ՀԱՅ ԿԵԴՐՈՆ ԵՒ ԽԱՉՔԱՐ` ՉԻ­ՆԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:2 Minute, 21 Second

p10 cinasdan Վեր­ջերս, Չի­նաս­տան այ­ցե­լեց Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Բ. եւ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Չի­նաս­տան բնա­կող հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, որոնց հետ քննար­կած հա­մայն­քի կազ­մա­կերպ­ման խնդիր­նե­րը: Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը այ­ցե­լեց տեղ­ւոյն Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւն եւ բա­ցու­մը կա­տա­րեց, շրջա­կայ­քէն ներս հաս­տատ­ուած խաչ­քա­րին: Միւս կող­մէ, Նո­յեմ­բեր 9-ին, Հոնկ Քոն­կի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ “Ճէք եւ Ճու­լի Մաքս­եան“ հայ­կա­կան կեդ­րո­նի բաց­ման պաշ­տօ­նա­կան արա­րո­ղու­թիւնը` մաս­նակ­ցու­թեամբ շուրջ հա­րիւր հա­յոր­դի­նե­րու: Արա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էր Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը, որ օծեց կեդ­րո­նին մէջ տե­ղադր­ուած Աստ­ուա­ծա­մօր սրբա­պատ­կե­րը եւ վէմ քա­րը` իր օրհ­նու­թիւնն ու պատ­գա­մը փո­խան­ցե­լով ներ­կա­նե­րուն: p10 khongkongԱյս առի­թով ելոյթ ու­նե­ցաւ Չի­նաս­տա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ար­մէն Սարգս­եա­նը, որ կա­րե­ւոր նկա­տեց հայ­կա­կան կեդ­րո­նի ստեղ­ծու­մը` յոյս յայտ­նե­լով, որ անի­կա խթան պի­տի հան­դի­սա­նայ Չի­նաս­տա­նի եւ ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­յե­րը մի­ա­ւո­րե­լու եւ Հա­յաս­տա­նէն հե­ռու գտնուող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն ազ­գա­յին աւան­դու­թիւն­ներն ու դի­մա­գի­ծը պահ­պա­նե­լու իմաս­տով: Նա­եւ, այս առ­թիւ, կա­տար­ուե­ցաւ սուրբ պա­տա­րագ: Գա­լի­ֆորն­իոյ հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս, փրոֆ. Սե­պուհ Աս­լան­եան դա­սա­խօ­սու­թիւն տուաւ Նոր Ջու­ղա­յի հայ վա­ճա­ռա­կան­նե­րուն կող­մէ ժա­մա­նա­կին ստեղծ­ուած հա­մաշ­խար­հա­յին առեւտ­րա­կան ցան­ցին մա­սին: Այ­նու­հե­տեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ առա­ջին հայ հա­մայն­քա­յին կա­ռոյ­ցին` “Չի­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քի“ անդ­րա­նիկ նիս­տը, որուն ըն­թաց­քին հաս­տատ­ուե­ցաւ կազ­մա­կեր­պու­թեան հիմ­նա­դիր ար­ձա­նագ­րու­թիւնն ու կա­ռուց­ուած­քը, ապա ընտր­ուե­ցան ղե­կա­վար մար­մին­նե­րը` նա­խա­ձեռ­նու­թեան հե­ղի­նակ­նե­րէն Հեն­րի Արս­լան­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles