ԾԱՆ­ՐԱ­ՑՈՂ ՔԱ­ՐԵՐ

0 0
Read Time:4 Minute, 15 Second

ԼԵՒՈՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ

hayrikian ttentatcandidatarmenieՆա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու Պա­րոյր Հայ­րիկ­եա­նի դէմ կա­տար­ուած մա­հա­փոր­ձի հնա­րա­ւոր մե­ղա­ւոր­նե­րի փնտռտու­քը, նման դէպ­քե­րում ան­հա­ւա­նա­կան բար­ձունք­ներ նուա­ճող հայ­կա­կան երե­ւա­կա­յու­թեան շնոր­հիւ, նոր պտուղ­ներ է տա­լիս. կա­մաց-կա­մաց աւե­լի է շրջա­նառ­ւում մա­հա­փոր­ձը “ընտ­րու­թիւն­նե­րին չմաս­նակ­ցող քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի“ ձեռ­քի գոր­ծը հա­մա­րե­լու վար­կա­ծը:

Առա­ջին քարն այդ ուղ­ղու­թեամբ, յի­շում էք, նե­տեց ոչ այլ ոք, քան Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հը, որը դէպ­քից ժա­մեր անց խօ­սեց մա­հա­փոր­ձի “ետե­ւում կանգ­նած քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի“ մա­սին: Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի ակ­նար­կը շատ թա­փան­ցիկ էր` չկռա­հե­լու հա­մար, թէ մօ­տա­ւո­րա­պէս ում նկա­տի ու­նի նա: Եւ վար­կածն արագ սկսե­ցին շրջա­նա­ռել այն ու­ժե­րը, որոնց իս­կա­պէս ձեռն­տու էր մա­հա­փոր­ձի հե­տե­ւում տես­նել որոշ “քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի“, մա­նա­ւանդ` այդ դէպ­քում իս­պառ կը բա­ցառ­ուէր իշ­խա­նութ­իւն­նե­րի` մա­հա­փոր­ձի կազ­մա­կերպ­ման հետ որե­ւէ առն­չու­թիւն:

Մա­հա­փոր­ձի յա­ջորդ օրը` Փետր­ուա­րի 1-ին` “Կեդ­րոն“ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի ըն­կե­րու­թեան “Ուր­ուա­գիծ“ հա­ղորդ­ման ժա­մա­նակ, մա­հա­փոր­ձի հա­ւա­նա­կան պատ­ճառ­նե­րի, պատ­ուի­րատ­ուի եւ կա­տա­րո­ղի վե­րա­բեր­եալ քննար­կում­ներն անս­պա­սելի­օ­րէն նե­րա­ռե­ցին նա­եւ աբ­րա­համ­եա­նա­կան վար­կա­ծը` ինչ որ “քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի“ հա­ւա­նա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թեան վե­րա­բեր­եալ: Պ. Հայ­րիկ­եա­նի ղե­կա­վա­րած ԱԻՄ ար­տա­քին կա­պե­րի պա­տաս­խա­նա­տուն յայ­տա­րա­րեց այդ ու­ժե­րի վե­րա­բեր­եալ իր կաս­կած­նե­րի մա­սին, եւ նրա ասածն այն­քան բաց էր, որ ընտ­րու­թիւն­նե­րին չմաս­նակ­ցող “քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րից“ մէ­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` “Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան“ի պատ­գա­մա­ւոր Ստե­փան Մար­գար­եանն ուղ­ղա­կի փորձ արեց հա­կա­դար­ձել մե­ղադ­րան­քին, թէ­եւ այ­նու­հետ արագ հաս­կա­ցաւ, որ իր ար­ձա­գան­գը կա­րող է նա­եւ սխալ հաս­կաց­ուել` այն առու­մով, որ “Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան“ մի­ակ քա­ղա­քա­կան ու­ժը չէ, որ չի մաս­նակ­ցում նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­իւն­նե­րին, հետեւաբար չ՛ար­ժէ ընդ­հա­նուր հնչած մե­ղադ­րան­քին “տի­րա­նալ“:

Բայց, ինչ­պէս երե­ւում է, Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի ցա­նած կաս­կա­ծի սեր­մերն իս­կա­պէս պտուղ­ներ են տա­լիս, եւ դրան­ցից, որ­քան էլ ան­հա­ւա­նա­կան թուայ, փոր­ձում են օգտ­ուել նա­եւ նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու­նե­րը: Խօս­քը, մաս­նա­ւո­րա­պէս, Վար­դան Սեդ­րակ­եա­նի մա­սին է, որը Փետր­ուար 2-ին հիւան­դա­սեն­եա­կում Պա­րոյր Հայ­րիկ­եա­նին տե­սակ­ցե­լուց յե­տոյ պա­տաս­խա­նել է լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րին եւ, մաս­նա­ւո­րա­պէս, ար­տա­յայ­տել մա­հա­փոր­ձի հե­ղի­նա­կի վե­րա­բեր­եալ իր տե­սա­կէ­տը: Ի զուր չենք գոր­ծա­ծում “տե­սա­կէտ“ բա­ռը, քա­նի որ նա­խա­գա­հի այս թեկ­նա­ծուն ոչ թէ սոսկ կաս­կած­ներ ու­նի, ոչ թէ փոր­ձում է կռա­հում­ներ անել, այլ ներ­կա­յաց­նում է որո­շա­կի տե­սա­կէտ, ըստ որի` Հայ­րիկ­եա­նի դէմ մա­հա­փոր­ձը հե­ղի­նա­կել են “ընտ­րու­թիւն­նե­րում չա­ռա­ջադր­ուած ու­ժե­րը“: Իսկ յայտ­նի է, որ ըն­դա­մէ­նը երեք քա­ղա­քա­կան ուժ կայ, որոնց մաս­նակ­ցութ­իւնն ընտ­րու­թիւն­նե­րին հան­րա­յին մա­կար­դա­կով ակն­կալ­ւում էր, սա­կայն ակն­կա­լիք­նե­րը չար­դա­րա­ցան` “Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան“, Հ.Յ.Դ. եւ Հա­յոց Ազ­գա­յին Քոնկ­րէս, որոնց ուղ­ղու­թեամբ էլ նետ­ւում են մե­ղադ­րան­քի` առայժմ թե­թեւ քա­րե­րը, բայց որոնք, ամե­նայն հա­ւա­նա­կա­նութ­եամբ, դեռ կը ծան­րա­նան:

“Եր­կիր“

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles