ՏԵ­ՍԱ­ԿԷՏ.- ԱՊ­ՐԻԼ 25, 2015 ԿԱՄ ԹԱՆ­ԳԱ­ՐԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՃԱ­ՆԱ­ՉՈՒ­ՄԷՆ ԴԷ­ՊԻ ՀԱ­ՏՈՒՑ­ՄԱՆ ՊԱՅ­ՔԱՐ

0 0
Read Time:8 Minute, 36 Second

p7 new

ՅԱՐՈՒԹ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

ԹՈՐՈՆԹՕ

Հայ­կա­կան հար­ցի թղթած­րա­րին պատ­մա­կան կա­րե­ւո­րա­գոյն փաս­տա­թուղ­թը հո­վա­նա­ւո­րած ու ստո­րագ­րած եւ ցարդ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը չճանչ­ցող Ամե­րի­կա­յի քթին տակ գտնուող G8-ի ան­դամ Գա­նա­տան` 2006-ին, պե­տա­կան մա­կար­դա­կով պաշ­տօ­նա­կան ճա­նա­չում շնոր­հեց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան: Այս քա­ղա­քա­կան սխրա­գոր­ծու­մը կը պար­տինք Հայ­կա­կան Հար­ցի հե­տապնդ­ման ճա­նա­պար­հին վրայ մարտն­չող Հայ Դա­տի “Խենթ“-երու, որոնք շուրջ տա­սը տար­ուան վրայ եր­կա­րող ժա­մա­նա­կա­հատ­ուա­ծի մը ըն­թաց­քին, գի­շե­րը ցե­րէ­կին խառ­նե­լով, քա­ղա­քա­կան բազ­մա­կող­մա­նի եւ թի­րա­խաս­լաց ծրա­գիր­ներ մշա­կե­ցին ու կա­րո­ղա­ցան անց­նիլ վե­րո­յիշ­եալ սխրա­գոր­ծու­մէն ալ ան­դին` պե­տա­կան դպրոց­նե­րու մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը գա­նա­տա­կան կրթա­կան ծրագ­րե­րու մէջ նե­րառ­նել տա­լով եւ 2014-ին Winnipeg-ի մէջ ամ­բող­ջա­նա­լիք Մարդ­կա­յին Իրա­ւանց Թան­գա­րա­նի կա­ռոյ­ցէն ներս Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­մար մնա­յուն տա­րա­ծա­բա­ժին մը ապա­հո­վե­լով:

Վե­րո­յիշ­եալ թան­գա­րա­նին մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան տե­ղադ­րու­մը բնա­կան ար­դիւնքն է նա­եւ եր­կար տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին քա­ղա­քա­կան եւ ակա­դե­մա­կան բե­մա­հար­թակ­նե­րու վրայ քրտինք թա­փած ու տես­լա­կան ու­նե­ցող` Գա­նա­տա­յի Հայ Դա­տի Շրջա­նա­յին յանձ­նա­խում­բի եւ Թո­րոն­թո­յի Զօր­եան Հիմ­նար­կի ջան­քե­րուն:

2014-ին, թան­գա­րա­նը, ի շարս այլ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու, հա­սա­րա­կու­թեան պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ան­վե­րաքն­նե­լի ու ճշմար­տա­ցի իրո­ղու­թիւնը: Այլ դի­տան­կիւ­նով, գա­նա­տա­կան այս թան­գա­րա­նը, պատ­մա­կան ան­հեր­քե­լի փաս­տար­կում­նե­րու վրայ խարսխ­ուած այն յա­ւի­տե­նա­կան յու­շար­ձանն պի­տի դառ­նայ, ուր դաստ­ի­ա­րակ­ուե­լու հա­մար պի­տի յա­ճա­խեն մարդ­կու­թեան գա­լիք սե­րունդ­նե­րը եւ մի­ա­ժա­մա­նակ` իրենց յար­գան­քի տուր­քը պի­տի վճա­րեն թրքա­կան բնաջնջ­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թեան աւե­լի քան մէկ ու կէս միլի­ոն հայ զո­հե­րուն:

Բայց Դժբախ­տա­բար, վե­րո­յիշ­եալ իրա­գոր­ծումնե­րէն ետք, յատ­կա­պէս վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն, գա­նա­տա­հա­յու­թեան քա­ղա­քա­կան հո­տա­ռու­թե­նէն վրի­պե­ցաւ թրքա­զեր­ի­ա­կան հա­կազ­դե­ցու­թեան ուժգ­նու­թեան աս­տի­ճա­նա­չա­փը, որ այս օրե­րուն դար­ձած է ար­դէն ահա­զան­գա­յին:

Վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն, պե­տա­կան հսկայ կա­րո­ղա­կա­նու­թեամբ զին­ուած, թուրք-ազե­րի քա­ղա­քա­կան քա­րո­զար­շաւն ու տնտե­սա­կան սպառ­նա­լիք­նե­րը, կը նպա­տա­կադ­րեն ամե­նէն ու­շը մին­չեւ 2015, Գա­նա­տա­յի իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան Պահ­պա­նո­ղա­կան­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թեան Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան գծով որ­դեգ­րած հա­յան­պաստ վար­քա­գի­ծը` նա­հան­ջի մատ­նել:

Վե­րո­յիշ­եալ ոճ­րա­խա­ղը կրնայ յա­ջո­ղու­թեան յան­գիլ, եթէ իր դէմ չգտնէ հա­կա­դար­ձող քա­րոզ­չու­թիւն: Յատ­կա­պէս այ­սօր, եւ առն­ուազն մին­չեւ 2015, ճա­կա­տագ­րա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն է, որ գա­նա­տա­հա­յու­թիւնը իր բո­լո՛ր մի­ջոց­նե­րով եւ ու­ժե­րու առա­ւե­լա­գո՛յն լա­րու­մով ամ­բող­ջա­կան աշ­խու­ժաց­ման են­թար­կէ իր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, մաս­նա­ւո­րա­բար Պահ­պա­նո­ղա­կան կու­սակ­ցու­թեան հետ, Թէ՛ նա­հան­գա­յին եւ թէ՛ դաշ­նակ­ցա­յին մա­կար­դակ­նե­րու վրայ, civil servant-նե­րէն մին­չեւ վար­չա­պետ, որ­պէս­զի վերջ­նա­կա­նօ­րէն վի­ժին մեր թշնա­մի­նե­րու “Խո­ջա­լու“-ական սադ­րանք­նե­րը, գի­տա­ժո­ղո­վա­յին-պատ­մա­բա­նա­կան պատր­ուակ­ներն ու փրո­թո­քո­լա­յին տխրահռ­չակ հաս­ցէ­ագ­րում­նե­րը:

Քա­ղա­քա­կան վե­րո­յիշ­եալ թո­հու­բո­հին դի­մաց եւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի սե­մին կանգ­նած գա­նա­տա­հա­յու­թիւնը ըն­թա­ցի­կին մէջ տեղ­քայլ ընե­լու շռայ­լան­քը չու­նի: Այս առն­ջու­թեամբ վեր­ջին փաս­տը` մեր 98-րդ Ապ­րիլ 24-ն էր, զոր ոգե­կո­չե­ցինք քայ­լար­շա­ւի ոչ այն­քան խուռ­նե­րամ շար­քե­րով:

Առանց քա­ղա­քա­կան վե­րա­նո­րո՛գ հա­կազ­դե­ցու­թեան, ար­դէն սկսած ենք անդ­րա­դառ­նալ, որ մեր պա­հան­ջա­տի­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցը սկսած է մտա­հո­գիչ սահ­ման­նե­րու մօ­տե­նալ քիչ մը ամէ՛ն տեղ: Եւ հոս, այս վտան­գա­ւոր հանգր­ուա­նին, պար­տա­ւոր ենք մեր պա­հան­ջա­տի­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցը դուրս բե­րել իր սո­վո­րա­կան ուղի­էն եւ կշռոյ­թէն: Հայ Դա­տի պատ­կան մար­մին­նե­րուն պէտք է առա­ջար­կել, որ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը իրենց լրու­մին հաս­նին անոր 99-րդ տա­րե­դար­ձին եւ մին­չեւ 100-ամ­եակ` որ­դեգր­ուի Հայ­կա­կան Հար­ցի ռազ­մա­վա­րա­կան նոր հանգր­ուան մը:

Գա­նա­տա­հա­յու­թեան պա­րա­գա­յին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հա­մա­գա­ղու­թա­յին վեր­ջին ոգե­կոչ­ման յար­մա­րա­գոյն վայ­րը` Winnipeg-ի Մարդ­կա­յին Իրա­ւանց նո­րա­շէն թան­գա­րանն է, ուր նա­հան­գա­յին ու դաշ­նակ­ցա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն պար­տա­ւոր ենք յայտ­նել հայ ժո­ղո­վուր­դի երախ­տա­գի­տա­կան ու շնոր­հա­կա­լա­կան զգա­ցում­նե­րը` Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չում շնոր­հե­լու իրենց պատ­մա­կան ան­նա­խըն­թա՛ց ներդ­րու­մին հա­մար:

Իսկ Շա­բաթ, 25 Ապ­րիլ 2015-ին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը կ՛ար­ժէ ոգե­կո­չել դարձ­եալ Winnipeg-ի մէջ, բայց այս ան­գամ “Հայ­կա­կան Հար­ցի Հա­տուց­ման օրա­կարգ“ով եւ Սփիւռք-Հա­յաս­տան գոր­ծակ­ցու­թեամբ:

Արդ, յա­ռա­ջի­կայ ամիս­նե­րուն, մաս­նա­գի­տա­կան մօ­տե­ցու­մով անհ­րա­ժեշտ է կազ­մել Գա­նա­տա­յի, Հա­յաս­տա­նի, Արե­ւել­եան, Արեւմտ­եան եւ Հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­նե­րու Հայ Դա­տի Շրջա­նա­յին յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն բաղ­կա­ցած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի Գոր­ծա­դիր Խոր­հուրդ մը, որ իր կար­գին կ՛առա­ջաց­նէ ու կը հա­մա­կար­գէ հե­տեւ­եալ եռա­տե­սակ մար­մին­նե­րը:

ա.- Հիմ­նադ­րա­մի Մար­մին, որ կը կազ­մա­կեր­պէ ժո­ղովր­դա­յին հան­գա­նա­կու­թիւն­ներ եւ կ՛ապա­հո­վէ պե­տա­կան ու բա­րե­սի­րա­կան նպաստ­ներ` յա­րա­բե­րա­կան, փո­խադ­րա­կան (logistic) եւ այլ ծախ­սե­րու հա­մար:

բ.- Հայ­կա­կան Հար­ցի Հա­տուց­ման Մար­մին, որ կ՛ընդգր­կէ Կի­լիկ­իոյ Վե­հա­փա­ռու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւնը, Զօր­եան Հիմ­նար­կը եւ Հա­յաս­տա­նի Թան­գա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւնը: Այս մար­մի­նը մնա­յուն շփման մէջ կ՛ըլ­լայ Winnipeg-ի Թան­գա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան, ակա­դե­մա­կան աշ­խար­հին, ինչ­պէս նա­եւ Վա­տի­կա­նի ու Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան հետ:

գ.- Քա­րոզ­չա­կան Մար­մին­ներ, որոնց գլխա­ւոր առա­քե­լու­թիւնը պի­տի ըլ­լայ 25 Ապ­րիլ 2015-ին հա­յու­թեան զանգ­ուած­նե­րը  հա­ւա­քագ­րել Winnipeg-ի մէջ: Նոյն մար­մին­նե­րը, Social Media-ի հնա­րա­ւոր բո­լո՛ր մի­ջոց­նե­րով 100-ամ­եա­կի ար­ձա­գան­գը պէտք է հասց­նեն Թուրք­իա եւ Ատր­պէյ­ճան, ինչ­պէս նա­եւ աշ­խար­հի բո­լոր պե­տու­թիւն­նե­րուն եւ քա­րոզ­չա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն:

Մեր մէկ ու կէս միլի­ոն նա­հա­տակ­նե­րու հա­րիւ­րամ­եա՛յ պա­հանջն է, որ յա­ռա­ջի­կայ եր­կու տա­րի­նե­րուն` հա­ւա­քա­կա՛ն ու­ժե­րով, հա­մա­հայ­կա­կա՛ն տես­լա­կա­նով, պատ­նէ­շի վրայ զգաստ վի­ճա­կով եւ պատ­մա­կա՛ն պա­տաս­խա­նա­տուու­թեամբ թափ տանք Հայ­կա­կան Հար­ցի Հա­տուց­ման դա­րաշր­ջա­նին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles