ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՕԳՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 57 Second

p7 dtt  Ուր­բաթ, Դեկ­տեմ­բեր 14, 2012 ժա­մը 7:30-ին “Յա­կոբ­եան“ Գոր­գա­վա­ճառ հաս­տա­տու­թեան յա­տուկ ցու­ցաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մե­ծա­գոյն Տիթ­րոյ­թի Մի­աց­եալ Յանձ­նա­խում­բի` Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան օգ­նու­թեան նուիր­ուած “Ձեռքդ եր­կա­րէ եղ­բօրդ“ երկ­րորդ ձեռ­նար­կը:

Այս յանձ­նա­խում­բը կազմ­ուած է չորս ամիս­ներ առաջ եւ բաղ­կա­ցած Տիթ­րոյ­թի տաս­նը­հինգ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէ: Սուրբ Սար­գիս Հայ Առա­քե­լա­կան, Սուրբ Վար­դան Հայ Կա­թո­ղի­կէ, Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղե­ցի­ներ, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւն-Հինգ մաս­նա­ճիւ­ղեր, Հայ Յեղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւն, Թէ­քէ­եան Մշա­կու­թա­յին Միու­թիւն, Տիթ­րոյ­թի “Քո­բեր­նիք Թանտրճ­եա­ն“ Միու­թիւն, Հա­մազ­գա­յին Մշա­կու­թա­յին Միու­թիւն, Տիթ­րոյ­թի Հ.Մ.Ը.Մ., Տիթ­րոյ­թի Վար­դա­նանց Աս­պետ­ներ, Տիթ­րոյ­թի Վար­դա­նանց Դուստ­րեր, Հայ Երկ­րա­չա­փնե­րու եւ գիտ­նա­կան­նե­րու Տիթ­րոյ­թի մաս­նա­ճիւղ: Չորս ամիս­նե­րէ ի վեր Մի­աց­եալ Յանձ­նա­խում­բը ժրա­ջան ու հա­մե­րաշխ աշ­խա­տանք­ներ տա­րած է ու­նե­նա­լով զա­նա­զան տե­սա­կի ձեռ­նարկ­ներ:

Դեկ­տեմ­բեր 14-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ երկ­րորդ ձեռ­նար­կը` մշա­կու­թա­յին երե­կոյ ու դրա­մա­հա­ւաք: Ձեռ­նար­կի հան­դի­սա­վար` Հ.Օ.Մ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ընկ. Ճօր­ճի-էնն Օշա­կան նախ բեմ հրա­ւի­րեց Պրն. Ստե­փան Գա­րուկ­եա­նը, որ հան­դէ­սը բա­նայ Ամե­րիկ­եան եւ Հայ­կա­կան քայ­լերգ­նե­րով, որ­մէ ետք Ընկ. Օշա­կան խօս­քը ու­ղղեց ներ­կա­նե­րուն կոչ ընե­լով օգ­նու­թեան հաս­նիլ Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան: Բեմ հրա­ւի­րեց Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Ար­ժա­նա­պա­տիւ Տէր Հրանդ Քհնյ. Գէորգ­եան, որ իր հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւնը տուաւ ներ­կա­նե­րուն եւ խրա­խու­սեց զա­նոնք որ ձեռք եր­կա­րեն Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան: Ապա բեմ հրա­ւիր­ուե­ցաւ ջու­թա­կա­հար Պր. Հար­րի Յո­վա­կիմ­եա­նը, որ երեք մե­ղե­դի­ներ նուա­գեց, Տիկ. Ռո­զա­լին Պաս­մաճ­եան ըն­կե­րակ­ցե­ցաւ մե­ներ­գով մը` Սա­յաթ Նո­վա­յէն:

Յանձ­նա­խում­բի Հա­մա-ատե­նա­պետ Ընկ. Շանթ Ժամ­կոչ­եա­նի կող­մէ պատ­րաստ­ուած շատ ու­շագ­րաւ տե­սա­ե­րիզ մը ցու­ցադր­ուե­ցաւ որ ներ­կա­յա­ցուց Սուր­ի­ա­հա­յութ­եան կեան­քի պատ­մա­կա­նը տագ­նա­պէն առաջ եւ վերջ:

Օր­ուան բա­նա­խօսն էր Փրոֆ. Դոկտ. Արա Սանճ­եա­նը, որ շատ գե­ղե­ցիկ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան պատ­մա­կա­նը, ու ապա տուաւ պատ­ճառ­նե­րը թէ ին­չու սկսաւ պա­տե­րազ­մը եւ ինչ­պէս կրնայ Սուր­ի­ա­հա­յու­թիւնը իր գո­յու­թիւնը պա­հել Սուր­իոյ մէջ, թէ ար­տա­սահ­մա­նի հա­յե­րը ինչ մի­ջոց­նե­րով կրնան օգ­տա­կար ըլ­լալ Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան, որոնք կը գտնուին Սուր­իոյ մէջ կամ տե­ղա­փոխ­ուած դէ­պի տար­բեր եր­կիր­ներ, ինչ­պէս Հա­յաս­տան, Լի­բա­նան եւ այ­լուր:

Ապա բեմ հրա­ւիր­ուե­ցաւ Մի­աց­եալ Յանձ­նա­խում­բի Հա­մա-ատե­նա­պե­տու­հի Ընկհ. Շա­քէ Պաս­մաճ­եա­նը, որ Յանձ­նա­խում­բի անու­նով բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց բո­լոր ներ­կա­նե­րուն, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով ներ­կա­նե­րուն որ քա­ջա­լե­րե­ցին այս Յանձ­նա­խում­բի աշ­խա­տան­քը եւ զօ­րա­վիգ կանգ­նե­ցան “Ձեռք եր­կա­րէ եղ­բօր­դ“ ձեռ­նար­կին: Ընկհ. Պաս­մաճ­եան խօ­սե­ցաւ Յանձ­նա­խում­բի մինչ այ­սօր տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն մա­սին եւ ներ­կա­նե­րէն խնդրեց որ մաս­նա­կից դառ­նան Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Օգ­նու­թեան իրենց կա­րո­ղու­թեան չա­փով: Ան աւել­ցուց ըսե­լով թէ Սուր­ի­ա­հա­յու­թիւնըմեծդերու­նե­ցածէտա­րի­նե­րէիվերհա­յա­պահ­պան­մանգոր­ծինիխնդիրուայժմժամնէորբո­լորսօգ­նու­թեանհաս­նինքմերսի­րե­լիեղ­բայր­նե­րունուքոյ­րե­րուն, մա­նա­ւանդայսնեղօրե­րուն“: Ան նա­եւ յի­շե­ցուց թէ այստօ­նա­կանօրե­րունյի­շենքմերսուր­ի­ա­հայսի­րե­լի­նե­րըեւմերցան­կինվրայաւելց­նենքմէկնուէրեւսՍուր­ի­ա­հա­յու­թեան, տա­լովէորհա­յըկ՛ու­րա­խա­նայեւնա­եւկ՛ու­րա­խաց­նէդժբախտազ­գա­կի­ցը: Այ­սօրէժա­մըվա­ղըուշէ:

Ձեռ­նար­կը փա­կեց Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի հո­վիւ Հայր Ան­տոն Ադամ­եան, շատ խրա­խու­սիչ խօս­քե­րով, քա­ջա­լե­րեց ժո­ղո­վուր­դին որ օգ­նեն Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն եւ դրա­մա­հա­ւաք ու հա­ւաք­ուե­ցաւ շուրջ 8,500.00 ամե­րիկ­եան տո­լար: Յի­շենք թէ առ այ­սօր Տիթ­րոյ­թի հա­յու­թիւնը Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Օգ­նու­թեան ֆոն­տին հա­ւա­քած է 40,000.00 ամե­րիկ­եան տո­լար (երեք եկե­ղե­ցի­նե­րու հա­ւա­քով մի­ա­սին):

   Ներ­կայ մը

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles