Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 34 Second

Շ. Ժամ­կոչ­եան

Տիթ­րոյթ

Հ.Մ.Ը.Մ. Տիթ­րոյ­թի տա­րե­կան ճաշ­կե­րոյթ-պա­րա­հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ Նո­յեմ­բեր 21, 2009ին, երե­կոյ­եան, շրջա­նի “Սիլ­վըր Կար­տըն” սրա­հէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ աւե­լի քան չորս հա­րիւր ան­դամ­նե­րու եւ հա­մա­կիր­նե­րու:

Հրա­ւիր­եալ­նե­րու կար­գին էին Տէր Վազ­գէն Աւագ Քա­հա­նայ Պէ­քէ­ար­եան, պատ­ուե­լի Մա­կարի­ոս Տա­րաուին, Հ.Յ.Դ. Տիթ­րոյ­թի “Ազա­տա­մարտ” կո­մի­տէի ատե­նա­պետ ընկ. Ներ­սէս Կէ­տիկ­եա­նը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի շրջա­նի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եղբ. Վար­դան Ադամ­եա­նը, եւ Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ եղբ. Լե­ւոն Սա­հակ­եա­նը:

Ներ­կա­նե­րուն շար­քին էին նա­եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան նախ­կին ան­դամ եղբ. Վա­րու­ժան Ճին­տոյ­եան, Հ.Մ.Ը.Մ. Շի­քա­կո­յի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դամ Եղբ. Դրօ Խո­լամ­եան, Հ.Օ.Մ.ի կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Ընկհ. Շա­քէ Պաս­մաճ­եան, Հ.Բ.Ը.Մ. Տիթ­րոյ­թի “Ալեք Մա­նուկ­եան” ամէ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն Պրն. Դոկտ. Յով­սէփ Թո­րոս­եա­նը:

ձախէն աջ` Սեդա Պէտէրեան, Միրէյ Պասմաճեան, Սիլվա Շիքլանեան, Մակի Քիւրտեան, Ռոզիկ Պասմաճեան, Սիլվա Սաղրեան, Սօսի Փալանճեան, Պերճ Շիքլանեան եւ Թամիձա Տագէսեան, որոնք վարչութեան կողմէ պատուուեցան ծաղկեփունջերով:

Յայ­տագ­րի բա­ցու­մը կա­տա­րեց օր­ուան հան­դի­սա­վար, Հ.Մ.Ը.Մ. Տիթ­րոյ­թի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ատե­նադպ­րու­հի Քոյր Թա­մի­ձա Տա­ւի­րեց կղե­րա­կան­նե­րը որ օրհ­նեն ձեռ­նարկն ու սե­ղա­նը, Տէր Վազ­գէ­նը նախ հրա­ւի­րեց մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չա­կան կազ­մը, ետ­քը բոլո­րին հրա­ւի­րեց յոտն­կայս, մէկ վայրկ­եան լռու­թեամբ յար­գե­լու միու­թեան ան­դամ­նե­րէն` Եղ­բայր­ներ Արա Մար­կոս­եա­նի (Պոս­թըն) եւ Սա­գօ Ղա­զար­եա­նի (Թո­րոն­թօ) մեզ­մէ առ յա­ւետ բաժն­ուե­լնուն յի­շա­տա­կը: Ապա օրհն­ուե­ցաւ սե­ղանն ու ձեռ­նար­կը: Աւար­տին Տէր Վազ­գէ­նը իր սրտի խօս­քը փո­խան­ցե­լով, ըսաւ թէ այ­սօր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը բազ­մա­զան եւ բազ­մա­տե­սակ են սա­կայն, շնոր­հիւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի նման մեր ժո­ղովր­դին սրտէն ծնած այս կազ­մա­կեր­պու­թեան, կա­րե­լի կը դառ­նայ դի­մագ­րա­ւել զա­նոնք:

Միու­թեան օր­ուայ պատ­գա­մը փո­խան­ցե­լու հա­մար, քոյր Տա­գէս­եա­նը բեմ հրա­ւի­րեց Եղբ. Վար­դան Ադամ­եա­նը: Ան ող­ջու­նե­լէ ետք հրա­ւիր­եալ­ներն ու ներ­կա­նե­րը, շնոր­հա­ւո­րեց վար­չու­թիւնը եւ յատ­կա­պէս կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը:

Աւելց­նե­լով ըսաւ թէ Հ.Մ.Ը.Մ.ը փառ­քի կամ նիւ­թա­կան վար­ձատ­րու­թիւն­ներ հե­տապն­դող­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թիւն մը չէ այլ ան­շա­հախն­դիր անձ­նու­րաց զո­հո­ղու­թեան եւ յա­րա­տեւ աշ­խա­տան­քի միու­թիւն մըն է: Խօս­քը ուղ­ղե­լով սկաուտ աս­տի­ճա­նա­ւոր­նե­րուն, ան ըսաւ.- “Լաւ կը յի­շեմ քա­նի մը տա­րի­ներ առաջ ձեր տուած խոս­տու­մը որ յար­գե­ցիք գոր­ծել բա­րիք մը ամէն օր: Ահա այ­սօր ար­դէն ղե­կա­վար պա­տաս­խա­նա­տու­ներ դար­ձած էք, ի խո­րոց սրտի կը շնոր­հա­ւո­րեմ ձեր յա­ջող ըն­թաց­քը կը մաղ­թեմ շա­րու­նա­կէք բարձ­րա­նալ նա­եւ բարձ­րաց­նել ձեր յա­ջորդ­­նե­րը”: Եզ­րա­փա­կե­լով իր խօս­քը, ան ըսաւ թէ, իբ­րեւ ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րող, չի կրնար մոռ­նալ, մեծ հօր եւ մօր տա­ռա­պանքն ու անոնց կո­րուստ­նե­րը, թե­րեւս պատ­մու­թիւնը անց­եա­լին կը պատ­կա­նի, բայց անոր­մէ կա­րե­լի է սոր­վիլ սա­կայն թէ նոր պատ­մու­թիւն կեր­տե­լը մեր գործն է, պար­տինք կեր­տել զայն ար­ժա­նա­պա­տուու­թեամբ եւ ճա­կատ­նիս բաց մտնենք պատ­մու­թեան փայ­լուն էջը, մեր նա­հա­տակ­նե­րուն թա­փած ան­մեղ արիւնը տնտե­սա­կան կամ որե­ւէ այլ քա­ղա­քա­կան հա­շիւ­նե­րու ի խնդիր չվա­ճա­ռենք:

Ճա­շի սպա­սար­կու­թեան աւար­տին հան­դի­սա­վար քոյր Տա­գէս­եա­նը, հրա­ւի­րեց մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պետ եղբ. Շանթ Ժամ­կոչ­եա­նը, որ վար­չու­թեան կող­մէ փո­խան­ցէ այս առ­թիւ պատ­րաստ­ուած յա­տուկ գնա­հա­տագ­րե­րը, որոնք տրուե­ցան քոյ­րեր Սօ­սի Փա­լանճ­եա­նին, Ար­շօ Ճա­րիճ­եա­նին, Մա­կի Քիւրտ­եա­նին, եղ­բայր­ներ Սե­պուհ Սար­գիս­եա­նին եւ Պէրճ Շիք­լան­եա­նին, իրենց կա­տա­րած եր­կա­րա­տեւ ծա­ռա­յու­թեան հա­մար: Ապա հրա­ւիր­ուե­ցան ձեռ­նար­կի կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը` Սե­դա Պէ­տէր­եան, Մի­րէյ Պաս­մաճ­եան, Ռո­զիկ Պաս­մաճ­եան, Սիլ­վա Սաղր­եան, Մա­կի Քիւրտ­եան, Սիլ­վա Շիք­լան­եան, Սօ­սի Փա­լանճ­եան եւ Պերճ Շիք­լան­եան, որոնք վար­չու­թեան կող­մէ պատ­ուե­ցան ծաղ­կե­փուն­ջե­րով:

Ապա բեմ հրա­ւիր­ուե­ցաւ Լոս Անճ­ելը­սէն, այս առ­թիւ յատ­կա­պէս հրա­ւիր­ուած աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Փօլ Պաղ­տատլ­եա­նը, որ իր նուա­գա­խում­բով ներ­կա­նե­րուն հրամ­ցուց իր հին ու նոր եր­գե­րէն շարք մը: Ներ­կա­նե­րը, այս բա­ցա­ռիկ ձեռ­նար­կէն բաժն­ուե­ցան իրենց հետ տա­նե­լով ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տակ­ներ, դարձ­եալ հան­դի­պե­լու փա­փա­քով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles