“ԺՈ­ՂՈՎՐ­ԴԱ­ՎԱ­ՐԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԷՆ ԱՅՆ­ՔԱՆ ՀԵ­ՌՈՒ ԵՆՔ, ՈՐ ԻՄԱՍՏ ՉՈՒ­ՆԻ ԽՕ­ՍԻ­ԼԸ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Ա. ՌՈՒՍ­ՏԱՄ­ԵԱՆ

0 0
Read Time:8 Minute, 18 Second

"``Երբ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հ.Հ. նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու սե­մին, Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի մօտ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ.-ի խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ար­մէն Ռուս­տամ­եան, քա­նի մը հար­ցազ­րոյց­ներ ու­նե­ցաւ, որոնց ըն­թաց­քին ան յա­ւել­եալ պար­զա­բա­նեց ստեղծ­ուած ներ­կայ կա­ցու­թիւնը:

“Ազա­տու­թիւն“ ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, Ռուս­տամ­եան պա­տաս­խա­նե­լով այն հար­ցու­մին, թէ ին­չո՞վ պայ­մա­նա­ւոր­ուած է ամէ­նէն ազ­դե­ցիկ աւան­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան` Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան դիր­քո­րո­շու­մը յա­ռա­ջի­կայ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին թեկ­նա­ծու չա­ռա­ջադ­րե­լու ու առա­ջադր­ուած­նե­րէ ոչ մէ­կուն սա­տա­րե­լու, ըսաւ.-  “Մենք մին­չեւ առա­ջադ­րում­նե­րու սկիզ­բը ու­նե­ցանք Գե­րա­գոյն ժո­ղով եւ անի­կա ամ­բող­ջա­կան քննու­թեան են­թար­կեց ստեղծ­ուած իրա­վի­ճա­կը: Իս­կա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ ապա­հո­վե­լու մի­ակ տար­բե­րակ տես­նե­լով մի­աց­եալ թեկ­նած­ուի առա­ջաց­ման կա­րե­լիու­թիւնը` խնդիր դրուած էր, որ ամէն ինչ ընենք, որ­պէս­զի այդ թեկ­նա­ծուն գո­յու­թիւն ու­նե­նայ: Դժբախ­տա­բար մենք չհա­սանք մին­չեւ վեր­ջա­կէտ մի­աց­եալ թեկ­նած­ուի յա­ռա­ջաց­ման առու­մով: Որոշ լուրջ քայ­լեր կա­տար­ուե­ցան հա­մա­ձայ­նու­թեան հիմ­քեր ստեղ­ծե­լու առու­մով, ինչ որ ես կը նկա­տեմ նոյն­պէս ոչ վատ ար­դիւնք, որով­հե­տեւ մեր խնդիրն էր մի­աց­եալ օրա­կար­գով մի­աց­եալ թեկ­նա­ծու գտնել, ոչ թէ տե­ղե­րը փո­խել: Եւ այս գա­ղա­փա­րը, կար­ծես թէ, բո­լոր կող­մե­րէն ըն­դուն­ուե­ցաւ, այ­սինքն` ոչ թէ խօ­սինք ան­ձին մա­սին, ինչ որ միշտ կրնայ տա­րա­կար­ծու­թիւն­նե­րու եւ պա­ռակ­տում­նե­րու աւե­լի մեծ դաշտ բա­նալ, այլ նախ ըսենք, թէ ի՛նչ կ՛ու­զենք ընել այս երկ­րին մէջ: Եթէ մենք ընդ­դի­մու­թիւն ենք, պէտք է ու­նե­նանք մեր ընդ­դի­մա­դիր օրա­կար­գը, որով մենք պի­տի տար­բե­րինք այս իշ­խա­նու­թիւն­նե­րէն, եւ հա­մա­պա­տաս­խան առա­ջարկ­ներ պէտք է հնչեն: Ատի­կա կա­տա­րե­ցինք: Բայց չյա­ջո­ղե­ցանք, որ բո­լո­րը մի­ա­ձայն յայ­տա­րա­րեն, որ այդ օրա­կար­գը իրենց հա­մար ըն­դու­նե­լի է, եւ անց­նինք ար­դէն յա­ջորդ քայ­լին` մի­աց­եալ թեկ­նած­ուի փնտռտու­քին“:

Պա­տաս­խա­նե­լով այն հար­ցու­մին, որ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը պի­տի շնոր­հա­ւո­րէ Սերժ Սարգս­եա­նը վեր­ջի­նիս յաղ­թա­նա­կին առի­թով, ան յայտ­նեց. “Ին­չը՞ շնոր­հա­ւո­րենք, երբ ընտ­րու­թիւն­նե­րը շին­ծու են եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն այն­քան հե­ռու են, որ իմաստ չու­նի խօ­սի­լը յաղ­թո­ղի եւ պար­տուող­նե­րու մա­սին“: Ան շեշ­տեց, թէ ան­հե­թեթ իրա­վի­ճակ մը ստեղծ­ուած է երկ­րէն ներս, մա­նա­ւանդ երբ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը իրենք իրենց հա­մար ստեղ­ծած են երե­ւա­կա­յա­կան իրա­կա­նու­թիւն մը, որ ամէն ինչ լաւ է, իսկ ով որ այդ իրա­վի­ճա­կին դէմ կը խօ­սի` թշնա­մի է: Ան նա­եւ յայտ­նեց թէ, երկ­րին մէջ ստեղծ­ուած իրա­վի­ճա­կը, շատ ծանր է. ընտ­րա­կան հո­լո­վոյթ­ներն ալ չեն ար­տա­ցո­լեր իս­կա­կան իրա­կա­նու­թիւնը: Ան եզր­կա­ցուց, թէ Սերժ Սարգս­եա­նին կը շնոր­հա­ւո­րեն անոնք, որոնք կը նկա­տեն, որ բնա­կա­նոն ընտ­րու­թիւն­ներ կա­տար­ուած են:

Ռուս­տամ­եան նշեց, որ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը մէկ կողմ չէ քաշ­ուած ընտ­րու­թիւն­նե­րէն, այլ կ՛ու­զէ այս ըն­թաց­քով ընդգ­ծել այն հիմ­նա­կան հար­ցը, որ գո­յու­թիւն ու­նի այ­սօր ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գին մէջ, այն խոր ճգնա­ժա­մը, որուն մէջ յայտն­ուած է Հա­յաս­տա­նի մէջ ընդ­հան­րա­պէս ընտ­րու­թիւն­նե­րու հո­լո­վոյ­թը: Ըստ Ռուս­տամ­եա­նի, այդ պատ­ճա­ռով Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը անի­մաստ կը նկա­տէ այդ­պի­սի պայ­ման­նե­րու մէջ ընտ­րու­թիւն­նե­րուն մաս­նակ­ցի­լը, որոնց եր­կու հիմ­նա­կան պատ­ճառ­ներն են.- “Առա­ջին` ընտ­րու­թե­նէ ընտ­րու­թիւն պարզ դար­ձած է, որ կայ լի­ա­կա­տար իշ­խա­նու­թեան չա­րա­շա­հում իշ­խող քա­ղա­քա­կան ու­ժին կող­մէ: Ատի­կա ար­տա­յայտ­ուած է վար­չա­կան-տնտե­սա­կան պա­շա­րի ան­վե­րահս­կե­լի եւ ան­սանձ օգ­տա­գործ­ման մի­ջո­ցով: Եւ երկ­րորդ` ընտ­րու­թիւն­նե­րու նկատ­մամբ ժո­ղո­վուր­դի, հա­սա­րա­կու­թեան ծայ­րա­յեղ անվս­տա­հու­թիւնը, որուն հիմքն է այն կէ­տը, որ չու­նինք նա­խա­դէպ, որ ընտ­րու­թիւն­նե­րու մի­ջո­ցով Հա­յաս­տա­նի մէջ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը եր­բե­ւէ փոխ­ուած են: Եւ ասի­կա ընկճ­ուած հի­աս­թա­փու­թեան մղած է ընդ­հան­րա­պէս քա­ղա­քա­կան դաշ­տը եւ ընտ­րող­նե­րը: Եւ այս պայ­ման­նե­րու մէջ իս­կա­պէս անի­մաստ եւ անօ­գուտ է ան­հա­ւա­սար պայ­ման­նե­րու մէջ մտնել, այն տպա­ւո­րու­թիւնը ձգել, թէ ասի­կա քա­ղա­քա­կան պայ­քար է` ասով ինքն իրեն խա­բել եւ խա­բել հա­սա­րա­կու­թիւնն ու ընտ­րող­նե­րը: Չմաս­նակ­ցե­լով` մենք ու­զե­ցինք ընդգ­ծել այս փաս­տը, որ եկէք վերջ դնենք այս վի­ճա­կին, ստեղ­ծենք ընտ­րա­կան հա­մա­կարգ մը, որ կա­րե­լիու­թիւն կու տայ իշ­խա­նա­փո­խու­թիւն իրա­կա­նաց­նել: Մենք չենք ըսեր, որ ատի­կա իրա­կա­նաց­նո­ղը ան­պայ­ման այ­սօր­ուան քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը պի­տի ըլ­լան: Բայց ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գը եթէ ատի­կա բա­ցա­ռէ‘ կը նշա­նա­կէ, որ ատի­կա ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան եր­կիր, ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու ըն­դու­նակ եր­կիր չի կրնար կոչ­ուիլ“:

Մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ, Ռուս­տամ­եան հա­մա­ձայն թէ, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը, որ իր ու­սե­րուն վրայ կրած է Առա­ջին հան­րա­պե­տու­թեան ստեղծ­ման ամ­բողջ բե­ռը, ստեղ­ծած է առա­ջին Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը, նա­եւ աշ­խու­ժօ­րէն մաս­նակ­ցած է մե­րօր­եայ ան­կախ Հա­յաս­տա­նի կա­յաց­ման, այ­սօր յայտն­ուած է կրա­ւո­րա­կան դիր­քե­րու վրայ եւ սոսկ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով կը հե­տե­ւի ընտ­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին: Ազգա­յին Ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւո­րը աւել­ցուց, որ Հ.Յ.Դ.-ի չմաս­նակ­ցի­լը նա­եւ կոչ է նախ ընտ­րող­նե­րուն, որ­պէս­զի անոնք իմա­նան, որ եթէ եր­բեք Հա­յաս­տա­նի մէջ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ պի­տի ըլ­լան, ատի­կա պի­տի կա­տար­ուի իրենց մաս­նակ­ցու­թեամբ, իրենց գի­տակ­ցու­թեամբ: Ան նշեց, որ ասի­կա կոչ է իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, որ իրենք հասկ­նան, որ այս­պէս իրենց տո­կոս­նե­րը ուռ­ճաց­նե­լը եւ տո­կո­սի վրայ տո­կոս աւելց­նե­լով ինք­նա­գոհ վի­ճա­կի մէջ յայտն­ուի­լը բա­ցար­ձա­կա­պէս ժո­ղո­վուր­դին եւ Հա­յաս­տա­նի բա­րօ­րու­թեան չնպաս­տող տո­կո­սա­յին աճ է:

Ռուս­տամ­եան շեշ­տեց նա­եւ, որ նա­խա­գա­հի որոշ թեկ­նա­ծու­ներ, մաս­նակ­ցե­լով ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, կը թուէր, որ պէտք է քննա­դա­տեն իշ­խա­նու­թեան, բայց աւե­լի շատ կ՛անդ­րա­դառ­նան անոնց, որոնք չեն մաս­նակ­ցիր ընտ­րու­թիւն­նե­րուն: Ռուս­տամ­եան վստահ է, որ այդ թեկ­նա­ծու­նե­րը մեծ ծա­ռա­յու­թիւն կը մա­տու­ցեն իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն` հիմք ստեղ­ծե­լով, թէ ընտ­րու­թիւն­նե­րը մրցակ­ցա­յին են, որուն մա­սին ամէն օր կ՛անդ­րա­դառ­նայ նոյ­նինքն Սերժ Սարգս­եան:

Ան նա­եւ յայտ­նեց, որ նա­խա­պէս ըստ օրէն­քի, եթէ քու­է­ա­թեր­թիկ­նե­րու յի­սուն առ հա­րիւ­րին վրայ կար բո­լո­րին դէմ նշու­մը, ընտ­րու­թիւն­նե­րը ան­վա­ւեր կը ճանչց­ուէ­ին, եւ դժբախ­տա­բար յու­սա­խա­բու­թիւն յայտ­նեց, որ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան այդ նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը, որ սոյն օրէն­քի կէ­տը վե­րա­կանգ­նի, չէ որ­դեգր­ուած:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles