ԶԵՐՕ ԽՆԴԻ՞Ր…

0 0
Read Time:3 Minute, 7 Second

Թուրք­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար` Ահ­մէտ Տա­ւու­թօղ­լուն, քա­նի մը օր առաջ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին ամէ­նայն հպար­տու­թեամբ, ինք­նավս­տա­հու­թեամբ եւ յո­խոր­տան­քով յայտ­նեց թէ շա­րու­նա­կե­լով ներ­քին գետ­նի վրայ, իր ղե­կա­վա­րու­թեան հան­դուր­ժո­ղա­կան եւ “թա­փան­ցիկ“ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը, Ան­գա­րա ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս ալ կը շա­րու­նա­կէ “զե­րօ խնդիր­ներ դրա­ցի­նե­րու հետ“ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան որ­դեգ­րու­մը:

Վայրկ­եան մը մէկ­դի դնե­լով, իր յա­տուկ ար­տա­քին գոր­ծե­րու մէջ մաս­նա­գի­տա­ցած պաշ­տօ­նը, տե­ղին է հար­ցը` այ­սինքն “զե­րօ խնդիր­ներ բո­լո­րին հետ“ նկա­տի ու­նե­նալ եւ ըստ այնմ քննար­կել սոյն քա­ղա­քա­կան գոր­ծե­լա­ձեւն ու մօ­տե­ցու­մը:

Նմա­նօ­րի­նակ “զե­րօ խնդիր­ներ“ու քա­ղա­քա­կա­նու­թեան լոյ­սին տակ, տե­ղին է քա­նի մը հար­ցադ­րում­ներ կա­տա­րել.-

Ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է բա­ցատ­րել փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հան­դէպ ապա­հո­վա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու պա­կասն ու լու­սանց­քա­յին եւ բազ­միցս ար­հա­մար­հա­կան մօ­տե­ցու­մը:

Ին­չո՞ւ հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով եւ բռնի ու­ժով պատ­մու­թեան անց­եա­լի մօ­տիկ էջեր “շոգ­ի­ա­ցած“ ու աղա­ւաղ­ուած են, այդ նոյ­նինքն մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու հա­մար պայ­քա­րած` Թուրք­իոյ կող­մէ, որ ամիս­ներ առաջ, քա­ղա­քակրթ­ուած Աշ­խար­հին, տի­պար օրի­նակ դառ­նա­լու հա­մար, “Ֆլո­թի­լա“ մը կազ­մա­կեր­պած էր, օժան­դա­կե­լու հա­մար Կա­զա­յի պա­շար­ուած պա­ղես­տին­ցի­նե­րուն:

Ին­չո՞ւ…թէ՛ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­շաճ ճա­նաչ­ման եւ հա­տուց­ման գծով ոչ մէկ լուրջ ու միայն պա­տե­հա­կան եւ ցիր ու ցան աշ­խա­տանք­ներ կը կա­տար­ուին, սկսե­լով քա­նի մը եկե­ղե­ցի­նե­րու (սկսե­լով Վա­նի Աղ­թա­մա­րի  վան­քէն մին­չեւ Տիգ­րա­նա­կեր­տի Սուրբ Կի­րա­կոս եկե­ղե­ցին) վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րէն մին­չեւ….դեռ քա­նի մը օր առաջ առն­ուած,  1936-էն ի վեր խլուած կալ­ուած­նե­րու վե­րա­յանձ­նու­մը` երկ­րի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն:

Եւ դեռ այս բո­լո­րին լոյ­սին տակ.- “Զե­րօ խնդի՞ր թէ հա­զիւ…զե­րո­յէն սկսած խնդիր“:

Ճար­պիկ ու խո­րա­մանկ Ահ­մէտ Տա­ւու­թօղլ­ուին եթէ հար­ցադր­ուէ­ին վե­րո­յիշ­եալ կե­տե­րը, վստա­հա­բար ան պի­տի բա­ւա­րար­ուեր նշե­լով եւ մատ­նան­շե­լով իր Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան գոր­ծու­նէ­ու­թեան դաշտն ու “զե­րօ խնդիր­ներ դրա­ցի­նե­րու հետ“ լո­զուն­քը: Սա­կայն, հար­ցը ընդ­հա­նուրն է, որ կը հա­մա­պար­փա­կէ ներ­քինն ու ար­տա­քի­նը…կամր­ջե­լով անց­եալն ու ներ­կան:

Մինչ այդ, նոյն­քան զար­ման­քով, շա­րու­նա­կենք հար­ցադ­րել.- Զե­րօ խնդի՞ր:

 

“Հայրենիք“

Օգոստոս 30, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles