ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԱ­ԿԵՐՏ ԵՒ … ՄԱՐ­ՏՈՒ­ՆԱԿ ԲԱ­ՆԱԿ

0 0
Read Time:3 Minute, 18 Second

p1 army ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻՔ

Ազե­րի նա­խա­յար­ձակ խու­լի­կան­ներ հետզ­հե­տէ կը կրկնեն իրենց արարք­նե­րը, ներ­խու­ժե­լով հայ­րե­նի սահ­մա­նա­մերձ տա­րա­ծաշր­ջան­ներ եւ ան­շուշտ առանց որե­ւէ հո­ղի կոյտ մըն իսկ գրա­ւե­լու` կը վե­րա­դառ­նան գլխի­կոր, ձեռ­նու­նայն, մերթ զո­հեր ար­ձա­նագ­րե­լով:

Այս յա­ճա­խա­կան յար­ձա­կում­նե­րը զու­գա­դի­պե­ցան Հա­յոց Ազ­գա­յին Բա­նա­կի վե­րա­կանգ­ման օրե­րուն: …Եւ այս տա­րի, Յուն­ուար 28-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը տօ­նեց իր Ազ­գա­յին Բա­նա­կին վե­րա­կանգն­ման 22-ամ­եա­կը:

Տաս­նա­պետ Ար­մէն Յով­հան­նիս­եա­նի խի­զախ դի­մադ­րու­թիւնն ու մին­չեւ ար­եան վեր­ջին կա­թիլ պայ­քա­րե­լու կամ­քը կը փաս­տեն թէ, որ­քա՜ն կազմ ու պատ­րաստ է հայ­րե­նի բա­նա­կա­յի­նը, պաշտ­պա­նե­լու իր սուրբ հո­ղը: Ար­մէն եւ անոր նման հե­րոս­ներ աւիշն են այն մար­տու­նա­կու­թեան, որ ծնունդ առած է պատ­մու­թիւն կեր­տած, հա­յոց ազա­տագ­րա­կան եւ ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­կան բիւ­րե­ղա­ցու­մէն:

Նա­հա­տակ­ուած տաս­նա­պե­տին նման սխրանք, ուղ­ղակի­օ­րէն եւ ամե­նայն ինք­նավս­տա­հու­թեամբ  ժխտա­կան պա­տաս­խան մըն է:

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ատր­պէյ­ճա­նա­կան Հա­մայնք հա­սա­րա­կա­կան մի­ա­ւոր­ման նա­խա­գահ Պայ­րամ Սա­ֆա­րո­վի այն յայ­տա­րա­րու­թեան, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի դրօ­շը պի­տի ծա­ծա­նի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ:

Ընդ­հա­կա­ռա­կը, նման դի­մադ­րա­կան կեց­ուածք, ռազ­մա­կան ճա­կա­տի վրայ, յար եւ նման այն պա­տաս­խանն է որ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի մա­մու­լի քար­տու­ղար Դա­ւիթ Պա­պայ­եան կա­տա­րեց, նշե­լով թէ Ատր­պէյ­ճա­նի դրօ­շը կրնայ ծա­ծա­նիլ Ար­ցա­խի մէջ, միայն ու միայն անոր դես­պա­նա­տան տա­նի­քէն…Շուշիի կամ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ, ուր­տեղ որ նպա­տա­կա­յար­մար է:

Եւ դեռ աւե­լին, հա­յոց ազ­գա­յին բա­նա­կը կրնայ նա­եւ բառ առ բառ գոր­ծադ­րել Դա­ւիթ Պա­պայ­եա­նի եզ­րա­փա­կու­մը, որն էր.-Պա­տե­րազ­մի դէպ­քում եռա­գոյ­նը կը յայտն­ուի Պաք­ւում` նա­խա­գա­հի նստա­վայ­րի վե­րե­ւում եւ բո­լոր կա­րե­ւոր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րի գլխա­վե­րե­ւում: Իսկ ան­ձամբ Պայ­րա­մին, եթէ պա­տե­րազմ սկսե­լու յոյս ու­նի, խոր­հուրդ եմ տա­լիս սկսել հա­յե­րէն սո­վո­րել:

Այս­պէս, Հա­յոց Ազ­գա­յին Բա­նա­կը վեր կը մնայ քա­ղա­քա­կան թէ գա­ղա­փա­րա­կան ամէն կար­գի ներ­քին վէ­ճե­րէն: Եւ ազ­գա­յին ներ­քին ճա­կա­տը մի­ա­ձոյլ պա­հե­լով, կը պայ­քա­րի յաչս ար­տա­քին – թէ՛ ազե­րի եւ թէ՛  թրքա­կան – սպառ­նա­լիք­նե­րը դի­մագ­րա­ւե­լու հա­մար:

Որ­քան նա­խա­յար­ձակ թա­փան­ցում­ներ կա­տար­ուին, այն­քան պի­տի կրկնուին հայ­րե­նի ազ­գա­յին բա­նա­կին պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնն ու դիւ­ցազ­նու­թիւնը:

Հուսկ, հայ­րե­նա­կերտ ու …մար­տու­նակ բա­նա­կին տօ­նը կը նշուի ամէն օր, ամէն վայրկ­եան, երկ­վայրկ­եան…եւ ակն­թարթ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles