ՀՐԱՒԻՐՈՒԱԾՆԵՐՆ ՈՒ …ԲԱՑԱԿԱՆԵՐԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 17 Second

Ստեղծ­ուած պատ­կե­րը յար եւ նման է, Ցիւ­րի­խի մէջ կա­տար­ուած ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօր­եա­կին, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի նա­խա­ձեռ­նած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն հա­յա­հոծ գա­ղութ­ներ, ունկնդ­րե­լու եւ լսե­լու հա­մար այս վեր­ջին­նե­րուն կար­ծիքն ու տե­սա­կէտ­նե­րը, Հա­յաս­տան – Թուրք­իա  յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման առն­չու­թեամբ:

Այս ան­գամ, հան­դի­պում առա­ջար­կո­ղը բո­լո­րո­վին վե­րա­պահ­ուած է ամե­րի­կա­հա­յուն: Ար­դա­րեւ, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, վեր­ջերս Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հրա­ւէր մը յղած է, յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն ըն­թաց­քին, քննե­լու սոյն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը բնա­կա­նո­նաց­նել մի­տող եւ ար­դէն իսկ անց­եալ Հոկ­տեմ­բեր 10-էն ի վեր ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը:

Հոս տե­ղին է շու­տով հար­ցադ­րել: Ի՞նչ է կա­պը, ամիս­ներ առաջ կա­տար­ուած ՀՀ նա­խա­գա­հի այ­ցե­լու­թեան եւ Հի­լը­րի Քլին­թը­նի այս հրա­ւէ­րին: Ին­չո՞ւ կեդ­րո­նա­նալ այս եր­կու եղե­լու­թիւն­նե­րուն վրայ:

Պատ­ճա­ռը` նիւ­թէն, հար­ցէն եւ ստեղծ­ուած առի­թէն աւե­լի, նոյ­նինքն ՀՐԱ­ՒԷՐն ու անոր ետին թաքն­ուած կամ աւե­լի ճիշ­դը յստա­կօ­րէն պարզ­ուած ՀՐԱ­ՒԻՐ­ՈՒԱԾ­ներն են, որոնք հար­ցադ­րում­ներ կը ստեղ­ծեն եւ հա­յոր­դին կը փո­խադ­րեն դէ­պի տուայ­տանք, տա­տամ­սում եւ ցա­սում:

Ամիս­ներ առաջ, Հոկ­տեմ­բեր­եան առա­ջին օրե­րուն, Նիւ Եոր­քի եւ ապա քա­նի մը օր ետք, Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ, հրա­ւիր­ուած միու­թիւն­ներն ու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը, ար­դա­րօ­րէն չէ­ին ներ­կա­յաց­ներ ամե­րի­կա­հայ գա­ղու­թին իս­կա­կան պատ­կե­րը: Դժբախ­տա­բար, ամիս­ներ ետք, մի­եւ­նոյն յան­կեր­գը կը կրկնուի այս ան­գամ «Սպի­տակ Տան» նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ: Տի­կին Քլին­թըն հրա­ւի­րած է Հայ Առա­քե­լա­կան Էջմ­ի­ած­նա­կան Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան Ա.Մ.Ն.-ի թե­մը, «Հայ­կա­կան Հա­մա­գու­մար»ը («Ասեմպ­լի»ն), Հ.Բ.Ը.Մ.-ը, «Վար­դա­նանց Աս­պետ­ներ» կազ­մա­կեր­պու­թիւնը եւ …«Հայ Դատ»ի յանձ­նա­խում­բը:

Բա­ցա­կա­նե­րու շար­քը եր­կար է: Նա­խա՞նձ, ման­կամ­տու­թի՞ւն…Ո՛չ: Ընդ­հա­կա­ռա­կը` Ար­դա­րու­թիւն եւ Ողջմ­տու­թիւն: Ան­տե­ղի է մէկ առ մէկ նշել, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւ­նէն մին­չեւ…: Սա­կայն յոյժ յի­շա­տա­կե­լի է Քլին­թը­նի «կաֆ»ը` Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան Ա.Մ.Ն.-ի թե­մի ակ­նե­րեւ մո­ռա­ցու­մը…կամ դիտ­մամբ նկա­տի չառն­ուի­լը:

Հլու կա­մա­կա­տար­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ, գնդա­կը կը գլո­րի… «Ֆութ­պո­լա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն»ը այս ձե­ւով ալ կը շա­րու­նակ­ուի Նոր Աշ­խար­հէն ներս: Հոս ալ իրա­ւա­րա­րը իր անի­րաւ գոր­ծը տե­սած է, հա­մախմ­բե­լով իր մար­դի­կը` «Ես մէն»նե­րը:

“ՀԱՅՐԵՆԻՔ”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles