ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ ԱՊ­ՐԻԼ­ԵԱՆ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ՈԳԵ­ԿՈՉ­ՄԱՆ ՀԱՆ­ԴԻ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆ ՄԸ… ՈՐ ՈՍԿ­ԵԱՅ ՏԱ­ՌԵ­ՐՈՎ ԱՐ­ՁԱ­ՆԱԳՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ

0 0
Read Time:9 Minute, 13 Second

dtt1  Մեծն Տիթ­րոյ­թի Հայ Գա­ղու­թը ժա­մադր­ուած էր Հայ Դա­տի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու բարձ­րա­գոյն Ազա­տու­թիւն պար­գե­ւի դաբ­նե­կիր­ներ Պա­րո­նէս Քա­րո­լայն Քոք­սի եւ Մու­րատ Թո­փալ­եա­նի հետ:

Աւե­լի քան 400 հա­յոր­դի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ, ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ այս առ­թիւ յա­տուկ ընտր­ուած Լի­վոն­իա քա­ղա­քի “Սթի­վըն­սըն“ բարձ­րա­գոյն վար­ժա­րա­նի հան­դի­սաս­րա­հին մէջ, երե­կոյ­եան ժա­մը 7-ին:dtt5

Անգլ­իոյ լոր­տե­րու տան հայ­կա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի նա­խա­գահ եւ բազ­միցս մար­դա­սի­րա­կան առա­քե­լու­թիւն­նե­րով, Ար­ցախ այ­ցե­լած հա­յա­սէր Պա­րո­նէս Քա­րո­լայն Քոքս եւ Հայ Դա­տի ջա­հա­կիր, ազ­գա­յին եւ հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Մու­րատ Թո­փալ­եան մի­ա­տեղ մեծ ոգե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծե­ցին:

Հան­դի­սու­թիւնը սկսաւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու, Մի­շի­կըն Նա­հան­գի, Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի դրօշ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­մով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտ­նե­րու կող­մէ որ­մէ ետք Հ.Յ.Դ. Հայ Երի­տա­սար­դաց Դաշ­նակ­ցու­թեան ան­դամ­նե­րը եր­գե­ցին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ հայ­կա­կան օրհ­ներգ­նե­րը, դաշ­նա­մու­րի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Տի­կին Հե­լէն Մամ­փըր­եան-Մով­սիս­եա­նին:dtt7

Ձեռ­նար­կի հան­դի­սա­վար եւ մի­աց­եալ յանձ­նա­խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ Ընկ. Մայ­քըլ Յա­կոբ­եա­նը ներ­կա­նե­րէն խնդրեց մէկ վայրկ­եան յո­տըն­կայս լռու­թեամբ յար­գել յի­շա­տա­կը մեր ան­մեղ նա­հա­տակ­նե­րուն: Իր բաց­ման խօս­քին մէջ, ան հաս­տա­տեց թէ բո­լորս ալ սի­րե­լի­ներ կորսն­ցու­ցած ենք Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ըն­թաց­քին, սա­կայն մեր նա­հա­տակ­նե­րը մէզ­մէ կը պա­հան­ջեն վրէ­ժը իրենց ար­դար դա­տին եւ ոչ թէ խո­կալ. իսկ մենք հոս ենք եւ հոս ալ զօ­րա­ւոր պի­տի մնանք մին­չեւ մեր դա­տին ար­դար լու­ծու­մը:

Կար­դաց­ուե­ցաւ Ծե­րա­կու­տա­կան Տէ­պի Սթե­փա­նո­յի նա­մա­կը, Մի­շի­կըն նա­հան­գի կա­ռա­վա­րի­չին` Պրն. Ռիք Շնայ­տը­րի, այս առ­թիւ կա­տա­րած հռչա­կու­մը եւ ոգե­կո­չու­մը նա­հան­գի խորհր­դա­րա­նէն ներս, որ կար­դաց իր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը` օրի­որդ Ան­իա Պի­է­չիւք, ներ­կա­նե­րուն կար­գին էր նա­հան­գիս 39-րդ ընտ­րաշր­ջա­նի երես­փո­խան Քլինթ Քըս­թոն:

Ապա ընկ. Յա­կոբ­եա­նը ներ­կա­յա­ցուց Պա­րո­նէս Քոք­սի, կեն­սագ­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­մէն ետք հրա­ւի­րեց զինք: Բա­նա­խօ­սը զգա­յա­շունչ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով ներ­կա­յա­ցուց իր Ար­ցախ­եան փոր­ձա­ռու­թիւնը: Մերթ ընդ մերթ դրուագ­ներ մէջ­բե­րե­լով ներ­կա­նե­րուն մտո­վին տա­րաւ հե­ռու ազա­տագր­ուած մեր Ար­ցա­խի լեռ­ներն ու վան­քե­րը, որոնց մա­սին այն­քան հա­րա­զա­տու­թեամբ ար­տա­յայտ­ուե­ցաւ: Ան հաս­տա­տեց.- Կ՛զմայ­լիմ Հայ Ազ­գին վրայ եւ մեծ յար­գանք ու­նիմ որով­հե­տեւ դուք կա­րո­ղա­ցած էք քա­նիցս ան­գամ մո­խիր­նե­րէն վե­րապ­րիլ եւ ծաղ­կիլ:

Բա­նա­խօ­սու­թիւնը կար­ծէք հա­ճո­յա­լի տե­սիլք մէն էր, զոր աւար­տին ար­ժա­նա­ցաւ ներ­կա­նե­րուո­տըն­կայս եր­կա­րա­տեւ ծա­փող­ջոյն­նե­րուն:

Այս առ­թիւ, մի­աց­եալ յանձ­նա­խում­բի անու­նով ատե­նա­պետ Րաֆ­ֆի Ուրլ­եա­նը հան­գա­նակ­ուած կո­կիկ գու­մա­րը նուի­րեց HART հիմ­նար­կին:

Ապա Ուրլ­եան բեմ հրա­ւի­րեց Տիթ­րոյ­թի Հա­մազ­գա­յի­նի “Արաքս“ պա­րա­խում­բը, հաս­տա­տե­լով թէ այս խում­բը սկսաւ հա­զիւ եր­կու տասն­եակ պա­րող­նե­րով իսկ այ­սօր ու­նի շուրջ հա­րիւր ան­դամ, խում­բը գա­ղու­թիս յոյս եւ եռանդ կու­տայ, Ապա պա­րա­խում­բը ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան պա­րե­ղա­նակ­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ներ­կա­յա­ցուց զի­նուո­րի պա­րը (“Արիւ­նոտ Դրօշ“):

Հ.Յ.Դ. Հայ Երի­տա­սար­դաց Դաշ­նակ­ցու­թեան խօս­քը փո­խան­ցեց Տիթ­րոյ­թի մաս­նա­ճիւ­ղի փոխ ատե­նա­պե­տու­հի Անի Ասա­տուր­եա­նը, հաս­տա­տե­լով թէ կառ­չած պի­տի մնանք մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թեան սուրբ գոր­ծին:

Մի­աց­եալ յանձ­նա­խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ Ընկ. Րաֆ­ֆի Ուրլ­եան ներ­կա­յա­ցուց Ընկ. Մու­րատ Թո­փալ­եա­նը, տաս­ներ­կու տա­րի­ներ շա­րու­նակ նախա­գա­հած է Հայ Դա­տի Ամե­րի­կա­յի թէ Հա­մա­հայ­կա­կան յանձ­նա­խում­բե­րը, նուա­ճած է քա­նի մը մա­քիստ­րո­սի վկա­յա­կան­նե­րու, դա­սա­ւան­դած է զա­նա­զան դպ­րոց­նե­րու մէջ: Նախ­քան իր բանա­խօ­սու­թեան սկսի­լը, ըն­կե­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Տիթ­րոյ­թի գա­ղու­թին որ իր ամէ­նադժ­ուար օրե­րուն իրեն նե­ցուկ կանգ­նե­ցան:

Անց­նե­լով իր բա­նա­խօ­սու­թեան ան ըսաւ մեր ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը վա­ղուց հաս­տատ­ուած էր, մաս­նա­գէտ պատ­մա­գէտ­նե­րու, նա­խա­գահ­նե­րու եւ զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու կող­մէ, այ­սօր ճա­նա­չու­մի հանգր­ուա­նը ան­ցած ենք, ժա­մա­նա­կը եկած է պա­հան­ջե­լու այն ինչ որ մեզ­մէ անի­րա­ւու­թեամբ խլուե­ցաւ, հա­զա­րա­ւոր եկե­ղե­ցի­ներ, հա­զա­րա­ւոր կալ­ուած­ներ, հո­ղեր, դրա­մա­տու­նե­րու մէջ պահ դրուած հարս­տու­թիւն­ներ եւ ամե­նա­կա­րե­ւո­րը մեր զո­հե­րուն թա­փած ան­մեղ արիւնը. . .

Իր վեր­ջին մէկ փոր­ձա­ռու­թե­նէն օրի­նակ մը մէջ բե­րե­լով ըսաւ.- Անց­եալ­նե­րը կը խօ­սէի խումբ մը օտար երի­տա­սարդ­նե­րու հետ, մէ­կը հարց տուաւ թէ ին­չո՞ւ այ­լեւս կը կազ­մա­կեր­պէք յու­շա­տօ­ներ, հա­րիւր տա­րի ան­ցաւ եւ դուք հա­յերդ լաւ կեանք նուա­ճած էք ներ­կա­յիս, պա­տաս­խա­նե­ցի թէ մենք ճիշդ ասոր հա­մար է, լաւ ամե­րի­կա­ցի­ներ ենք ըսե­լով կը շա­րու­նա­կենք ար­դա­րու­թիւնը պա­հան­ջել. օրի­նակ մը տուի եւ խօ­սա­կի­ցիս ըսի.- Եթէ խումբ մը խու­լի­կան ձեր տու­նը մտնէ եւ սպան­նէ հօրդ, բռնա­բա­րէ մօրդ եւ քրոջդ, ապա իւ­րաց­նէ տու­ներ­նիդ ու մէ­ջը ապ­րի եւ ու­րա­նայ թէ ասոնց­մէ որե­ւէ մէ­կը կա­տա­րած է, ինչ պի­տի ընէ­իր դուն, ան պա­տաս­խա­նեց այդ ալ հար­ցում է ան­շուշտ պի­տի պայ­քա­րէի, որ արդա­րու­թիւնը տե­ղը գտնէր: Իսկ ինչ­պէս զգա­ցիր երբ Պոս­թը­նի պայ­թու­մը պա­տա­հե­ցաւ կամ ինչ­պէս զգա­ցիր երբ Սեպ­տեմ­բե­րի դէպ­քե­րը եղան, ան ըսաւ թէ շատ զայ­րա­ցայ եւ ու­զե­ցի բան մը ընեմ. ես ալ ըսի ինչ կը սպա­սես որ մենք ընենք լռենք եւ անց­նինք, այդ պա­հուն զրու­ցա­կիցս ըսաւ որ իրա­ւունք ու­նիք իսկ յա­ջորդ տա­րի ես ալ ձեր հետ պի­տի մաս­նակ­ցիմ:

Խօս­քը ուղ­ղե­լով ներ­կա­նե­րուն Քոքս ըսաւ.- Սի­րե­լի­ներ մենք միայն մեր ար­դար իրա­ւունքն է, որ կը պա­հան­ջենք, եւ չենք կրնար հան­գիստ ու­նե­նալ մին­չեւ մեր նա­հա­տակ­նե­րուն վրէ­ժը չ՛առ­նենք: Մեր վրէ­ժի պատ­մու­թիւնը գրուե­ցաւ Լիզ­պո­նի տղոց արիւ­նով:

Ան եզ­րա­փա­կեց ըսե­լով որ մենք ենք որ միայն կրնանք մեր իրա­ւունք­նե­րը առ­նել մեր վճռա­կամ եւ հաս­տատ պա­հան­ջա­տի­րու­թեամբ:

Ներ­կա­նե­րը յո­տըն­կայս եր­կա­րա­տեւ ծա­փող­ջոյն­նե­րով հաս­տա­տե­ցին իրենց մի­ա­կամ հա­ւատքը մեր ար­դար դա­տին:

Տէր Հրանդ Քա­հա­նայ Գէ­որգ­եա­նի եւ պատ­ուե­լի Վա­հան Թու­թիկ­եա­նի երկ­լե­զու պահ­պա­նիչնե­րով իր աւար­տին հա­սաւ հան­դի­սու­թիւնը:

Սոյն ձեռ­նար­կի յանձ­նա­խում­բը կազմ­ուած էր Հ.Յ.Դ. Տիթ­րոյ­թի “Ազա­տա­մարտ“ կո­մի­տէ­էն, Հ.Յ.Դ., Հ.Ե.Դ.ի, Հ.Օ.Մ.ի հինգ մաս­նա­ճիւ­ղե­րէն, Հայ Դա­տի յանձ­նա­խու­մբէն, Տիթ­րոյ­թի Հայ Կեդ­րո­նէն, Հա­մազ­գա­յի­նի, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի, Սուրբ Սար­գիս Հա­յաս­տան­եայց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեցի­էն, Տիթ­րոյ­թի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղեցի­էն, Սուրբ Վար­դան հայ կա­թո­ղի­կէ եկե­ղեցի­էն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէ:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին ի պա­տիւ հիւ­րե­րուն կո­կիկ հիւ­րա­սի­րու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ տե­ղա­կան ճա­շա­րան­նե­րէն մէ­կուն մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ձեռ­նար­կի հո­վա­նա­ւոր­նե­րուն, գա­ղու­թի ազ­գա­յին եւ հա­սա­րա­կա­կան միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն: Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Տիթ­րոյ­թի հայ գա­ղու­թը վե­րագ­տած է իր եր­բեմ­նի փայլ­քը, շնոր­հիւ իր երի­տա­սարդ ղե­կա­վա­րու­թեան, նոր կեանք ներ­մու­ծե­լով ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րող­նե­րու սկսած գոր­ծին:

Նկա­տի ու­նե­նա­լով ձեռ­նար­կի յայ­տա­գիրն ու ներ­կա­նե­րուն տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, հոս տե­ղին է գնա­հա­տել այս բա­ցա­ռիկ ձեռ­նար­կը:

 

ՅՈՎԻԿ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles