Այսօր

Հրատարակութիւն

 «Հայրենիք» շաբաթաթերթը այսօր օժտուած է հրատարակչական համակարգչային արդիական դրութեամբ։ Խմբագրական կազմը ամէն ճիգ կը թափէ պահելու համար շաբաթաթերթի աւանդները։ Իր էջերով «Հայրենիք» կը փորձէ բաւարարութիւն տալ ամէն ճաշակի ու տարիքի, միշտ յատուկ կարեւորութիւն տալով նաեւ ընթերցողին կարծիքին։

«Հայրենիք» շաբաթական յաճախականութեան տուած հնարաւորութիւնների ծիրին մէջ կը փորձէ կեդրոնանալ շաբթուան իրադարձութիւններուն շուրջ եղած վերլուծումներու եւ ամփոփիչ հաղորդումներու վրայ։ Անպայման, սակայն, իր տեղը կը գտնէ գաղութիս, սփիւռքեան կամ հայրենական կարեւոր  իրադարձութիւններու լրատուութիւնը։

Շաբաթաթերթը իր սիւնակներով եւ լրատուական հաղորդումներով կը փորձէ նաեւ միացնող օղակ հանդիսանալ ընթերցողներուն եւ Հայ Դատի հետապնդման աշխատանքներուն լծուած կառոյցներուն միջեւ։

2002 տարուան սկիզբը «Հայրենիք»ը միացաւ նաեւ Internet-ին, քայլ պահելու համար ժամանակի թաւալումին հետ։

Սակայն «Հայրենիք»ը կը դիմագրաւէ միեւնոյն դժուարութիւնները, ինչ որ հայ մամլոյ ընտանիքի մնացեալ անդամները, յատկապէս Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու տարածքին։ Օրէ օր կը նուազի հայ ընթերցողի թիւը։

 

HAIRENIK Weekly
 Հիմնուած՝ 1899
80 Bigelow Avenue,
Watertown, MA 02472 
Telephone:   (617) 926-3974
Fax:              (617) 926-1750
hairenikweekly@hairenik.com

Խմբագիր՝
ԶԱՒԷՆ ԹՈՐԻԿԵԱՆ

Էջադրող-գրաշար՝
ՆՈՐԱ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ

Ծանուցումներ եւ Վաճառք՝

Ծանուցումներու համար ads@hairenik.com
Գրախանութի հարցերով bookstore@hairenik.com

Subscription Rates
Yearly                   $75.00
Price per copy    $1.50
Annual Subscription Rate: $75 continental USA, $95 for Canada, and $180 for international. The HAIRENIK (ISSN 0148-2374) is published weekly by the Hairenik Association, Inc., 80 Bigelow Ave, Watertown, MA 02472. Periodical postage paid in Boston, MA. POSTMASTER: Please send address changes to the HAIRENIK WEEKLY, 80 Bigelow Ave, Watertown, MA 02472. Allow 4 weeks for new subscription or for change of address.
Advertisement rates: $10.00 per column inch, special rates available for longer term advertisements (for details consult management of Hairenik, ISSN 0148-2374). Ads should be addressed to and reach the Advertisement Desk four business days before appearance in requested issue. Earlier submission is recommended. All copies should be legibly written, preferably typewritten.
Change of address should reach the Circulation Desk at least four weeks in advance. Include both old and new addresses with zip codes. For new subscription and for cancellations please allow at least four weeks.
Back copies, if available, are $2.00 each.
Letters to the editor are welcomed, but may be condensed due to space limitations; the opinions expressed in them are not neccessarily those of the Hairenik Association.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles