ԸՆԴՎԶՈՒՄ, ՊՈՌԹԿՈՒՄ ԵՒ ՑԱՍՈՒՄ

0 0
Read Time:2 Minute, 39 Second

Տա­րօ­րի­նակ կրնար թուիլ Սեպ­տեմ­բեր 19, 2009-ին, Հ.Ե.Դ.-ի կազ­մա­կեր­պած հա­ւաք-ցոյ­ցը, Նիւ Եոր­քի Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ներ­կա­յաց­չա­տան մօտ:

Ար­դա­րեւ, դա­նա­կը ոս­կո­րին հա­սած ըլ­լա­լով, հա­յոր­դին այս ան­գամ որո­շած էր եռա­գոյ­նը ծա­ծա­նեց­նել, իր իսկ պե­տու­թեան հաս­տա­տու­թեան շե­մին, ար­տա­յայ­տե­լու իր ընդվ­զու­մը, պոռթ­կումն ու ցա­սու­մը:

Հա­յոր­դիք ժա­մա­նած էին Նիւ Եոր­քի եւ Նիւ Ճըրզիի զա­նա­զան շրջան­նե­րէն, Պոս­թը­նէն, Փրո­վիտ­են­սէն, Ուա­շինկ­թը­նէն եւ նոյ­նիսկ Տիթ­րոյ­թէն եւ Շի­քա­կո­յէն:

Անոնք հա­ւաք­ուած էին ի գին ար­դա­րու­թեան, ի գին ազ­գա­յին-պե­տա­կան շա­հե­րու պաշտ­պան­ման, ի գին Հա­յոց Պատ­մու­թեան: Պատ­մու­թիւն մը, որուն ապա­գան վտանգ­ուած է:

Այս ան­գամ մղուա­ծը Վար­դա­նանց ճա­կա­տա­մարտ կամ Սար­դա­րա­պա­տի հե­րո­սա­մարտ չէ, այլ աւե­լին՝ թուղ­թի վրայ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներ, որոնք պար­զա­պէս նոյն­քան վտան­գա­ւոր են եւ նուաս­տա­ցու­ցիչ եւ նոյն­քան պա­հանջք ու կա­րիք կը ստեղ­ծեն եր­կա­թէ շե­րե­փի:

Հա­յոր­դիք հա­ւաք­ուած էին փո­խան­ցե­լու, թէ նա­խա­պայ­ման­ներ դնե­լով Ան­գա­րա խա­բած էր հայ­րե­նի ղե­կա­վա­րու­թիւնը, որուն ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը  դժբախ­տա­բար ան­կա­րող եւ սխա­լա­կան ըն­թաց­քի մէջ է:

Հա­յոր­դիք հա­ւաք­ուած էին ան­գամ մը եւս փո­խան­ցե­լու, նշե­լու, ահա­զան­գե­լու թէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցը անվ­տան­գու­թեան երաշ­խի­քի հարց է եւ թէ Թուրք­իոյ հետ կա­րե­լի է յա­րա­բե­րու­թիւն հաս­տա­տել, Ապ­րիլ 24, 1915-ի Եղեռ­նի պատ­շաճ ճա­նա­չու­մէն ետք:

Հա­յոր­դիք հա­ւաք­ուած էին ինք­նավս­տա­հու­թեամբ եւ կո­րո­վով, աշ­խոյժ եւ անն­կուն պայ­քար մղե­լու՝ այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն դէմ, նա­եւ պաշտ­պա­նե­լու իրա­ւունք­նե­րը, յայտ­նե­լու ո°չ եւ յա­մա­ռօ­րէն «ո°չ» այս ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սին եւ անոր ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն:

Հա­յոր­դին եկաւ յայտ­նե­լու, թէ  պի­տի չու­րա­նայ, եր­բեք պի­տի չու­րա­նայ, պի­տի չզի­ջի, եր­բեք պի­տի չզի­ջի, այլ պի­տի ընդվ­զի, շա­րու­նակ պի­տի ընդվ­զի…եւ պի­տի պայ­քա­րի ան­վա­րան, յա­մա­ռօ­րէն, ան­դա­դար եւ ամե­նայն ինք­նավս­տա­հու­թեամբ:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles