ՍԱ ՄԻԱՅՆ ԱՌԱ­ՋԻՆ ՔԱՅԼՆ Է

0 0
Read Time:3 Minute, 27 Second

 Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան տագ­նա­պը շատ-շա­տե­րու ալ տագ­նա­պը դար­ձաւ: Յատ­կա­պէս վեր­ջին շրջա­նին ուղ­ղա­կի հա­յաբ­նակ շրջան­նե­րուն հա­սած հար­ուա­ծին արա­գօ­րէն պէտք էր ար­ձա­գան­գել: Ահա այս մեկ­նա­կէ­տով, Շա­բաթ, 15 Սեպ­տեմ­բեր, 2012 առա­ւօտ­եան ժա­մը 10-ին, Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ Փա­շալ­եան սրա­հին մէջ, նա­խա­ճա­շի սե­ղա­նի շուրջ հան­դի­պում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ:

Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ, Տ. Մես­րոպ Քհնյ. Լա­գիս­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, ներ­կա­նե­րը ջեր­մա­գին աղօթք բարձ­րա­ցու­ցին առ Աստ­ուած` խա­ղա­ղու­թիւն հայ­ցե­լով Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան, հայ ժո­ղո­վուր­դին եւ հա­մայն աշ­խար­հին: Յու­զիչ էր մա­նա­ւանդ մաս­նա­կից­նե­րու “Տէ՛ր, Ողորմ­ի­ա՜“ն, որ վստա­հա­բար ան­պա­տաս­խան պի­տի չմնայ…:

Ապա, ներ­կա­նե­րը ան­ցան Փա­շալ­եան սրահ, ուր Տ. Մես­րոպ Քհնյ. Լա­գիս­եան օգ­տա­շատ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Սուր­ի­ա­հայ գա­ղու­թի մա­սին: Քա­հա­նայ Հայ­րը նախ անդ­րա­դար­ձաւ այս գա­ղու­թի կա­րե­ւո­րու­թեան եւ ընդգ­ծեց, որ այն ար­դա­րօ­րէն կոչ­ուած է` “Մայր Գա­ղութ“: Ապա, հա­կիրճ գի­ծե­րով փոր­ձեց ներ­կա­յաց­նել Բեր­իոյ Թե­մի կազ­մու­թեան, զար­գաց­ման հանգր­ուան­նե­րը եւ Գա­ւա­զա­նա­գիր­քը: Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան ընդ­հա­նուր պատ­կե­րը ներ­կա­յաց­նե­լու ճի­գով, Տէր Մես­րոպ անդ­րա­դար­ձաւ Սուր­ի­ա­հայ Կա­թո­ղի­կէ եւ Բո­ղո­քա­կան հա­մայնք­նե­րուն: Ան նա­եւ նշեց բազ­մա­զան միու­թիւն­ներն ու մար­մին­նե­րը, որոնք ձեռք-ձեռ­քի ամ­րա­ցու­ցած են Սուր­ի­ա­հայ հա­մայն­քը:

Քա­հա­նայ Հայ­րը իր խօս­քին մէջ յա­ճախ շեշ­տեց այս շրջա­նին Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան թի­կունք կանգ­նե­լու բո­լո­րիս պար­տա­ւո­րու­թեան մա­սին: “Գու­մարն ու քա­նա­կը կա­րե­ւոր չեն. կա­րե­ւո­րը` մաս­նակ­ցիլն է“,- կը կրկնէր ան յա­ճախ, ներ­կա­նե­րը աւե­լի հա­ղոր­դա­կից դարձ­նե­լով Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան տագ­նա­պին` որ ի՛րն ալ էր, բո­լո­րի՛սն է:

Տէր Հօր օգ­տա­ւէտ ներ­կա­յա­ցու­մէն ետք, ներ­կա­նե­րը հիւ­րա­սիր­ուե­ցան սուր­ի­ա­կան աւան­դա­կան նա­խա­ճա­շով` ֆուլ, մա­մունիէ եւ սուր­ի­ա­կան տար­բեր քաղց­րե­ղէն­ներ, որոնք պատ­րաս­տած էին Եկե­ղեց­ւոյ Տիկ­նանց Յանձ­նա­խում­բի շնոր­հա­լի տի­կին­նե­րը:

Նա­խա­ճա­շի առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցած դրա­մա­հա­ւա­քի գու­մա­րը հա­սաւ 5000 տո­լա­րի սահ­ման­նե­րը: Ամէ­նէն յի­շար­ժան նուի­րա­տուու­թիւնը փոք­րիկն Թա­լին Լա­գիս­եա­նինն էր: Թա­լի­նը իր գան­ձա­նա­կը պա­րու­նա­կու­թիւնը ամ­բող­ջու­թեամբ ($55) նուի­րեց սուր­ի­ա­հայ իր “քոյ­րիկ-եղ­բայր­նե­րուն, որոնք այս օրե­րուն կը պատ­րաստ­ուին դպրոց եր­թալ“: Փոք­րիկ աղջ­նա­կի մը մեծ արար­քը…:

Ի հար­կէ այս պի­տի չըլ­լայ Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան օգ­նե­լու մեր մի­ակ նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը: Կը յու­սանք, որ տագ­նա­պը շու­տով, շատ շու­տով կ՛ա­ւար­տի եւ բո­լորս կը լծուինք այդ գա­ղու­թը վե­րա­կա­ռու­ցե­լու աշ­խա­տան­քին:

Ներ­կայ մը

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles