ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ՄԷՋ “ՆՈՐ ՀԱ­ԼԷՊ“ ԹԱ­ՂԱ­ՄԱՍ

0 0
Read Time:5 Minute, 1 Second

p4 aleppo  Վեր­ջերս, ներ­կա­յա­ցու­ցած է “Նոր Հա­լէպ“ թա­ղա­մա­սին ամ­բող­ջա­կան յա­տա­կա­գի­ծը: “Նոր Հա­լէպ“ թա­ղա­մա­սը պի­տի կա­ռուց­ուի Աշ­տա­րա­կի մէջ` դէ­պի Էջմ­ի­ա­ծին տա­նող մայ­րուղի­ին վրայ: Ըստ նա­խա­գի­ծին, թա­ղա­մա­սը ու­նի եր­կու շէնք եւ ակմ­բա­յին շէնք: Ընդ­հա­նուր 488 մի­ա­ւոր բնա­կե­լի տա­րածք է, ուր բնա­կա­րան­ներ կան 2000 ան­ձի հա­մար: Թա­ղա­մա­սը, որ պի­տի կա­ռուց­ուի հայ­կա­կան տու­ֆով, պի­տի ու­նե­նայ նա­եւ ստո­րերկր­եայ կա­ռա­տուն: “Կան նա­եւ երկ­յար­կա­նի առանձ­նա­տու­ներ, որոնք 2 եւ 4 սեն­եակ­նոց են: Ընդ­հա­նուր նա­խա­գի­ծը ու­նի նա­եւ խա­նութ­նե­րու բա­ժին, որ­մէ եկած մուտ­քը պի­տի գոր­ծած­ուի շէն­քե­րը պահ­պա­նե­լու եւ մա­քուր պա­հե­լու ծախ­սե­րուն հա­մար: Ակում­բը պի­տի ծա­ռա­յէ մշա­կու­թա­յին կեան­քը պահ­պա­նե­լու: Նա­եւ առող­ջա­պա­հա­կան հատ­ուած պի­տի ըլ­լայ, լո­ղա­ւա­զան, պաս­քէթ­պո­լի եւ թե­նի­սի դաշ­տեր: Կը նա­խա­տես­ուի նա­եւ ման­կա­պար­տէզ կա­ռու­ցել, եթէ անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն ըլ­լայ, նա­եւ դպրոց պի­տի հաս­տատ­ուի“, յայտ­նած է ճար­տա­րա­պետ Վա­հէ Թիւ­թիւնճ­եա­նը: Յար­դար­ուած եւ վերջ­նա­կան տես­քի բեր­ուած բնա­կա­րան­նե­րուն քա­ռա­կու­սի մեթ­րը, ըստ նախ­նա­կան հա­շիւ­նե­րու, պի­տի ար­ժէ 500-550 տո­լար, իսկ տա­կա­ւին չամ­բող­ջա­ցած վի­ճա­կի մէջ` 350-400: Ճար­տա­րա­պետ Վա­հէ Թիւ­թիւնճ­եան յայտ­նած է, որ մար­դիկ կրնան ընտ­րու­թիւն կա­տա­րել, եւ եթէ ու­զեն, իրենք կ՛ամ­բող­ջաց­նեն յար­դար­ման բա­ժի­նը, սա­կայն այս բո­լո­րը մի­եւ­նոյն ատեն պէտք է ըլ­լայ, որ­պէս­զի կա­րե­լի ըլ­լայ թա­ղա­մա­սը օգ­տա­գոր­ծե­լու սկսիլ: Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան նշած է, որ Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հին յանձ­նա­րա­րու­թեամբ ծրա­գի­րը սկսած է Յու­նիս 2013-ի աւար­տին, իսկ հո­ղի նուի­րա­տուու­թեան հար­ցը լուծ­ուած է Աշ­տա­րակ քա­ղա­քին կող­մէ: “Մենք կ՛աշ­խա­տինք այն նպա­տա­կով, որ դուք ու­նե­նաք բնա­կա­րան լաւ պայ­ման­նե­րով, բայց` աժան գի­նով: Մենք կ՛ու­զենք լու­ծել հայ­րե­նի­քի մէջ արագ հաս­տատ­ուե­լու եւ աժան գի­նով բնա­կա­րան ձեռք բե­րե­լու հար­ցը: Եթէ մար­դիկ կը ցան­կան այդ տա­րած­քին մէջ ապ­րիլ, ապա պէտք է ար­դէն սկսին նախ­նա­կան վճա­րում­նե­րը կա­տա­րե­լու: Իւ­րա­քան­չիւր անձ, որ կ՛ու­զէ բնա­կա­րան ու­նե­նալ, պէտք է ներդ­րում կա­տա­րէ, մենք ալ գու­մար­ներ պի­տի հայ­թայ­թենք, նուի­րա­բե­րենք, որ ամ­բող­ջաց­նենք ծրա­գի­րը“, յայտ­նած է նա­խա­րա­րը` աւելց­նե­լով, որ ներ­կայ դրու­թեամբ 625 անձ դի­մած է ծրագ­րին: Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան լրագ­րող­նե­րուն տե­ղե­կա­ցու­ցած է, որ ցարդ մե­ծա­գոյն ներդ­րու­մը կա­տա­րած է տուր­մի “Կրանտ Քեն­տի“ ըն­կե­րու­թիւնը. “Օգ­նու­թեան մա­սին յայտ­նած են նա­եւ Սամ­ուէլ եւ Կա­րէն Կա­րա­պետ­եան­նե­րը: Մար­դիկ ներդ­րում­ներ կա­տա­րե­լու սկսած են եր­կու տո­լա­րէն: Կան հա­մայնք­ներ, որոնք 5000-էն մին­չեւ 100 հա­զար դրամ նուի­րա­բե­րած են: Այս ծրա­գի­րը նա­եւ բա­րե­սի­րա­կան ուղ­ղու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ, իւ­րա­քան­չիւր հայ պէտք է օգ­նէ սուր­ի­ա­հա­յուն“: Հան­դի­պու­մին հրա­ւիր­ուած էին նա­եւ դրա­մա­տու­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, որոնք ներ­կա­յա­ցու­ցած են վար­կա­ւոր­ման պայ­ման­նե­րը եւ գոր­ծըն­թա­ցը: Նշենք թէ, հայ նկա­րիչ­ներ, վեր­ջերս “Նոր Հա­լէպ“ թա­ղա­մա­սի աշ­խա­տանք­նե­րուն նուի­րու­ած էին գոր­ծեր: Այս մա­սին յայտ­նած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թիւնը:  Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ Մար­սէ­յի “Թեր տ՛Ար­մե­նի“ մշա­կու­թա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ֆրան­սա­յի Մար­սէյ քա­ղա­քի մէջ իրա­կա­նաց­ուե­ցաւ “Ֆրան­սա­կան-հայ­կա­կան գե­րա­զան­ցու­թեան շա­բաթ“ նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը: Այդ ծի­րին մէջ կա­յա­ցաւ հայ նկա­րիչ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճառք, որ­մէ ստաց­ուած ամ­բողջ հա­սոյ­թը փո­խանց­ուե­ցաւ “Նոր Հա­լէպ“ բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թեան հա­մար բաց­ուած հաշ­ուե­հա­մա­րին: Միւս կող­մէ, Յուն­ուար 13-ին Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ սուր­ի­ա­հա­յու­թեան եւ անոնց բազ­մաբ­նոյթ հար­ցե­րուն վե­րա­բե­րող հան­դի­պում-քննար­կում մը, որուն իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին բազ­մա­թիւ Հա­լէ­պա­հա­յեր:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles