ԿԼԵՆՎԻՒ, ԻԼԼԻՆՈՅ.- ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿԸ ԵՒ ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ՝ ԱՄԵՆԱՅՆ ՍՐԲՈՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

0 0
Read Time:6 Minute, 54 Second

Շա­բաթ, Փետր­ուար 13ի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 4:30ին, Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի տօ­նի առի­թով Շի­քա­կո­յի Ամե­նայն Սրբոց եկե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն, որուն յա­ջոր­դեց Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նակ, ան­դաս­տան, մա­նուկ­նե­րու ըն­ծա­յում եւ օրհ­նու­թիւն: Եկե­ղե­ցա­կան արա­րո­ղու­թե­նէն ետք օր­ուան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Թե­մի Առաջ­նորդ՝ Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Արք. Սրբա­զան Հայ­րը առա­ջին հեր­թին իր ու­րա­խու­թիւնը յայտ­նեց իրեն ուղղ­ուած հրա­ւէ­րին հա­մար, եւ ապա անդ­րա­դար­ձաւ հե­թա­նո­սա­կան օրե­րէն մեր օրե­րը հա­սած խա­րոյկ վա­րե­լու սո­վո­րու­թեան, որ տե­ղի կÿու­նե­նայ մեր Տի­րոջ Յի­սու­սի Քրիս­տո­սի Տա­ճար Ըն­ծայ­ման տօ­նին զու­գա­հեռ, եւ մեր հայ­կա­կան աւան­դու­թիւն­նե­րը վե­րա­կանգ­նե­լու կոչ ուղ­ղեց.- »Մեր ապ­րած երկ­րին, Ամե­րի­կա­յի մէջ օր ըստ օրէ մո­ռա­ցու­թեան կը տրուին մեր եկե­ղե­ցա­կան ու ազ­գա­յին սո­վո­րու­թիւն­ներն ու աւան­դու­թիւն­նե­րը: Մեր աւան­դու­թիւն­նե­րը պէտք է ապ­րիլ ու զայն փո­խան­ցել նո­րա­հաս սե­րունդ­նե­րուն«: Շեշ­տե­լով լոյ­սին կա­րե­ւո­րու­թիւնը՝ Առաջ­նորդ Սրբա­զա­նը հաս­տա­տեց այն իրո­ղու­թիւնը, թէ Հայ եկե­ղե­ցին իր հիմ­նա­դիր հայ­րա­պե­տը կո­չած է Լու­սա­ւո­րիչ: Եւ ապա իր խօս­քը ուղ­ղե­լով եկե­ղեց­ւոյ մէջ գտնուող Շի­քա­կո­յի Հ.Մ.Ը.Մ.ի արի-արե­նուշ­նե­րուն ըսաւ.- »Մեր ծնող­նե­րը մե­զի փո­խան­ցե­ցին մեր եկե­ղեց­ւոյ ու մեր ազ­գի սո­վո­րու­թիւն­ներն ու աւան­դու­թիւն­նե­րը, եւ մենք ալ մեր կար­գին կը փո­խա­ցենք ձե­զի: Տէր կանգ­նե­ցէ°ք անոնց եւ դուք ալ ձեր կար­գին փո­խան­ցե­ցէ°ք ձեր յա­ջորդ­նե­րուն«, եզ­րա­փա­կեց ան:

Ներ­կայ էր նա­եւ, Ռէյ­սի­նի (Ուիս­քան­սըն) Ս. Յա­կոբ Հայց. Առաք. եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ հո­գեշ­նորհ Տ. Դանի­էլ Աբղ. Կա­րա­պետ­եան:

Աւար­տին եկե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հրա­վա­ռու­թիւն, որուն ըն­թաց­քին դպրաց դա­սը, սկաու­տա­կան կազ­մը եւ ժո­ղո­վուր­դը եր­գե­ցին ազ­գա­յին եւ հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գեր:

Այ­նու­հե­տեւ Բուն Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ, Հայ Կեդ­րո­նի Շահ­նա­զար­եան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րե­կան եր­րորդ »Տոհ­միկ Ճա­շե­րու Երե­կոն«, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Առաջ­նորդ Սրբա­զան Հօր, եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Ամե­նայն Սրբոց Եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հովիւին, հո­գա­բար­ձու­թեան եւ տիկ­նանց միու­թեան:

Օր­ուայ հան­դի­սա­վար՝ Արժ. Տ. Զա­րեհ Ա. քհնյ. Սա­հակ­եան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն եւ ապա շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց օր­ուայ ճա­շերն ու անու­շե­ղէն­նե­րը իրենց անձ­նա­կան մի­ջոց­նե­րով պատ­րաս­տող ազն­ուա­փայլ տի­կին­նե­րուն, եւ ապա հրա­ւի­րեց Սրբա­զան Հայ­րը, որ­պէս­զի կա­տա­րէ սե­ղա­նի օրհ­նու­թիւնը:

Ապա ներ­կա­նե­րը հիւ­րա­սիր­ուե­ցան հինգ տա­ղա­ւար­նե­րու մէջ տե­ղադր­ուած ճա­շե­րով, պատրաստուած տի­կնայք Հե­ղի­նէ Թով­մաս­եանի, Հելմա Տի­լանճ­եանի եւ Գոհ­ար Յա­րու­թիւն­եանի, Արաք­սի Պի­պեռ­եանի,  Հրա­նուշ Աւե­տիս­եանի, Գո­հար Օհան­եանի, Երէց­կին Վազ­գա­նուշ Սա­հակ­եանի եւ ան­շուշտ կա­րե­լի չէ մոռ­նալ տիկ­նանց միու­թեան պատ­րաս­տած ուտելիքները:

Հա­մա­դամ ճա­շե­րու սպա­սար­կու­մէն ան­մի­ջա­պէս ետք գոր­ծադր­ուե­ցաւ եր­կու մա­սե­րէ բաղ­կա­ցած գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գիր մը:

Առա­ջին բաժ­նով ելոյթ ու­նե­ցան պրն. Ար­մէն Ասատր­եան, որ ջու­թա­կի վրայ նուա­գեց Առ­նօ Պա­պա­ջան­եա­նի »Նոկ­տիւր«ը, տի­կին Լու­սի­նէ Թոք­մաքճ­եան դաշ­նա­մու­րի վրայ կա­տա­րեց Առ­նօ Պա­պա­ջան­եա­նի »Ելեկ­իա«ն: Չորս տա­րե­կան Առե­նի Թոք­մաքճ­եան, դաշ­նա­մու­րի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ իր մօր՝ Լու­սի­նէի, եր­գեց »Կի­լիկ­իա« մաղ­թեր­գը: Հայ աղջ­նա­կին, մեր պա­պե­նա­կան Կի­լիկ­ի­ան վե­րա­դառ­նա­լու յոյ­սով լե­ցուն մաղ­թեր­գի մեկ­նա­բա­նու­թիւնը խանդավառեց  ներ­կա­նե­րը:

Յայ­տագ­րի առա­ջին բա­ժի­նը իր աւար­տին հա­սաւ, գա­ղու­թիս հան­րա­ծա­նօթ եր­գիչ՝ Վա­չէ Զա­քար­եա­նի ելոյ­թով:

Կար­գը հա­սած էր »Թա­քուն Տա­ղանդ­նե­րու Ցու­ցադ­րու­թեան«:

Ար­դա­րեւ, 6-18 տա­րի­քի մէջ գտնուող 15 տղաք ու աղ­ջիկ­ներ, ան­համ­բեր կը սպա­սէ­ին իրենց տա­ղանդ­նե­րը ցու­ցադ­րե­լու: Եկե­ղեց­ւոյս հո­գա­բար­ձու­թեան որո­շու­մով մրցոյ­թին առա­ջին երեք դիր­քե­ր գրա­ւող­նե­րը յա­ջոր­դա­բար 250.00, 100.00 եւ 50.00 ամե­րիկ­եան տո­լա­րով պի­տի գնա­հատ­ուէ­ին: Հան­դի­սա­վա­րի հրա­ւէ­րով մաս­նա­կից­նե­րը մէկ առ մէկ բեմ բարձ­րա­ցան ու իրենց եր­գե­րով, նուագ­նե­րով, ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով ու պա­րե­րով հմա­յե­ցին ներ­կա­նե­րը: Միւս կող­մէ սա­կայն, դժուար կա­ցու­թեան մատ­նե­ցին դա­տա­կան անձ­նա­կազ­մը, (Jury), որու ան­դամ­նե­րէն էին՝ Առաջ­նորդ Սրբա­զա­նը, Հայր Դանի­է­լը եւ եկե­ղեց­ւոյս դպրա­պետ՝ պրն. Յա­րու­թիւն Կէն­տիմ­եա­նը, որոնք ստիպ­ուած խախ­տե­ցին այս առ­թիւ սահ­ման­ուած կա­նոն­նե­րը, եւ երե­քի փո­խա­րէն թե­լադ­րե­ցին եօ­թը լա­ւա­գոյն­նե­րու անուն­նե­րը, որոնք ըստ իրենց ար­ժա­նի էին մրցանա­կի: Եւ շատ բնա­կան էր, որ սահ­ման­ուած գու­մա­րը այս ան­գամ պէտք էր բաժն­ուէր եօ­թին, որ պար­զեց հետեւ­եալ պատ­կե­րը.-

1.- Սոֆ­իա Զա­քար­եան, պար 125.00 տ.

2.- Արե­նի Ար­թին­եան, դաշ­նա­մուր 75.00 տ.

3.- Լիլ­ի­ան Ալա­վերտ­եան, երգ 50.00 տ.

4.- Անիս Հայ­րա­պետ­եան, ար­տա­սա­նու­թիւն 40.00 տ.

5.- Դան­իա Ալեք­սան­եան, պար 40.00 տ.

6.- Սու­զան Թո­մաս­եան, երգ 40.00 տ.

7.- Մի­մի Զա­քար­եան, երգ 40.00 տ. 

Նախ­քան անուն­նե­րու յայ­տա­րա­րու­թիւնր, եկե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Արժ. Տ. Զա­րեհ Ա. մհնյ. Սա­հակ­եան, հո­գա­բար­ձու­թեան անու­նով բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րուն մէ­կա­կան Նոր Կտա­կա­րան նուի­րեց:

Ապա խրախ­ճան­քը շա­րու­նակ­ուե­ցաւ մին­չեւ ուշ գի­շեր: Այս առի­թով եկե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վիւն ու հո­գա­բար­ձու­թիւնը իրենց խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւնը կը յայտ­նեն պա­րո­նայք՝ Զոհ­րապ Աւե­տիս­եա­նին (D.J. Zohrab), եւ Վա­չէ Զա­քար­եա­նին, որոնք սի­րով կա­տա­րե­ցին իրենց վստահ­ուած պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը:

ԹՂԹԱ­ԿԻՑ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles