ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՐ­ՑԸ ՓՈ­ԽԱՆՑ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՔՆԵ­Սէ­ԹԻ ԿՐԹՈՒ­ԹԵԱՆ ԵՒ ՄՇԱ­ԿՈՅ­ԹԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 59 Second

 

 

Երուսաղէմ.- Երեք­շաբ­թի, Յու­նիս 12, 2012-ին, Իս­րա­յէ­լի Քնե­սէ­թի ընդ­լայն­ուած նիս­տին ըն­թաց­քին, քննարկ­ուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը:

Քնե­սէ­թի ան­դամ Զէ­եւ Էլ­քին յայտ­նեց, որ հար­ցը փո­խանց­ուած է Քնե­սէ­թի կրթու­թեան ու մշա­կոյ­թի են­թա­յանձ­նա­խում­բի քննարկ­ման: Այ­լա­պէս, այս նիս­տին, յա­տուկ ոչ մէկ նոր բան նշուած է:

Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Ռիւ­վեն Ռիվ­լին յայ­տա­րա­րեց, թէ Իս­րա­յէ­լի բա­րո­յա­կան պար­տա­ւո­րու­թիւնն է յի­շել աւե­լի քան մէկ միլի­ոն հա­յե­րու ջար­դը` թուր­քե­րու ձե­ռամբ, սա­կայն ազ­դա­րա­րեց, թէ այս հար­ցը պէտք չէ քա­ղա­քա­կա­նաց­նել: Ան աւել­ցուց, թէ անոնք, որոնք Հրէ­ա­կան Ող­ջա­կի­զու­մին կը նա­խա­ձեռ­նէ­ին, յոյս ու­նէ­ին, որ աշ­խար­հը լուռ պի­տի մնայ հրեա­նե­րուն ջար­դին դի­մաց, ինչ­պէս, որ պա­տա­հած էր հա­յե­րու ջար­դե­րուն պա­րա­գա­յին:

Մենք բա­րո­յա­կան պար­տա­ւո­րու­թին ու­նինք` յի­շե­լու սպանն­ուած միլի­ո­նա­ւոր հա­յե­րուն յի­շա­տա­կը: Սա­կայն ար­գիլ­ուած է քա­ղա­քա­կա­նաց­նել հար­ցը: Այդ ուղղ­ուած չէ Թուրք­իոյ ներ­կայ կա­ռա­վա­րու­թեան դէմ: Մենք մեր ձայ­նե­րը պէտք է լսե­լի դարձ­նենք այն պա­րա­գա­նե­րուն, երբ այլ ազ­գեր թի­րախ կ՛ընտր­ուին:

Քնե­սէ­թը չի կրնար ար­հա­մար­հել այդ փաս­տը, եզ­րա­կա­ցուց Ռիվ­լին:

Իս­րա­յէ­լի կող­մէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման դէմ խօ­սող մի­ակ պատ­գա­մա­ւո­րը` Ռո­պերթ Տի­պա­եւն էր, որ նշեց, թէ նա­խընտ­րե­լի է հար­ցը պատ­մա­բան­նե­րուն թո­ղել:

Քննարկ­ման նա­խա­ձեռ­նո­ղը ըն­կեր­վա­րա­կան “Մէ­րեց“ կու­սակ­ցու­թեան երես­փո­խան Զա­հա­ւա Կա­լօնն է, որ ստա­ցած է Քնե­սէ­թի նա­խա­գահ, “Լի­քուտ“ կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ Ռիւ­վեն Ռիվ­լի­նի աջակ­ցու­թիւնը:

Երու­սա­ղէ­մի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Յա­կոբ Սե­ւան յայտ­նեց, թէ քննար­կում­նե­րուն մաս­նակ­ցած է նա­եւ Իս­րա­յէ­լի կա­ռա­վա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը` բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Կի­լատ Էր­տան, որ իր կար­գին նշած է, թէ Իս­րա­յէ­լի կա­ռա­վա­րու­թիւնը սկզբուն­քով դէմ չէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ կը փա­փա­քի, որ հար­ցին շուրջ քննար­կում­նե­րը շա­րու­նակ­ուին:

Սե­ւան տե­ղե­կա­ցուց նա­եւ, որ վեր­ջերս փոխ­ուած է Կրթու­թեան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հը` Մեր տու­նը Իս­րա­յէլն է“ կու­սակ­ցու­թե­նէն Ալեքս Մի­լե­րը, որ դէմ էր Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման: Նոր նա­խա­գահն է ոչ-ծայ­րա­յեղ “Ան­կա­խու­թիւն“ կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ` Անատ Ուիլ­ֆը:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles