ՆԻՒ ԵՈՐՔ .- ՀՈ­ԳԵ­ՀԱՆԳՍՏ­ԵԱՆ ՊԱՇ­ՏՕՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ Հ.Օ.Մ.Ի ՀԱՆ­ԳՈՒՑ­ԵԱԼ ԸՆ­ԿԵ­ՐՈՒ­ՀԻ­ՆԵ­ՐԻ ԵՒ ԲԱ­ՐԵ­ՐԱՐ­ՆԵ­ՐԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ` ՍՈՒՐԲ ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ՄԷՋ

0 0
Read Time:4 Minute, 58 Second

 

???????????????????????????????

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ

 

Կի­րա­կի, Փետր­ուար 23-ին, Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղե­ցում, տե­ղի ու­նե­ցաւ գե­ղե­ցիկ աւան­դու­թիւն դար­ձած` հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն, նուիր­ուած` մե­զա­նից առ­յա­ւէտ հե­ռա­ցած, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան բա­րե­րար­նե­րի եւ Հ.Օ.Մ.ու­հի­նե­րի ան­մո­ռաց յի­շա­տա­կին:

Եկե­ղե­ցու լե­ցուն սրա­հը, պարզ ապա­ցոյց էր, մեր ժո­ղովր­դի սի­րոյ, յար­գան­քի եւ երախ­տա­գի­տու­թեան զգա­ցում­նե­րի, հան­դէպ Հ.Օ.Մ.ին:???????????????????????????????

Այս առն­չու­թեամբ, թե­միս Առաջ­նորդ բարձ­րաշ­նորհ Տէր Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նը խրախ­ուսել էր Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան Թե­մի, բո­լոր եկե­ղե­ցի­նե­րին, հոգեհանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու հա­մար:

Ստո­րեւ փո­խան­ցում եմ, Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղե­ցու Հո­գե­ւոր հո­վիւ` ար­ժա­նա­պա­տիւ Տէր Մես­րոպ քհնյ. Լա­գիս­եա­նի խօս­քից, որոշ հատ­ուած­ներ, օր­ուան առն­չու­թեամբ.և

Հ.Օ.Միու­թիւնը հայ կեան­քի իրա­կա­նու­թեան մէջ, իր բա­րե­սի­րա­կան, կրթա­կան, ազ­գա­յին եւ ըն­կե­րա­յին գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ, իբ­րեւ հայ կա­նա­ցի կազ­մա­կեր­պու­թիւն, մե­ծա­գոյնն է: 1910 թուին, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Գե­րա­գոյն Մար­մի­նը, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ է առա­քում, ակա­նա­ւոր հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ` Ակ­նու­նուն (Խա­չա­տուր Մա­մուլ­եա­նին), որը Նիւ Եոր­քի մէջ հիմ­նադ­րում է, Հ.Օ.Միու­թեան առա­ջին մաս­նա­ճիւ­ղըԿար­միր Խաչանու­նով: Միու­թիւնը այժմ, ար­տերկ­րում, Մայր Հայ­րե­նի­քում, Ար­ցա­խում եւ տար­բեր հա­յաբ­նակ վայ­րե­րում, օգ­տա­շատ, բա­րե­սի­րա­կան աշ­խա­տանք է տա­նում, իչ­պէս որ­բե­րի պատս­պա­րում, հիւան­դա­նոց­նե­րի օժան­դա­կում, հա­յե­ցի կրթու­թեան զար­գաց­ման հա­մար կրթա­թո­շակ­ներ` վի­րա­ւոր ազա­տա­մար­տի­կնե­րի ըն­տա­նիք­նե­րի օժան­դա­կում, մէկ խօս­քով Հ.Օ.Մ.ը այն­տեղ է, ուր կա­րի­քի եւ օգ­նու­թեան պա­հանջ կայ“:

???????????????????????????????Տէր Հայ­րը իր օրհ­նու­թեան եւ բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րի խօս­քը փո­խան­ցեց Հ.Օ.Մ.ու­հի­նե­րին: Ելոյթ ու­նե­ցաւ, Հ.Օ.Միու­թեան Նիւ Եոր­քի “Մայր“ մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պե­տու­հի, ընկհ. Անա­յիս Չօլաք­եա­նը: Ըն­կե­րու­հին իր խօս­քի մէջ, նշեց` Նիւ Եոր­քիՄայրմաս­նա­ճիւ­ղը, Հ.Օ.Մ.ի առա­ջին մաս­նա­ճիւղն է, որը հիմն­ուեց 104 տա­րի առաջ Ակ­նու­նու մի­ջո­ցով: Միու­թիւնը որ­դեգ­րած է, իւ­րա­քան­չիւր տա­րի, Փետր­ուա­րի վեր­ջին Կի­րա­կին Հ.Օ.Մ.ի Օր կո­չել եւ հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն կա­տա­րել, Սփիւռ­քէն մին­չեւ Մայր Հայ­րե­նիք, բո­լոր եկե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, յար­գե­լու հա­մար Հ.Օ.Մ.ի մա­հա­ցած բա­րե­րար­նե­րուն եւ ըն­կե­րու­հի­նե­րուն յի­շա­տա­կը: Ըն­կե­րու­հի Անա­յի­սը իր խօս­քը շա­րու­նա­կե­լով, հան­գա­մա­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձաւ` Հ.Օ.Մ.ի տա­րած բազ­մա­թիւ օգ­տա­շատ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րի շուրջ` ինչ­պէս` օգ­նու­թիւն, հայ որ­բե­րին եւ կա­րի­քա­ւոր­նե­րին, օգ­տա­կար գտնուել ամէ­նօր­եայ հա­յոց դպրոց­նե­րին, ման­կա­պար­տէզ­նե­րին եւ ման­կամ­սուր­նե­րին:

1990-էն ի վեր երկ­րա­շար­ժի եւ Ար­ցախ­եան պա­տե­րազ­մից որ­բա­ցած մա­նուկ­նե­րին, վի­րա­ւոր ազա­տա­մար­տիկ­նե­րին, կա­րի­քա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րին, մօր ու ման­կան ծննդա­տան հիմ­նադ­րու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րին: Հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին, եկե­ղե­ցում ներ­կայ գտնուող Հ.Օ.Մ.ու­հի­նե­րը, ձեռք­ե­րնին ու­նե­նա­լով վառ մո­մեր, ոտն­կայս յար­գե­ցին Հ.Օ.Մ.ի մա­հա­ցած ըն­կե­րու­հի­նե­րի եւ բա­րե­րար­նե­րի յի­շա­տա­կը:

Նոյն օրը, հա­մա­ձայն եր­կար տա­րի­նե­րի ըն­կալ­եալ սո­վո­րու­թեան, Սրբոց Ղե­ւոնդ­եանց տօ­նը կան­խող Կի­րա­կին Փետր­ուար 23, 2014-ին, Սուրբ Պա­տա­րա­գից յե­տոյ, մեր բո­լոր եկե­ղե­ցի­նե­րի մէջ, հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն է կա­տար­ւում, Թե­միս կազ­մու­թեան եւ վե­րել­քի մէջ իրենց ծա­ռա­յու­թիւնը բե­րած հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րի հա­մար:

Մայր եկե­ղե­ցու հո­գե­ւոր հովիւը` Տէր Մես­րոպ քհնյ. Լա­գիս­եա­նը ըն­թեր­ցեց շուրջ 60 վախճանեալ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րի անուն­ներ, որոնց մէջ երեք կա­թո­ղի­կոս­ներ` Տ. Տ. Զա­րեհ Ա. Կա­թո­ղի­կոս, Տ.Տ. Խո­րէն Ա. Կա­թո­ղի­կոս, Տ. Տ. Գա­րե­գին Ա. Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս:

Եկե­ղե­ցու Կա­նանց Միու­թիւնը եւ Հ.Օ.Մ.ու­հի­նե­րը պատ­րաս­տել էին հո­գե­ճաշ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles