ՀԻՒ­ՍԻ­ՍԱ­ՅԻՆ ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ԵՒ ԱՒՍՏ­ՐԱԼ­ԻՈՅ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԵ­ՐՈՒ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ԺՈ­ՂՈՎ

0 0
Read Time:5 Minute, 24 Second

p1 or 2 can2 

Նո­յեմ­բեր 16-17ին, Գա­նա­տա­յի Քե­պէք նա­հան­գի Մոն­րէ­ալ քա­ղա­քին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հիւ­սի­սա­յին Ամեր­կա­յի եւ Աւստ­րալ­իոյ Հ.Յ.Դ. Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վը, որուն մաս­նակ­ցե­ցան Գա­նա­տա­յի, Արեւմտ­եան Ամե­րի­կա­յի, Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի եւ Աւստ­րալ­իոյ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի Ուա­շինկ­թը­նի գրա­սեն­եա­կի պատ­ուի­րա­կու­թիւնը:p1 or 2

Խորհր­դա­ժո­ղո­վի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ, Հայ Դա­տի Կեդ­րո­նա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եա­նը:

Եր­կօր­եայ խորհր­դա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին քննարկ­ուե­ցան հա­մաշ­խար­հա­յին ներ­կայ քա­ղա­քա­կան իրա­վի­ճա­կը եւ Հայ Դա­տի ներ­կայ հանգր­ուա­նի մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը:

Խորհր­դա­ժո­ղո­վը լսեց ժո­ղո­վին մաս­նա­կից շրջան­նե­րու աշ­խա­տան­քա­յին զե­կոյց­նե­րը եւ քննարկ­ման բո­վէ ան­ցուց Ամե­րիկ­եան ցա­մա­քա­մա­սի եւ Ովկ­ի­ան­իոյ ցա­մա­քա­մա­սի տա­րած­քին Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րու ներ­կայ աշ­խա­տան­քա­յին գոր­ծըն­թացն ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը:

Խորհր­դա­ժո­ղո­վը անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ հա­տուց­ման խնդիր­նե­րուն, Եղեռ­նի հա­րիւ­րամ­եա­կին, Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման եւ Ջա­ւախ­քի հա­յու­թեան իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան գծով կա­տար­ուե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րուն: Յա­տուկ շեշ­տադ­րու­թեամբ քննարկ­ուե­ցան նա­եւ Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու, Գա­նա­տա­յի եւ Աւստ­րալ­իոյ հա­յա­հոծ գա­ղու­թնե­րու նո­րա­հաս սե­րուն­դի յա­ւել­եալ քա­ղա­քա­կա­նաց­ման հար­ցը:

p2 can4  Խորհր­դա­ժո­ղո­վը շեշ­տեց Ամե­րիկ­եան ցա­մա­քա­մա­սի եւ Աւստ­րալ­իոյ մէջ գոր­ծող Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու եւ գրա­սեն­եակ­նե­րու Սուր­իոյ հա­յու­թեան աջակ­ցու­թեան ուղ­ղու­թեամբ աշ­խա­տանք­նե­րը հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն շա­րու­նա­կե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը:

Նշենք թէ, այս ժո­ղո­վի ազ­դան­շա­նէն օր մը առաջ` Նո­յեմ­բեր 15-ին, Մոն­րէ­ա­լի “Լը Քրիս­թալ“ ըն­դու­նե­լու­թեան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Գա­նա­տա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի նուի­րա­հա­ւա­քը, որուն ներ­կայ գտնուե­ցան աւե­լի քան եր­կու հա­րիւր Հայ Դա­տի զօ­րա­կից­ներ:

Նուի­րա­հա­ւա­քի հան­դի­սու­թիւն­նե­րը յա­ռա­ջի­կայ ամիս­նե­րուն պի­տի շա­րու­նակ­ուին Թո­րոն­թո­յի, Քէմպ­րի­ճի, Սէնթ Քէ­թը­րին­զի, Հա­միլ­թը­նի եւ Վան­քու­վը­րի մէջ:

p2 ca  Օր­ուան հան­դի­սա­վար Լո­ռի Ապ­րաք­եա­նի բա­րի գա­լուս­տի խօս­քէն ետք, Գա­նա­տա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի գոր­ծու­նէ­ու­թեան անց­եա­լի եւ ներ­կա­յի գոր­ծու­նէ­ու­թեան զե­կոյցն ու յա­ռա­ջի­կայ տա­րի­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րու ընդ­հա­նուր ծի­րը հա­մա­պար­փակ ձե­ւով ներ­կա­յա­ցուց յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Րաֆ­ֆի Տօ­նա­պետ­եան, շեշ­տե­լով, թէ յանձ­նա­խում­բի գոր­ծու­նէ­ու­թեան գլխա­ւոր կի­զա­կէ­տերն են հայ ժո­ղո­վուր­դի պա­հան­ջա­տի­րա­կան դա­տը, Ար­ցա­խի եւ Ջա­ւախ­քի հիմ­նա­հար­ցե­րը եւ գա­նա­տա­կան քա­ղա­քա­կան դաշ­տին վրայ դաշ­նակ­ցա­յին եւ նա­հան­գա­յին մա­կար­դակ­նե­րու վրայ տա­րուող Հայ Դա­տի գծով քա­րոզ­չա­կան նպա­տա­կաուղղ­ուած աշ­խա­տանք­նե­րը:p2

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի Բիւ­րո­յի ան­դամ, Հայ Դա­տի Կեդ­րո­նա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եան իր կար­գին զե­կու­ցեց հա­մաշ­խար­հա­յին գետ­նի վրայ տա­րուող աշ­խա­տանք­նե­րուն մա­սին, յայտ­նե­լով, թէ ներ­կայ հանգր­ուա­նին, 35 շրջան­նե­րու մէջ գոր­ծող Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու դի­մագ­րա­ւած գլխա­ւոր մար­տահ­րա­ւէ­րը` թրքա­կան եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­հայ քա­րոզ­չա­կան ար­շաւն է:

Իրենց շրջան­նե­րու գոր­ծու­նէ­ու­թեան մա­սին զե­կոյց­նե­րով հան­դէս եկան Ուա­շինկ­թը­նի գրա­սեն­եա­կի նա­խա­գահ Քէն Խա­չիկ­եան, Արեւմտ­եան Ա.Մ.Ն.-ի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Նո­րա Յով­սէփ­եան, Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ռի­չըրտ Սա­րաճ­եան եւ Աւստ­րալ­իոյ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Վա­չէ Գահ­րա­ման­եան:

Օր­ուան հան­դի­սա­վար Լո­ռի Ապ­րաք­եան յայ­տա­րա­րեց, թէ նուի­րա­հա­ւա­քի հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին նուի­րա­տու­նե­րէն գո­յա­ցած գու­մա­րը հա­սած է 162 հա­զար տո­լա­րի:

Հան­դի­սու­թեան փա­կու­մը կա­տա­րեց Առաջ­նորդ Սրբա­զան Խա­ժակ Արք. Յա­կոբ­եան, որ կոչ ուղ­ղեց հա­մայն գա­նա­տա­հա­յու­թեան տէր կանգ­նե­լու հա­յու­թեան ար­դար դա­տին եւ մաս­նա­կից դառ­նա­լու Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles