ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Թ.Մ.Մ.-Ի “ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉԵԱՆ“ ԹԱ­ՏԵ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԸ “ՍԷՐ ԵՒ ԾԻ­ԾԱՂ“ ԿԸ ԲԵ­ՐԷ Ի ՆՊԱՍՏ ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԵ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻՆ

0 0
Read Time:5 Minute, 12 Second

P16 AABCD_Group PHoto TCA HMADS  ՌՈ­ՊԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամե­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, 2013, Ապ­րի­լի 28-ին Թէ­քէ­եան Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան “Մհեր Մկրտչեան“ թա­տե­րա­խում­բը ներ­կա­յաց­րեց իր նոր բե­մադ­րու­թիւնը` Եր­ուանդ Օտ­եա­նի “Սէր եւ Ծի­ծաղ“ կո­մեդ­ի­ան որը, հա­մըն­կաւ նա­եւ Մեծ Եղեռ­նի 98-րդ տա­րե­լի­ցին, որի վե­րապ­րած­նե­րից էր նա­եւ հայ ան­ուա­նի եր­գի­ծա­բան Եր­ուանդ Օտ­եա­նը, որը հրաշ­քով փրկւում եւ վեր­ադառ­նում է Պո­լիս: P16 AABCD_Thanks TCA“Բե­մադ­րու­թեան մի­ջո­ցով մենք նոյն­պէս հնչեց­նում ենք մայ­րե­նի լե­զուն, որ­պէս­զի մեր զա­ւակ­ներն ու թոռ­նե­րը լսեն եւ յի­շեն, որ հա­յոց լե­զուն կ՛ապ­րի եւ կը յա­րա­տե­ւի: Ներ­կա­յա­ցու­մից առա­ջա­ցած գու­մա­րը, որ­պէս հան­գա­նա­կու­թիւն կը տրա­մադր­ուի վար­ժա­րա­նին կրթա­թո­շա­կի եւ այլ կա­րիք­նե­րի հա­մար …“ ներ­կա­յա­ցու­մից առաջ իր բաց­ման խօս­քում ասաց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի` Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Թ.Մ.Մ.-ի թա­տե­րա­խում­բի բո­լոր ան­դամ­նե­րին, որոնք բո­լորն էլ անխ­տիր կա­մա­ւոր­ներ են:P16 H

Տի­կին Պօ­ղոս­եան ող­ջու­նեց  քա­ջա­լե­րա­կան ներ­կա­յու­թիւնը հա­մայն­քի հո­գե­ւոր հայ­րե­րուն, Հայ­րե­նի­քէն հիւ­րա­բար Նիւ Եորք գտնուող Արժ. Տ. Արա­րատ Պօ­ղոս­եա­նին,  Նիւ Եոր­քի Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի հո­վիւ` Հոգշ. Տ. Թով­մաս Վրդ.  Կա­րա­պետ­եա­նին,  Տակ­լըս­թը­նի Ս. Սար­գիս Եկե­ղեց­ւոյ Հո­վիւ` Արժ. Տ. Նա­րեկ եւ Երէց­կին Թր­թռ­եա­նին եւ Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Եկե­ղեց­ւոյ Հո­վիւ`  Արժ. Տ. Աբ­րա­համ Մալ­խաս­եա­նին:P16 TCA Young Talents_on Stage_4 2013

Թա­տեր­գու­թիւնը շատ ու­շագ­րաւ էր եւ ու­րախ, որը մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ դի­տե­ցին ներ­կա­նե­րը: Ճա­նաչ­ուած բե­մադ­րող ռե­ժի­սոր Գրի­գոր Սա­թամ­եա­նին յա­ջող­ուել էր գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը խտաց­նել եւ այն մեծ հիւ­մը­րով եւ ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րով ներ­կա­յաց­նել հան­դի­սա­տե­սին, գրո­տես­քի մի­ջո­ցով ներ­կա­յաց­նել կեն­ցա­ղում տի­րող բար­քերն ու ժա­մա­նա­կին տի­րող սո­վո­րու­թիւն­նե­րը:  P16JԳրի­գոր Սա­թամ­եա­նի բա­ցա­կա­յու­թեան` այս ելոյ­թին բե­մադ­րու­թեան օգ­նա­կան բե­մադ­րիչն էր բազ­մա­տա­ղանդ դե­րա­սան` Յա­րութ Չաք­մաճ­եա­նը, որ նա­եւ հան­դէս եկաւ Մի­շէ­լի դե­րով: Իւ­րա­քան­չիւր դե­րա­կա­տար ար­դա­րաց­րել էր իր բե­մա­կան կեր­պա­րը` խինդ ու ու­րա­խու­թիւն պատ­ճա­ռե­լով հան­դի­սա­կա­նին:

P16KԻրենց դե­րա­սա­նա­կան վար­պե­տու­թեամբ եւ ան­մի­ջա­կան խա­ղով աչ­քի ըն­կան դե­րա­սան­ներ` Մի­սաք Պօ­ղոս­եա­նը` միջ­նորդ Մել­քո­նի դե­րով, Գառ­նիկ Ներ­սէս­եա­նը` Ար­թին աղա­յի, Մե­լի­նէ Խի­կոյ­եա­նը` Նեմ­զա­րի, Թա­լին Գա­րա­կիւլ­է­եա­նը` Սո­ղո­մէի, Էլի­զա­պէթ Աք­եա­նը` Եւ­փի­մէի, Շմա­ւոն Ադամ­եա­նը` Տօքթ. Շա­ւար­շի, Յա­րութ Թագ­ւոր­եա­նը` Ագ­րի­պա­սի դե­րով, Դա­լար Զօք­եա­նը` հարս­նա­ցու Ռո­զի, Տի­րան Ճե­պէճ­եա­նը Փայ­լա­կի, Գա­րո­լին Մել­քոն­եա­նը` Նուար­դի դե­րով: Քա­ջա­լե­րա­կան երե­ւոյթ էր  նա­եւ երի­տա­սարդ դե­րա­սան-դե­րա­սա­նու­հի­նե­րի մաս­նակ­ցու­թիւնը, որոնք ներ­կա­յաց­նում էին Ամե­րի­կա ծնած-մե­ծա­ցած սե­րուն­դը ինչ­պէս` Տի­րան Ճե­պէճ­եան, Սե­լին Պը­լըք­տան­եան, Մե­լա­նի Փլէթ­նըր, Ար­շօ Գա­րա­ճել­եան եւ Ար­փի Չան­քար:

P16V Երաժշ­տա­կան ձե­ւա­ւո­րու­մը կա­տա­րել էր  Սի­րա­հար Էտ­ուա­րի դե­րով հան­դի­սա­ցող, ճա­նաչ­ուած երա­ժիշտ` Յա­րութ Պար­սում­եա­նը: Նոյն­քան գնա­հա­տե­լի գո­վե­լի էին քու­լի­սա­յին աշ­խա­տան­քով իրենց ներդ­րու­մը բե­րող­ներ` Թա­լին Շէ­շէ­թեան ու Հրաչ Զօք­եա­նը: Իսկ տա­րազ­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­ներ էին` Տիկ. Մա­րի Դուր­եա­նը եւ բե­մի ընդ­հա­նուր պա­տաս­խա­նա­տու ժրա­ջան ան­դա­մու­հի` Տիկ. Մա­րի Զօք­եա­նը:

P16ZՆեր­կա­յա­ցու­մը, որն ան­ցաւ մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ` ներ­կա­նե­րի կող­մից ըն­դուն­ուեց ջեր­մու­թեամբ եւ մեծ գնա­հա­տան­քով:

Ներ­կա­յա­ցու­մին յա­ջոր­դեց վար­ժա­րա­նի հո­գա­բար­ձու­թեան հրա­ւէ­րով  մի գե­ղե­ցիկ ըն­դու­նե­լու­թիւն` ի պա­տիւ թա­տե­րախմ­բին:  Յա­ջոր­դա­բար իրենց  գնա­հա­տանքն ու շնոր­հա­կա­լու­թիւնը յայտ­նե­լու հա­մար խօսք առին հո­գե­ւոր հայ­րերն  ու վար­ժա­րա­նի հո­գա­բար­ձու­թեան հա­մա-ատե­նա­պետ Արեգ Նշան­եա­նը եւ Տնօ­րէ­նու­հին:

Ան­պատ­րաս­տից գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տագ­րով ելոյթ ու­նե­ցան խմբի ան­դամ­ներն ու ներ­կա­նե­րից շատ-շա­տեր, ու­րախ պա­հեր ստեղ­ծե­լով բո­լո­րին:

Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles