ՊԱՏ­ՄԱ­ԿԱՆ ՊԱ­ՏԱՍ­ԽԱ­ՆԱ­ՏՈՒՈՒ­ԹԵԱՄԲ

0 0
Read Time:6 Minute, 14 Second


 Յ. ԳԱԼԱՅՏՃԵԱՆ

Աւե­լի քան եր­կու տաս­նամ­եակ, Հա­յաս­տա­նի ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան վար­չա­մե­քե­նան կը շա­րու­նա­կէ ար­գե­լա­փակ­ուած մնալ­ քա­ղա­քա­կան ճա­հի­ճին մէջ: Այս տի­րող կա­ցու­թեան գլխա­ւո­րա­գոյն պատ­ճա­ռը այն ահա­ւոր աւերն է, որ գործ­ուե­ցաւ Սո­վե­տա­կան Միու­թեան ամ­բող­ջա­տի­րա­կան իշ­խա­նու­թեան կող­մէ:

Ար­դա­րեւ, աւե­լի քան եօ­թա­նա­սուն տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, հա­մայ­նա­վա­րա­կան ամ­բող­ջա­տի­րա­կան վար­չա­կար­գը “ահ ու սար­սափ“-ի իր զէն­քով` իր իշ­խա­նու­թեան տակ գտնուող բո­լոր եր­կիր­նե­րուն մէջ, ար­մա­տա­խիլ ըրաւ քա­րոզ­չա­կան, օրի­նա­կան, քա­ղա­քա­կան, կրօ­նա­կան եւ կրթա­կան բո­լոր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը` ու ճզմեց սե­փա­կան ամէն նա­խա­ձեռ­նու­թիւն եւ ազ­գա­յին դի­մագ­ծի պահ­պան­ման ամէն փորձ:

Հե­տե­ւա­բար, վե­րո­յիշ­եալ պատ­մա­կան իրո­ղու­թիւն­նե­րէն բնա­կա­նօ­րէն կա­րե­լի է եզ­րա­կաց­նել, որ ամ­բող­ջա­տի­րա­կան վար­չա­կար­գե­րը չեն կրնար այս կամ այն ձե­ւով ան­մի­ջա­պէս փո­խա­րին­ուիլ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կար­գե­րով: Նման փո­փո­խու­թեան կը կա­րօ­տի փո­խանց­ման ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մը, որ կրնայ տե­ւել քա­նի մը տաս­նամ­եակ եւ թե­րեւս քա­նի մը սե­րունդ:

“Եր­կա­թէ Վա­րա­գոյր“ գրքին հե­ղի­նա­կը` Anne Applebaum, տա­կա­ւին քա­նի մը ամիս առաջ New York Times-ի մէջ կ՛ըսէր հե­տեւ­եա­լը.-“Յետ-հա­մայ­նա­վա­րա­կան եր­կիր­նե­րը չեն կրնար բար­գա­ւա­ճիլ միայն քա­նի մը տնտե­սա­կան բա­րե­նո­րո­գում­նե­րով եւ չեն կրնար գոր­ծել իբ­րեւ ազա­տա­կան ըն­կե­րու­թիւն­ներ` միայն ընտ­րու­թիւն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լով ու քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­ներ հիմ­նե­լով: Անոնք կա­րի­քը ու­նին նա­եւ ան­կախ մա­մու­լի, սե­փա­կան (regulatory systems)-ի մշա­կոյ­թի մը, որ կը հան­դուր­ժէ ան­կախ խմբա­ւո­րումն­եր եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ: Եւ ամէն բա­նէ աւե­լի, ճնշուած ըն­կե­րու­թիւն մը` քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն վե­րաշ­խու­ժա­նա­լու հա­մար, կա­րի­քը ու­նի հայ­րե­նա­սի­րու­թեան, պատ­մա­կան ինք­նա­գի­տակ­ցու­թեան, կրթու­թեան, տեն­չան­քի, լա­ւա­տե­սու­թեան եւ մա­նա­ւանդ` համ­բե­րու­թեան“:

Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի մէջ իշ­խա­նու­թեան հաս­նե­լու իր փոր­ձէն առաջ, յատ­կա­պէս Ղա­րա­բաղ­եան գո­յա­պայ­քա­րին իր բե­րած ջան-ֆե­տա­յա­կան մաս­նակ­ցու­թե­նէն ետք, պէտք է կեդ­րո­նա­նար ժո­ղովր­դա­յին ար­մատ­նե­րուն ծա­րա­ւը յա­գեց­նող կու­սակ­ցու­թիւն դառ­նա­լու գոր­ծու­նէ­ու­թեան վրայ, եւ ինք­զին­քին խնա­յէր այն ճիգն ու նիւ­թա­կա­նը, եւ մա­նա­ւանդ ժա­մա­նա­կը, զորս մեծ տա­րո­ղու­թեամբ թափ­ուե­ցան նոյն այդ քա­ղա­քա­կան ընտ­րա­ճա­հի­ճին մէջ:

Նա­եւ պէտք է հա­ւա­տալ, որ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նա­շի­նու­թիւնը կը սկսի ժո­ղովր­դա­յին տրա­մա­բա­նու­թեան յե­ղա­փո­խա­կա­նա­ցու­մով:

Հե­տե­ւա­բար, յա­ռա­ջի­կայ հինգ տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կա­րե­լիու­թիւնը ու­նի իրա­գոր­ծե­լու ստո­րեւ նխուած կարգ մը առա­ջադ­րանք­նե­րը.

ա.- Զա­նա­զան շրջան­նե­րու մէջ ստեղ­ծել երի­տա­սար­դա­կան շար­ժում­ներ եւ մնա­յուն գոր­ծիչ­նե­րու ճամ­բով կազ­մա­կեր­պել ժո­ղովր­դա­յին լսա­րան­ներ:

բ.- Իրա­կա­նաց­նել դրա­մա­կան փո­խա­տուու­թեան հաս­տա­տու­թիւն­ներ եւ հո­ղա­գոր­ծու­թեան ու անաս­նա­պա­հու­թեան զարկ տուող մաս­նա­գի­տա­կան խորհր­դա­տու գրա­սեն­եակ­ներ:

գ.- Ղա­րա­բա­ղի մէջ գործ­նա­կա­նաց­նել շի­նա­րա­րա­կան վե­րաբ­նա­կեց­ման ծրագ­րեր:

դ.- Կազ­մա­կեր­պել դաշ­նակ­ցա­կան ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղով ` Հա­յաս­տանն ու Սփիւռք մէկ մտա­ծո­ղու­թեան մը բե­րե­լու եւ մտա­ւո­րա­կան մթնո­լորտ աշ­խու­ժաց­նե­լու նպա­տա­կով:

Դեռ մօ­տիկ անց­եա­լին էր, երբ վե­րո­յիշ­եալ գոր­ծե­րէն շարք մը փաս­տեր տուաւ Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թիւնը Սփիւռ­քի մէջ: Լի­բա­նա­նի քա­ղա­քաց­ի­ա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին ան յա­ջո­ղե­ցաւ իրա­գոր­ծել հայ­կա­կան թա­ղե­րու ինք­նա­պաշ­պա­նու­թիւնը, երի­տա­սար­դա­կան եր­կա­րա­շունչ լսա­րան­ներ եւ Ազ­գա­յին խոր­հուր­դի ճամ­բով Պուրճ Հա­մու­տի մէջ շի­նա­րա­րա­կան չորս ծրագ­րեր: Եւ այդ ճամ­բով, Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ապա­հո­վեց ժո­ղովր­դա­յին խա­ւե­րու ան­վե­րա­պահ վստա­հու­թիւնը:

Ակ­նե­րեւ իրա­կա­նու­թիւն է, որ որե­ւէ կազ­մա­կեր­պու­թեան հա­մա­կիր­նե­րու շրջա­նա­կը կրնայ ըն­դար­ձակ­ուիլ միայն այն ժա­մա­նակ` երբ անոր խօսքն ու գոր­ծը զի­րար կը հա­մա­պա­տաս­խա­նեն: Եւ իր ամ­բողջ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ժո­ղովր­դա­յին զա­նա­զան խա­ւե­րու մէջ յա­ջո­ղած է հող շա­հիլ պարզ այն պատ­ճա­ռով, որ իր խօսքն ու գոր­ծը միշտ ալ ըն­թա­ցած են փո­խա­դարձ ներ­գոր­ծու­թեամբ:

Այ­սօր, Հա­յաս­տա­նի մէջ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը իր պատ­մա­կան դրա­մագ­լու­խով, քա­ղա­քա­կան ըն­կեր­վա­րա­կան յե­ղա­փո­խա­կան առա­ջադ­րանք­նե­րով, հա­մաս­փիւռք­եան իր կա­րո­ղա­կա­նու­թեամբ եւ Հա­յաս­տան­եան իր քսա­նամ­եայ փոր­ձա­ռու­թեամբ կը ներ­կա­յաց­նէ պատ­կա­ռե­լի ատաղձ մը, որ կա­րո­ղու­թիւնը ու­նի թա­փան­ցե­լու հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դի մտքին ու կեան­քին մէջ:

Այլ խօս­քով, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը բո­լոր տու­եալ­նե­րը ու­նի Հա­յաս­տա­նի նո­րա­գոյն հան­րա­պե­տու­թեան ղե­կը վերց­նե­լու.

Մէկ խօս­քով, առաջ­նոր­դե՛­լու ժո­ղո­վուր­դը` պատ­մա­կան պա­տաս­խա­նա­տուու­թեամբ:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles