ՌՈՒՄԱՆԻՈՅ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՏԵՂՒՈՅՆ ԶՈՒԻՑԵՐԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ՀԵՏ

0 0
Read Time:3 Minute, 33 Second

p3 ANC_Romania

Յունուար 30, 2014-ին, Ռումանիոյ Հայ Դատի յանձնախումբի նախաձեռնութեամբ, եւ ռումանահայոց թեմի առաջնորդ Տ. Տաթեւ եպիս. Յակոբեանի հրաւէրով, հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Ռումանիոյ մէջ Զուիցերիոյ դեսպան Ժան Իւպեր Լեպեթի հետ, Առաջնորդարանէն ներս: Հանդիպման նպատակը դեկտեմբեր 17-ի եւրոպայի մարդկային իրաւանց դատարանի վճիռն էր, արդարացնելով թուրք քաղաքական գործիչ Տողու Փերինչեքի հայցն ընդդէմ Զուիցերիոյ, որ Զուիցերիոյ մէջ դատապարտուած էր Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը ժխտելու եւ “Ցեղասպանութիւնը միջազգային սուտ է“ յայտարարութիւնը ընելու համար: Հանդիպման ներկայ էին Հայ Դատի ներկայացուցիչ Փոլ Յակոբեանը, ռումանահայոց միութեան նախագահ Վարուժան Ոսկանեանը, Ռումանիոյ ազգային ժողովի պատգամաւոր Վարուժան Փամպուքճեանը, Պուքրէշի եւ Փիթեշճի քաղաքներու հոգեւոր հովիւներ.որոնց կարգին Տ. Հեթում Քահանայ Թարւերտեանը: Հանդիպման ժամանակ անգամ մը անգամ նշուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ընդունման եւ դատապարտման խնդրի կարեւորութիւնը: Ռումանիոյ հայ գաղութի ներկայացուցիչները իրենց բողոքի ձայնը բարձրացուցին Փերինչեքի այն յայտարարութեան, թէ “1915 թուականին տեղի ունեցածը ցեղասպանություն չէ“: Բողոքը ներկայացուեցաւ նամակի ձեւով, որ յանձնուեցաւ Զուիցերիոյ դեսպանին, որ իր մտահոգութիւնը յայտնեց ստեղծուած խնդրի վերաբերեալ:

ՆԱ­ԵՒ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

ՀՈ­ԼԱՆ­ՏԱ­ՅԻ ՄԷՋ

p3 hol-swi  Հո­լան­տա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Մա­սիս Աբ­րա­համ­եան շա­բա­թաս­կիզ­բին այ­ցե­լեց Լա Հէ­յի մէջ, Զուի­ցեր­իոյ դես­պա­նա-տուն եւ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Ան­իա Զոպ­րիսթ Ռեն­թե­նա­րի եւ Ֆի­լիփ Պրան­տի հետ:

Հան­դիպ­ման նպա­տակն էր Զուի­ցեր­իոյ կա­ռա­վա­րու­թեան փո­խան­ցել խնդրա­գիր մը հո­լան­տա­հա­յու­թեան անու­նով, առ այն, որ Մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու Եւ­րո­պա­յի դա­տա­րա­նին որո­շու­մը Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ժխտող Փե­րին­չե­քի վե­րա­բեր­եալ բո­ղո­քարկ­ուի այդ երկ­րին ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ: Հան­դի­պու­մին կը մաս­նակ­ցէր նա­եւ Հո­լան­տա­յի Հ.Յ.Դ. “Գա­րե­գին Նժդեհ“ երի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սե­պուհ Աբ­րա­համ­եան: Հիւ­րե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին հո­լան­տա­հա­յե­րուն մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը կապ­ուած Մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու Եւ­րո­պա­յի դա­տա­րա­նի յայտ­նի որոշ­ման հետ: Մաս­նա­ւո­րա­բար ըս­ուե­ցաւ, որ դա­տավ­ճի­ռը բա­ւա­րար հիմ­նա­ւոր­ուած չէ եւ այն հան­գա­ման­քը, որ որո­շու­մը մի­ա­ձայ­նու­թեամբ չէ ըն­դուն­ուած կը վկա­յէ այդ մա­սին: Խօս­ուե­ցաւ Ֆրան­սա­յի նա­խա­գահ` Ֆրանս­ուա Հո­լան­տի վեր­ջին յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին, որոնք ան­գամ մը եւս կ՛ամ­րապն­դեն ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտման պատ­ժե­լիու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը:

Ռեն­թե­նար եւ Պրանտ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին այ­ցե­լու­թեան հա­մար եւ խոս­տա­ցան Հայ Դա­տի խնդրա­գի­րը փո­խան­ցել կա­ռա­վա­րու­թեան: Ըս­ուե­ցաւ նա­եւ, որ խնդի­րը այս պա­հուն կը գտնուի ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան տնօ­րի­նու­թեան տակ եւ այն­տեղ պի­տի տրուի բո­ղո­քարկ­ման որո­շու­մը: Ըստ անոնց կան­խա­տես­ման մին­չեւ Մարտ 17, 2014 տրուած ժա­մա­նա­կը ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը լի­ո­վին պի­տի օգ­տա­գոր­ծէ այս բարդ որո­շու­մը տա­լու հա­մար: Անոնք նշե­ցին նա­եւ, որ ամ­բող­ջու­թեամբ կ՛ըմբռ­նեն հար­ցին կա­րե­ւո­րու­թիւնը հայ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար, այ­սու­հան­դերձ Մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու Եւ­րո­պա­յի դա­տա­րա­նին ան­կախ կար­գա­վի­ճա­կը կը սահ­մա­նա­փա­կէ անոր վրայ ազ­դե­ցու­թիւն բա­նեց­նե­լու կա­րե­լիու­թիւնը:

Հան­դի­պու­մը աւար­տե­ցաւ վստա­հեց­նե­լով, որ զար­գա­ցում­նե­րուն մա­սին կող­մե­րը իրա­րու տեղ­եակ պի­տի պա­հեն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles