ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՕՐԱԳՐԷՆ…

0 0
Read Time:2 Minute, 16 Second

Լու­սան­կար­ներԻն­նա Մխի­թար­եան

Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս, ապ­րուս­տի պատ­ճա­ռով գաղ­թը, ծանր ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­ցած է տա­րա­ծաշր­ջա­նին վրայ: Եր­կար ժա­մա­նակ մի­ջազ­գա­յին ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու առար­կայ եղած է այս հար­ցը: Մար­զի 17-էն քսան հա­զար բնա­կիչ­նե­րը, ամէն տա­րի կը մեկ­նին: Ըստ Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան տու­եալ­նե­րուն` Գե­ղար­քու­նի­քը կը նկատ­ուի Հա­յաս­տա­նի ամէ­նէն աւե­լի պան­դուխտ “ար­տադ­րող“ մար­զը: Ար­դա­րեւ, 243 հա­զար բնակ­չու­թեան ութ տո­կո­սը այդ մար­զէն են:

36 ամեայ Սիլվա Բարխոյեանը, իր 6 երեխաներուն եւ ամուսնոյն` 46 տա­րե­կան Արա­յիկ Առա­քել­եա­նի հետ, կը բնա­կի Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Վար­դե­նիկ գիւ­ղին մէջ:

Անոնց տնա­կի պա­տու­հան­նե­րը փակ­ուած են միայն “նայ­լըն“ տոպ­րակ­նե­րով: Այդ պատ­ճա­ռով, Սիլ­վա­յի հազիւ չորս գա­րուն­ներ բո­լո­րած որ­դին` Ար­մա­նը, հիւանդ էր թո­քախ­տով, իսկ ըն­տա­նի­քը գու­մար չու­նէր բուժ­ման հա­մար: աւե­լին…14 ամ­եայ դուստ­րը այս տա­րի դպրո­ցէն հե­ռա­ցաւ… հա­գուստ  չու­նե­նա­լուն պատ­ճա­ռով:

Երկ­րորդ կար­գի հաշ­ման­դամ յիս­նամ­եայ Լա­րի­սա Վար­դան­եա­նը կ՛ապ­րի Ներ­քին Գե­տա­շէն գիւ­ղին մէջ, իր ամուս­նոյն` Սամ­ուէլ Ղա­զար­եա­նի եւ զա­ւակ­նե­րուն հետ: Սամ­ուէ­լը ար­դէն 12 տա­րի է ի վեր գիւ­ղէն դուրս չէ եկած, իր կո­ղա­կի­ցին հիւան­դու­թեան պատ­ճա­ռով: Ան ստիպ­ուած էր վե­րա­դառ­նալ գիւղ երե­խա­նե­րուն եւ կնո­ջը հո­գա­լու հա­մար: Մին­չեւ կնոջ հիւան­դու­թիւնը, ան 15 տա­րի շա­րու­նակ մեկ­նած էր այլ դրա­ցի եր­կիր­ներ, ապ­րուստ ապա­հո­վե­լու:

Ցայ­սօր Գե­ղար­քու­նիք մնա­լը, տնտե­սա­կան առու­մով այն­քան էլ նպաս­տա­ւոր չէ: Մար­զի 49 գիւ­ղե­րէն ներս գիւ­ղատն­տե­սու­թեամբ զբաղ­ուի­լը ձեռն­տու չէ: Իսկ ձմեռն այդ­տեղ կրնայ տե­ւել …վեց ամիս: Նա­եւ Խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րուն աշ­խա­տա­տե­ղի ու ապ­րուստ ապա­հո­վող գոր­ծա­րան­նե­րը փակ­ուած են:

 


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles