր­ման պա­հուն, հե­զա­սա­հօ­րէն մղե­լով զայն խորհր­դա­րան‘ վա­ւե­րաց­ման:

Պաշ­տօ­նա­տա­րը յստա­կօ­րէն աշ­խա­տանք տա­րած է կան­խար­գի­լե­լու վե­րա­պա­հում­նե­րու ձե­ւա­կերպ­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը:

Գրե­թէ մի­եւ­նոյն կա­ցու­թիւնը կրնայ պարզ­ուիլ յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն, երբ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն պի­տի ար­ծար­ծէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու թղթած­րա­րը, ամե­րի­կա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ…կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, որոնք ան­գամ մը եւս կը շեշ­տենք թէ, դժբախ­տա­բար չեն ներ­կա­յաց­ներ իս­կա­կան եւ ամ­բող­ջա­կան պատ­կե­րը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles