ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ.- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻՒԱՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

0 0
Read Time:7 Minute, 31 Second

Օգոս­տոս 30-31-ին, “Կա­րէն Դե­միրճ­եան“ ան­ուան մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կեդ­րո­նա­կան անձ­նա­կազ­մի եւ ար­տերկ­րի մէջ Հա­յաս­տա­նի դիւա­նա­գի­տա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն­նե­րու հան­դի­պու­մը:

Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան ելոյթ ու­նե­ցաւ, այս խորհր­դակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին եւ յայտ­նեց թէ Թուրք­իոյ
հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կար­գա­ւո­րե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը բարձ­րա­ցուց Հա­յաս­տա­նի մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կու­թիւնը եւ ցրուեց նոր ու ժա­մա­նա­կա­կից Թուրք­իոյ մա­սին պատ­րանք­նե­րը:

Նա­խա­գա­հը աւել­ցուց. Շա­տե­րին կա­րող է թուալ, թէ մենք պէտք է ափ­սո­սանք Հա­յաս­տանԹուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կար­գա­ւո­րե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թիւն դրսե­ւո­րե­լու հա­մար, քա­նի որ Թուրք­ի­ան հրա­ժար­ուեց իր պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րից, իսկ մենք հսկա­յա­կան քա­ղա­քա­կան կա­պի­տալ ծախ­սե­ցինք: Կար­ծում եմ` այս լսա­րա­նում ներ­կա­նե­րը հաս­կա­նում են, որ այդ նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը բարձ­րաց­րեց Հա­յաս­տա­նի մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կու­թիւնը եւ ցրեց նոր ու ժա­մա­նա­կա­կից Թուրք­իոյ մա­սին մեր գոր­ծըն­կեր­նե­րի պատ­րանք­նե­րը` բա­ցա­յայ­տե­լով հա­յե­րիս հա­մար պատ­մա­կան փոր­ձով ճա­նա­չե­լի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ար­դի դրսե­ւո­րում­նե­րը:Թուրք­ի­ան պէտք է իր մէջ ուժ գտնի յար­գե­լու իր իսկ կող­մից ստանձ­նած պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը` տուրք չտա­լով իրեն ժա­մա­նա­կա­կից տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին պե­տու­թիւն հա­մա­րո­ղին պա­տիւ չբե­րող պա­հանջ­նե­րին:

Բայց թրքա­կան կող­մը պէտք է հաս­կա­նայ նա­եւ, որ այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը բաց, ան­ժամ­կէտ հնա­րա­ւո­րու­թիւն չեն: Մեր բա­րե­կամ­նե­րից շա­տե­րը մեզ խոր­հուրդ էին տա­լիս սպա­սել մին­չեւ Թուրք­իա­յի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը: Այն­պէս որ առա­ջի­կայ մի քա­նի ամիս­նե­րի ըն­թաց­քում մենք կը տես­նենք` արդ­եօ՞ք խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րից յե­տոյ Թուրք­իա­յում առ­կայ է մօ­տե­ցում­նե­րի փո­փո­խու­թիւն, թէ­եւ ան­կեղ­ծօ­րէն ասած` ան­ցած եր­կու ամիս­նե­րը լա­ւա­տե­սու­թեան հիմ­քեր չեն տուել: Ըստ այդ դի­տար­կում­նե­րի` մենք կ՛ո­րո­շենք նա­եւ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի ուղ­ղու­թեամբ մեր յե­տա­գայ քայ­լե­րը“:

Ան աւել­ցուց թէ Ար­ցա­խի Ան­կա­խու­թիւնը Ան­խու­սա­փե­լի է: Ան հա­ւաստ­ի­ա­ցուց թէ  ռազ­մա­կան ար­կա­ծախնդ­րու­թեան պա­րա­գա­յին Հա­յաս­տան պի­տի չվա­րա­նի կրկին հա­կա­ռա­կոր­դին խա­ղա­ղու­թիւն պար­տադ­րե­լու:

“Այս տա­րի ակա­նա­տես եղանք, թէ ինչ­պէս Հա­րա­ւա­յին Սու­տա­նը, տաս­նամ­եակ­ներ տե­ւած պայ­քա­րից յե­տոյ, ձեռք բե­րեց իր ան­կա­խու­թիւնը` հարս­տաց­նե­լով ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քի իրա­գործ­ման հա­մաշ­խար­հա­յին փոր­ձը եւս մէկ նա­խա­դէ­պով: Ար­ցա­խի պա­րա­գա­յում այ­դօ­րի­նակ ել­քը նոյն­պէս ան­խու­սա­փե­լի է, չնա­յած այ­սօր դե­ռեւս չեմ կա­րող խօ­սել ղա­րա­բաղ­եան հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցում Ատր­պէյ­ճա­նի դիր­քո­րոշ­ման մեղ­մաց­ման մա­սին: Վստահ եմ` քա­ջա­տեղ­եակ էք այդ գոր­ծըն­թա­ցից եւ ձեր աշ­խա­տան­քա­յին առօր­եա­յում կա­նո­նա­ւոր կեր­պով առնչ­ւում էք այդ հիմ­նախն­դիր­նե­րից բխող տար­բեր դրսե­ւո­րում­նե­րի հետ: Երբ մենք այ­սօր ասում ենք, որ ղա­րա­բաղ­եան հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բեր­եալ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան մօ­տե­ցում­նե­րը հա­մա­հունչ են Հա­յաս­տա­նի պաշ­տօ­նա­կան մօ­տե­ցում­նե­րին, որոնք մենք բազ­միցս եւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ ար­տա­յայ­տել ենք, դա ամէնե­ւին էլ քա­րոզ­չա­կան հնարք չէ: Մեր յստակ դիր­քո­րոշ­մամբ եւ վստա­հե­լի կեց­ուած­քով, մեր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րի պատ­ճա­ռա­բան­ուա­ծու­թեամբ եւ անհ­րա­ժեշտ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն ստանձ­նե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ մենք հա­սել ենք նրան, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւնը ըն­դու­նում է մեր մօ­տե­ցում­նե­րը, որ­պէս առա­ւել իրա­տե­սա­կան եւ խա­ղա­ղու­թեա­նը նպաս­տող: Դրա մա­սին են վկա­յում վեր­ջին շրջա­նում Լեռ­նա­յին Ար­ցա­խի վե­րա­բեր­եալ ար­ուած բարձր մա­կար­դա­կի յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը: Ամ­րա­նը հա­սել էինք մի կա­րե­ւոր հանգր­ուա­նի, երբ թէ՛ միջ­նորդ երկր­նե­րը, եւ թէ՛ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւնն ակն­կա­լում էին, որ խնդրի կար­գա­ւոր­ման առն­ուազն հիմ­նա­կան սկզբունք­նե­րի շուրջ հա­մա­ձայ­նու­թեան ձեռք­բե­րու­մը մօտ է: Այդ առու­մով կա­զան­եան հան­դի­պու­մը իւ­րա­տե­սակ փոր­ձա­քար էր հա­կա­մար­տու­թիւնը խա­ղաղ բա­նակ­ցա­յին ճա­նա­պար­հով եւ հնա­րա­ւո­րինս արագ կար­գա­ւո­րե­լու կող­մե­րի ան­կեղ­ծու­թիւնն ու հաս­տա­տա­կա­մու­թիւնը գնա­հա­տե­լու հա­մար: Ինչ­պէս տե­սանք, Ատր­պէյ­ճա­նը Կա­զա­նում յետ­քայլ կա­տա­րեց` հրա­ժար­ուե­լով ընդ­հա­նուր յայ­տա­րա­րի գա­լուց եւ նոր խո­չըն­դոտ­ներ ստեղ­ծե­լով յե­տա­գայ հա­մա­ձայ­նու­թեան հա­մար: Այժմ, հա­մոզ­ուած եմ, որ բո­լո­րիդ յու­զում է այն հար­ցը, թէ ո՞րն է յա­ջորդ քայ­լը, եւ ի՞նչ ակն­կա­լիք­ներ կան: Ան­կախ Ատր­պէյ­ճա­նի ապա­կա­ռու­ցո­ղա­կան վար­քագ­ծից, Հա­յաս­տա­նը, ինչ­պէս եւ նախ­կի­նում, շա­րու­նա­կե­լու է իր ջան­քե­րը ղա­րա­բաղ­եան հիմ­նախնդ­րի բա­ցա­ռա­պէս խա­ղաղ, մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քի, Մ.Ա.Կ.-ի կա­նո­նադ­րու­թեան մէջ ար­տա­ցոլ­ուած սկզբունք­նե­րի հի­ման վրայ կար­գա­ւո­րե­լու ուղ­ղու­թեամբ: Այ­դու­հան­դերձ, թող ոչ ոք չկաս­կա­ծի մեր դիր­քո­րոշ­ման հաս­տա­տա­կա­մու­թեա­նը եւ յստա­կու­թեա­նը. մենք ու­նենք կար­միր գիծ, որ չենք կա­րող եր­բեք հա­տել: Դրա մա­սին խօ­սել ենք թէ՛ հրա­պա­րա­կաւ, թէ՛ մեր գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րում, այն ար­տա­ցոլ­ուած է իմ նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րում եւ բազ­մա­թիւ ան­գամ­ներ ար­ուած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րում: Հա­մոզ­ուած եմ, որ շա­տերդ էք կի­սում այն եզ­րա­յան­գու­մը, որ Պա­քուն պատ­րաստ չէ խա­ղա­ղու­թեան, քա­նի որ հնա­րա­ւոր չէ խա­ղա­ղու­թիւն հաս­տա­տել` պա­տե­րազմ քա­րո­զե­լով, հաշ­տեց­նել հա­սա­րա­կու­թիւն­նե­րին` հա­յատ­եա­ցու­թիւն սեր­մա­նե­լով, վստա­հու­թիւն կա­ռու­ցել` սպա­ռա­զի­նու­թեան մրցա­վազք հրահ­րե­լով: Ատր­պէյ­ճա­նի նման վար­քա­գիծն անըն­դու­նե­լի է, եւ մեր քայ­լե­րը կը լի­նեն հա­մար­ժէք: Հա­մոզ­ուած եղէք, նոր ռազ­մա­կան ար­կա­ծախնդ­րու­թեան պա­րա­գա­յում Հա­յաս­տա­նը չի վա­րա­նե­լու կրկին հա­կա­ռա­կոր­դին խա­ղա­ղու­թիւն պար­տադ­րել:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles