“ԿՈՒՐ­ՃԻ­Ե­Ւ“Ի ԱՆ­ՈՒԱՆ ԺՈ­ՂՈՎՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ՆՈՒԱ­ԳԱ­ՐԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ԽՈՒՄ­ԲԻ ՁԱՅ­ՆԱՊ­ՆԱ­ԿԸ` ՄՐՑԱ­ՆԱ­ԿԱ­ԿԻՐ

0 0
Read Time:5 Minute, 59 Second

p12 ard1 gurdjeff  Վեր­ջերս “Կուր­ճի­եւ“-ի ան­ուան ժո­ղովր­դա­կան նուա­գա­րան­նե­րու խում­բին ձայ­նաս­կա­ւա­ռա­կը ար­ժա­նա­ցաւ հո­լան­տա­կան “Edison Award“ լա­ւա­գոյն ժո­ղովր­դա­կան խտա­սա­լի­կէն դա­սա­կար­գէն ներս:

Մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նո­յեմ­բեր 28-ին: “Կուր­ճի­եւ“ հա­մոյ­թի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Էմ­ման­ուէլ Յով­հան­նիս­եան, Նո­րայր Գա­սոյ­եան եւ գե­ղար­ուես­տա­կան ղե­կա­վար Լե­ւոն Էս­կէն­եան մեկ­նե­ցան Հո­լան­տա­յի Այնտ­հո­վըն քա­ղա­քը‘ ներ­կայ գտնուե­լու ձեռ­նար­կին:

Մրցա­նա­կը ստա­նա­լու հա­մար Հո­լան­տա­յի Այնտ­հո­վըն քա­ղաք մեկ­նած էին “Կուր­ճի­եւ“ հա­մոյ­թի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Էմ­ման­ուէլ Յով­հան­նիս­եա­նը, Նո­րայր Գա­բոյ­եա­նը եւ գե­ղար­ուես­տա­կան ղե­կա­վար Լե­ւոն Էս­կէն­եա­նը Մե­զիհա­մարմեծպա­տիւէրնմանմրցա­նա­կիար­ժա­նա­նա­լը: Ասի­կամե­զինորստեղ­ծա­գոր­ծա­կանլից­քերհա­ղոր­դեց: Աննա­եւմեծառիթէրԿուր­ճի­ե­ւըեւսմէկան­գամմի­ջազ­գա­յինմա­կար­դա­կովներ­կա­յաց­նե­լուհա­մար,- ըսած է Հո­լան­տա­յէն նոր վե­րա­դար­ձած Լ. Էս­կէն­եան:

Անոր խօս­քե­րով, մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան արա­րո­ղու­թեան ժա­մա­նակ հա­մեր­գա­յին կա­տար­մամբ ելոյթ ու­նե­ցած են տու­տու­կա­հար Էմ­մա­նու­էլ Յով­հան­նիս­եանն ու Նո­րայր Գա­բոյ­եա­նը` յու­զե­լով ներ­կա­նե­րը:

Տու­տու­կըպար­զա­պէսբա­ցա­ռիկըն­դու­նե­լու­թեանար­ժա­նա­ցաւ, աննա­եւներ­կա­նե­րունմօտհե­տաքրք­րու­թիւնառա­ջա­ցուցհայ­կա­կաներաժշ­տու­թեանհան­դէպ: Տու­տու­կիկա­տար­մամբԿուր­ճի­ե­ւիերաժշ­տու­թիւնը, վստահեմ` յու­զեցներ­կա­նե­րունիւ­րա­քան­չիւ­րը, եւատի­կակըվկա­յէ­իներ­կարժա­մա­նակչլռողծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րը,-պատ­մած է ան:

Մրցա­նա­կը ան­նա­խա­դէպ յաղ­թա­նակ է, քա­նի որ “Edison Award“-ը կը հան­դի­սա­նայ աշ­խար­հի չորս ամե­նա­հե­ղի­նա­կա­ւոր մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւն­նե­րէն մէ­կը եւ իր հե­ղի­նա­կու­թեամբ ու կա­րե­ւո­րու­թեամբ կը հա­մե­մատ­ուի ամե­րիկ­եան “Grammy Award“, գեր­մա­նա­կան “Preis der Schallplattenkritik“ եւ ֆրան­սա­կան “Victoire“ երաժշ­տա­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւն­նե­րու հետ: Այս մա­սին կը վկա­յէ թէ­կուզ այն փաս­տը, որ 1960 թուա­կա­նին ստեղծ­ուած այդ մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան պա­տուոյ կո­չում­նե­րուն ար­ժա­նա­ցած են այն­պի­սի հե­ղի­նա­կա­ւոր ստեղ­ծա­գոր­ծող­ներ, ինչ­պի­սիք են հա­մաշ­խար­հա­յին երաժշ­տար­ուե­ստի պսակ հան­դի­սա­ցող ար­ուես­տա­գէտ­ներ Շառլ Ազ­նա­ւուր, Մայլս Տէյ­վիս, Էմի­լի­ու Հար­րիս, էրիք Քլեփ­թըն, Պոպ Ճէյմս, Ֆիլ Քո­լինս, Ռայ Քու­տըր, Սթիւի Ուան­տըր, Ռո­պի Ուիլի­ըմս, Վա­լե­րի Կեր­կի­եւ, Եւ­կե­նի Կի­սին, Կլաուտիօ Արաուն, Փի­եռ Պու­լեզ եւ այլք: Մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւնը կ՛առաջ­նորդ­ուի ամե­նա­բարձր չա­փա­նիշ­նե­րով` մրցա­նակ­ներ շնոր­հե­լով միայն “բա­ցա­ռիկ ար­ժէք ներ­կա­յաց­նող ձայ­նաս­կա­ւա­ռակ­նե­րու“:

Յի­շեց­նենք, որ յաղ­թա­նա­կած ձայ­նաս­կա­ւա­ռա­կը, “Music of Georges I.Gurdjieff“ “The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble-Levon Eskenian“, որ կը ներ­կա­յաց­նէ հա­յազ­գի փի­լի­սո­փայ, երա­ժիշտ, պա­րու­սոյց, գրող Կ. Ի. Կուր­ճի­ե­ւի երաժշ­տու­թեան ժո­ղովր­դա­կան գոր­ծիք­նե­րու հա­մար կա­տար­ուած մշա­կում­ներ, թո­ղարկ­ուած է 2011 թուա­կա­նի Յու­լի­սին` գեր­մա­նա­կան հե­ղի­նա­կա­ւոր “ECM Records“ ըն­կե­րու­թեան կող­մէ:

Էտի­սը­նի մրցա­նա­կը հրա­տա­րա­կու­թեան մի­ակ յա­ջո­ղու­թիւնը չէ, քան­զի թո­ղարկ­ման օր­ուը­նէ ան բազ­միցս ար­ժա­նա­ցած է տար­բեր մրցա­նակ­նե­րու, երաժշ­տա­կան աշ­խար­հի ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան, ինչ­պէս նա­եւ հա­մաշ­խար­հա­յին մա­մու­լի ամե­նա­բարձր գնա­հա­տան­քին:

2012 թուա­կա­նին Հա­յաս­տա­նի “Ազ­գա­յին երաժշ­տա­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան“` ալ­պո­մը ճանչց­ուած է իբ­րեւ տար­ուան լա­ւա­գոյն ժո­ղովր­դա­կան ալ­պոմ, իսկ հրա­տա­րա­կու­թեան մա­սին ակ­նարկ­ներ եւ յօդ­ուած­ներ յայտն­ուած են այն­պի­սի հե­ղի­նա­կա­ւոր պար­բե­րա­կան­նե­րու էջե­րուն, ինչ­պի­սիք են` “BBC Music Magazine“, “The Guardian“, “The Financial Times“, “The Independent“, “USA National Public Radio“, “NPR Music“, “Mitteldeutsche Zeitung“, “L՛Unita“, “The Wire“ : Առա­ւել, Աւստ­րալ­իոյ պե­տա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռը` “ABC“-ն Սեպ­տեմ­բեր 2011-ի ձայ­նաս­կա­ւա­ռա­կը ճանչ­ցած է շա­բաթ­ուան լա­ւա­գոյն ալ­պոմ, իսկ Յուն­ուար 2012-ին ամե­րիկ­եան “Q2“ դա­սա­կան երաժշ­տու­թեան ձայ­նաս­փիւ­ռի ըն­կե­րու­թիւնը զայն ան­ուա­նած է շա­բաթ­ուան լա­ւա­գոյն CD-ալ­պոմ:

Ձայ­նաս­կա­ւա­ռա­կին մէջ Կուր­ճի­ե­ւի մե­ղե­դի­նե­րը կը հնչեն կա­տար­մամբ Կուր­ճի­ե­ւի ան­ուան ժո­ղո­վր­դա­կան նուա­գա­րան­նե­րու խում­բի, որ հիմ­նադր­ուած է 2008-ին Լե­ւոն Իս­կէ­նեա­նի կող­մէ: Նուա­գա­խու­մին մէջ ընդգրկ­ուած են Հա­յաս­տա­նի լա­ւա­գոյն երի­տա­սարդ կա­տա­րող­ներ:

Այս տար­ուայ գար­նան վեր­ջա­ւո­րու­թեան ձայ­նաս­կա­ւա­ռա­կը ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ նա­եւ ամէ­նու­րէք, իսկ հա­մոյ­թը շրջա­գա­յե­ցաւ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ, հան­դէս գա­լով հե­ղի­նա­կա­ւոր բե­մե­րէ: 2012 թուա­կա­նին Հա­յաս­տա­նի “Ազ­գա­յին երաժշ­տա­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան“ ալ­պո­մը ճանչց­ուած է իբ­րեւ տար­ուան լա­ւա­գոյն ժո­ղովր­դա­կան ալ­պոմ: Անց­եալ տար­ուան ըն­թաց­քին հա­մոյ­թը բազ­մա­թիւ ելոյթ­նե­րով շրջա­գա­յած է աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­ներ` հան­դէս գա­լով Զուի­ցեր­իոյ, Իտալ­իոյ, Գեր­ման­իոյ, Ռուս­իոյ, Պել­ճի­քա­յի, Լե­հա­ս­տա­նի ամե­նա­հե­ղի­նա­կա­ւոր բե­մե­րուն վրայ եւ փա­ռա­տօն­նե­րուն ըն­թաց­քին:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles