ՀԱԿԱՀԱՅ ԺՈՂՈՎԻ ՄԸ… ՄԻԱՅՆ ԵՕԹ ՆԵՐԿԱՆԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ

0 0
Read Time:1 Minute, 32 Second

p3 Van Symposyium

ՎԱՆ.- Ապրիլ 24-ին, Վանի “Եուզինճի Իլ“ համալսարանին մէջ “Հայերը Համաշխարհային Առաջին Պատերազմի Օրերուն“ խորագրով գիտաժողով կազմակերպուած է, մասնակցու-թեամբ 32 գիտնականներու: Հանրութեան եւ ուսանողութեան համար վերապահուած այս ժո-ղովին, ընդամէնը եօթ ունկնդիրներ մասնակցեցան:
“Ակօս“ շաբաթաթերթը կը տեղեկացնէ, որ Թուրքիոյ Պատմագիտական Ընկերակցութիւնը, որ յայտնի է Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտման հարցին մէջ իբրեւ թրքական պաշտօնական տեսակէտներու հեղինակ, կազմակերպած է այս գիտաժողովը:
Հիմնարկի ղեկավար Մեհմետ Մեթին Հուլաղու իր արտասանած խօսքին մէջ յայտնաբերեց Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը “արդարացնող“ զաւեշտական “պաշտօնական տեսա-կէտ“ մը, յայտնելով թէ “Ապրիլ 24-ը հայերուն կողմէ անհիմն մտահայեցողութեան խորհրդա-նիշ է, իսկ թուրքերուն համար անիկա Չանաքալէի պատերազմը կը յիշեցնէ“: Ըստ թուրք պատմաբանին, այն պարագային, երբ թուրքերը Տարտանելի մէջ “մահ ու կենաց“ պատե-րազմ կը մղէին, հայերը “կռնակէն հարուածներ կը հասցնէին“, որուն համար ալ թրքական պետութիւնը ստիպուած եղած է անոնց հեռացնել “ապահով վայրեր“՝ Տէր Զօրի “բերքաբեր հողեր“: Ըստ անոր, 1915-ի իրադարձութիւններուն մէջ քսան հազարէն “ոչ աւելի“ հայ մահա-ցած է, այդ ալ՝ համաճարակներուն պատճառով: “Իսկ հայերը այդ ժամանակ երեք հարիւր հազարէն աւելի թուրք սպաննած են: Այնպէս որ, հայերը թուրքերուն կոտորած են, ոչ թէ հա-կառակը“, յայտարարած է ինքզինք պատմաբան համարող այդ գիտնականը:
Թուրքիոյ վարչապետ Էրտողանի Ապրլ 24-ի ցաւակցական ուղերձին զուգահեռ՝ հայերուն համար պատմական նշանակութիւն ունեցող Վանի մէջ Թուրքիոյ պատմագիտական ընկերու-թեան կողմէ 99-ամեայ ժխտման պնդումները նորացնող գիտաժողով կազմակերպելը ստուե-րի տակ կÿառնէ վարչապետին ցաւակցութիւնը:
Նշենք թէ, Թուրքիոյ փոխվարչապետ Պիւլենթ Արընչ Նոյեմբեր 15, 2013-ին յայտա-րարած էր, որ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին կապակցութեամբ հայկա-կան կողմի պնդումներուն դէմ “գիտական ապացոյցներ“ մշակելու նպատակով Թուրքիոյ պատմագիտական ընկերութեան կից “Հայկական հարցին հետ կապ-ուած աշխատանքներ կատարող կեդրոն“ ստեղծուած է, որուն համար պետու-թիւնը շուրջ 8,5 միլիոն թրքական լիրա (մօտաւորապէս չորս միլիոն տոլար) յատ-կացուցած է եւ այս պետական պատուէրը “պատուով“ կատարած Թուրքիոյ Պատմագիտական Ընկերակցութեան:

 

ԹուրքիոյվարչապետԷրտողանիԱպրլ 24իցաւակցականուղերձինզուգահեռ՝հայերունհամարպատմականնշանակութիւնունեցողՎանիմէջԹուրքիոյպատմագիտականընկերութեանկողմէ 99ամեայժխտմանպնդումներընորացնողգիտաժողովկազմակերպելըստուերիտակկ`առնէվարչապետինցաւակցութիւնը:

Նշենքթէ, ԹուրքիոյփոխվարչապետՊիւլենթԱրընչՆոյեմբեր 15, 2013ինյայտարարածէր, որՀայոցՑեղասպանութեան 100ամեակինկապակցութեամբհայկականկողմիպնդումներունդէմ “գիտականապացոյցներ“ մշակելունպատակովԹուրքիոյպատմագիտականընկերութեանկից “Հայկականհարցինհետկապուածաշխատանքներկատարողկեդրոն“ ստեղծուածէ, որունհամարպետութիւնըշուրջ 8,5 միլիոնթրքականլիրա (մօտաւորապէսչորսմիլիոնտոլար) յատկացուցածէեւայսպետականպատուէրը “պատուով“ կատարածԹուրքիոյՊատմագիտականԸնկերակցութեան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles