ՅԵՏ ԱՊՐԻԼ 9-ԵԱՆ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

0 0
Read Time:3 Minute, 43 Second

nor 5  Առի­թը պրծա՞ւ…

Կա­րե­լի է այդ­պէս հա­մա­րել, ան­շուշտ առանց վերջ­նա­կան եզ­րա­կա­ցու­թեան մը յան­գե­լու:

Խօս­քը, անց­եալ Փետր­ուար 18-էն ի վեր ծայր առած ընդ­դի­մադ­րու­թեան մա­սին է, որ շա­բաթ­ներ շա­րու­նակ շա­րու­նա­կեց իր հա­ւաք­նե­րը…մին­չեւ Ապ­րիլ 9-ը, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ, կամ աւե­լի ճիշ­դը տե­ղի ու­նե­ցան երդ­ման արա­րո­ղու­թիւն­նե­րը: Ապա, հա­յորդի­ին հա­մար յստակ են դէպ­քե­րու ըն­թացքն ու ան­ցու­դար­ձե­րը:

Բազ­միցս կա­տար­ուե­ցան վեր­լու­ծում­ներ, որոնց մէկ մա­սը հա­ւա­նա­բար կրկնուին, սա­կայն տար­բեր ակ­նո­ցով դիտ­ուած:

Առա­ջին հեր­թին, որ­քան ժա­մա­նա­կը կը թա­ւա­լէր, այդ­քան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը ի վնաս ընդ­դի­մու­թեան կ՛ըն­թա­նար:

Բնա­կա­նա­բար հա­ւաք­նե­րը, հետզ­հե­տէ կը կորսնց­նէ­ին իրենց ոյժն ու հե­տաքրք­րու­թիւնը: Մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ, սա­կայն ընդ­դի­մադ­րու­թեան տի­պա­րին` Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եա­նի շուրջ գտնուող խմբա­ւո­րում­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­խո­հա­կան մթնո­լորտ գո­յու­թիւն չու­նէր:

Այս իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մար, դէ­պի անել տա­նող այս կա­ցու­թեան մի­ակ բա­նա­լին, յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րու Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ընտ­րու­թիւն­ներն էին, ուր նոյ­նինքն Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եա­նի թեկ­նա­ծու­թիւնը կրնար յե­ղա­փո­խու­թիւն ստեղ­ծել, ուր հնա­րա­ւո­րու­թիւնը պի­տի ըլ­լար հանգր­ուա­նա­յին յա­ջո­ղու­թիւն մը ար­ձա­նագ­րե­լու, իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն ար­մա­տա­կան խոր­քա­յին բա­րե­փո­խում­նե­րու մղե­լով:

Այս­պէս, ընդ­դի­մա­դիր մի­աս­նա­կան ցու­ցակ մը, գլխա­ւո­րու­թեամբ նոյ­նինքն Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եա­նի կրնար իս­կա­կան կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծել: Սա­կայն, ան փո­խա­նակ այ­լընտ­րանք­նե­րու եւ ազ­դե­ցիկ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու դի­մե­լու, մնաց կամ փոր­ձեց մնալ միշտ իբ­րեւ “տը ֆաք­թօ“ ընտր­ուած նա­խա­գահ:

Ան դի­մեց հա­ցա­դու­լի, մի­ջոց մը որ ընդ­հան­րա­պէս քա­ղա­քա­կան բե­մա­հար­թա­կէն աւե­լի ռազ­մա­կան մի­ջա­վայ­րէն ներս կը գոր­ծած­ուի, ուր Պա­պի Սենտ­ցի (իր­լան­տա­ցի այ­լա­խոհ) նման զօ­րա­ւոր կամ­քի տէր տի­պար մը միայն կրնայ եր­թալ մին­չեւ ծայ­րա­յե­ղու­թիւն: Մինչ այդ Յով­հան­նէս­եան ար­դէն իսկ …երկ­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով դի­մած էր հա­ցա­դու­լի:

Յով­հան­նէս­եան “Ես եմ երկ­րին նա­խա­գահ“ի հաս­տա­տու­մը շա­րու­նա­կեց եւ այն­քան մը որ, նոյ­նիսկ երբ Սերժ Սարգս­եան “տը ժիւ­րէ“ կը կա­տա­րէր իր երդ­ման պաշ­տօ­նա­կան արա­րո­ղու­թիւնը, “Կա­րէն Տէ­միրճ­եան“ մար­զա­հա­մա­լի­րէն ներս, այլ արա­րո­ղու­թիւն մըն ալ կը կա­տար­ուէր “Ազա­տու­թիւն“ հրա­պա­րա­կին վրայ, ուր ապա­հո­վու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու ոս­տի­կա­նա­պետ` Վլա­տի­միր Գաս­պար­եան այն­քան մը հմտու­թեամբ կրցաւ կա­ցու­թեան տէր դառ­նալ, որ կրնայ ապա­գա­յին դառ­նալ այլ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն վա­յե­լող քա­րիզ­մա մը:

Այս կա­ցու­թեան լոյ­սին տակ, բնա­կա­նա­բար դժուար պի­տի ըլ­լան Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ընտ­րու­թիւն­նե­րը:

Ահա­ւո­րը այն է թէ “Զուարթ­նոց“ օդա­կա­յա­նի մեկ­նող­նե­րու եր­կար շար­քին կանգ­նած կրնան ըլ­լալ, մաս­նա­ւո­րա­բար օրեր շա­րու­նակ “Ազա­տու­թիւն“ հրա­պա­րա­կին վրայ հա­ւաք­ուած հա­յոր­դի­ներ…

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles