ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՍՈՒՐ­Բ ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ “ՅՈՅ­ՍԵՐ“ ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄՈՅ­ԹԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՄԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 28 Second

p7 huyser  ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ

Շա­բաթ, Սեպտ. 28, 2013ին Frank Sinatra school of the arts Tony Bennett հան­րա­ծա­նօթ Concert Hall-ում New York, աւե­լի քան 500 հայ­րե­նա­կից­նե­րի ներ­կա­յու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղեց­ւոյ “Յոյ­սեր“ երաժշ­տա­կան հա­մոյ­թի ելոյ­թը, նուիր­ուած Հա­յոց Պատ­մու­թեան վեր­ջին հա­րիւր ամ­եա­կի կա­րե­ւո­րա­գոյն մար­տա­կան եւ քա­ղա­քա­կան ձեռք­բե­րում­նե­րի` Հա­յաս­տա­նի Առա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան 95 ամ­եա­կի, նո­րան­կախ Հա­յաս­տա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 22րդ տա­րե­դար­ձի եւ Ար­ցախ­եան ան­կա­խու­թեան 25ամ­եա­կի: “Յոյ­սեր“ երաժշ­տա­կան խում­բի գե­ղար­ուես­տա­կան ղե­կա­վարն էր Յա­րութ Պար­սում­եա­նը, իսկ երաժշ­տա­կան ղե­կա­վա­րը, Կա­րի­նէ Պար­սում­եա­նը: Հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը կա­տա­րեց Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժ. Տ. Մես­րոպ քհնյ. Լա­գիս­եա­նը:

Տէր Հայ­րը ու­րա­խու­թեամբ եւ հպար­տու­թեամբ ող­ջու­նեց Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղեց­ւոյ “Յոյ­սեր“ երաժշ­տա­կան հա­մոյ­թի նո­րա­գոյն հա­մեր­գը:p7 huyser-2

Գնա­հա­տան­քի եւ շնոր­հա­կա­լու­թեան յա­տուկ խօսք ուղ­ղեց հա­մոյ­թի գե­ղար­ուես­տա­կան ղե­կա­վար` Յա­րութ Պար­սում­եա­նին եւ երաժշ­տա­կան ղե­կա­վար` Կա­րի­նէ Պար­սում­եա­նին: “Վա­նուշ Խա­նա­միր­եան“ ան­ուան պա­րախմ­բին, դաշ­նա­կա­հա­րու­հի` կա­րի­նէ Պօ­ղոս­եա­նին, նուի­րա­տու­նե­րին եւ բո­լոր մաս­նակ­ցող տա­ղան­դա­ւոր ար­ուես­տա­գէտ­նե­րին:

Ներ­կա­յաց­ուեց ճոխ գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գիր: Հա­մոյ­թի մաս­նա­կից­նե­րի եւ “Վա­նուշ Խա­նա­միր­եան“ ան­ուան պա­րախմ­բի կող­մից:

Տպա­ւո­րիչ էր բե­մի պատ­կեր­նե­րի ցու­ցադ­րու­մը, մեծ եռա­գոյ­նի եւ “Մա­սիս­նե­րի“ ներ­կա­յաց­մամբ եւ Հա­յոց պան­ծա­լի բա­նա­կի մար­տա­կան որոշ հատ­ուած­նե­րի ցու­ցադ­րու­մը, բե­մի պաս­տա­ռի վրայ:

Բե­մի կա­ռոյ­ցի դա­սա­ւո­րու­մը նպաս­տում էր, աւե­լի ազ­գայ­նա­շունչ մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լու հա­մար:

Հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գե­րի շա­րա­նը եւ պա­րախմ­բի սքան­չե­լի ելոյթ­նե­րը մեծ ոգե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծե­ցին:p7 huyser-3

Բեմ հրա­ւիր­ուեց Մ.Ա.Կ.ի մօտ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան մնա­յուն պատ­ուի­րա­կու­թեան դես­պան մե­ծար­գոյ` Կա­րէն Նա­զար­եա­նը: Յար­գե­լի դես­պա­նը հան­գա­մա­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տանևՍփիւռք կա­պե­րի ամ­րապնդ­ման: Հա­յաս­տանևՍփիւռքևԱր­ցախ եռա­միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շա­րու­նա­կա­նու­թեան կա­րե­ւո­րու­թեան շուրջ: Ջեր­մօ­րէն շնոր­հա­ւո­րեց նշուած տա­րե­դարձ­նե­րը, դրուա­տեց նա­եւ Սփիւռ­քում տա­րուող հա­յա­կերտ­ման եւ հա­յա­պահ­պան­ման գծով աշ­խա­տանք­նե­րի շուրջ, որ հայ­րե­նի­քից հա­զա­րա­ւոր մղոն­ներ հե­ռու, պա­հում են հայ­կա­կան հո­գե­ւոր ար­ժէք­նե­րը:

Խօ­սեց Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նու­թեան ամ­րապնդ­ման եւ զար­գաց­ման կա­րե­ւո­րու­թեան շուրջ, որ­պէս գրա­ւա­կան մեր լու­սա­ւոր ապա­գա­յի:

Ներ­կա­նե­րը ող­ջու­նե­ցին դես­պա­նի խօս­քե­րը եր­կա­րա­տեւ ծա­փա­հա­րու­թեամբ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles