ԵՒՐՈՊԱՅԷՆ ԿՈՎԿԱՍ՝ Հ.Օ.Մ.-Ի ՃԱՄԲԱՐՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ…

0 0
Read Time:4 Minute, 0 Second

P15 1 Յու­նաս­տա­նի Մա­կե­դոն­իա-Թրակ­իոյ Հայ գթու­թեան խա­չի Խալ­քի­տիքիի գե­ղա­տե­սիլ ամա­րա­նո­ցը այս տա­րի եւս բա­ցաւ իր հիւ­րըն­կալ դռնե­րը հա­յու­թեան մատ­ղաշ սե­րուն­դին առ­ջեւ« եւ Յու­նիս ամ­սու 27-էն Յու­լիս 15« վաթ­սուն երե­խա­ներ՝ – Թե­սա­ղո­նի­կէ­էն եւ Թրակ­իոյ այ­լա­զան շրջան­նե­րէն, 18 օր վա­յե­լե­ցին Հ.Օ.Մ.-ի ծրագ­րա­ւո­րու­մով ըն­թա­ցող ճամ­բար­նե­րու հա­յե­ցի շրջա­պա­տին ու դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան առողջ մթնո­լոր­տին ըն­ծա­յած առա­ւե­լու­թիւն­նե­րը:

Առա­ջին խում­բի մեկ­նու­մէն ան­մի­ջա­պէս ետք« 15 Յու­լի­սէն 2 Օգոս­տոս« Հ.Օ.Մ.-ի Պա­տա­նի­նե­րու փո­խա­նակ­ման ծրա­գի­րով« Յու­նաս­տա­նի այ­լա­զան շրջան­նե­րէն« Հա­յաս­տա­նէն« Կիպ­րո­սէն« Ֆրան­սա­յէն« Շուէ­տէն« Անգլ­իա­յէն« Լի­բա­նա­նէն ու Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Խալ­քի­տի­քի հա­սան 120 հայ պա­տա­նի­ներ ու պար­մա­նու­հի­ներ« որոնք իրենց աւե­լի քան եր­կու­քու­կէս շաբթ­ուան ֆի­զի­քա­կան եւ ու­սում­նա­կան առօր­եայ զբա­ղում­նե­րով լի կե­ցու­թեան ըն­թաց­քին« առի­թը ու­նե­ցան իրար ծա­նօ­թա­նա­լու« ըն­կե­րա­կան մտե­րիմ կա­պեր ստեղ­ծե­լու եւ գա­ղա­փար մը կազ­մե­լու աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն հաս­տատ­ուած հայ գա­ղութ­նե­րու իւ­րա­յա­տուկ կեն­ցա­ղին ու առօր­եայ մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն մա­սին:

P15 2 Ճամ­բա­րի առօր­եան կþըն­թա­նար հե­տեւ­եալ յայ­տա­գի­րով. մարմ­նա­մարզ« դրօ­շա­կի արա­րո­ղու­թիւն« աղօթք« նա­խա­ճաշ« տա­ղա­ւար­նե­րու մաք­րու­թեան քննու­թիւն« ծո­վու լո­գանք« ճաշ« մար­զա­կան խա­ղեր« ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք« երգ ու պար« դա­սա­խօ­սու­թիւն« զրոյց« ընթ­րիք եւ զուար­ճանք: Այս բո­լո­րը՝ ըն­տա­նե­կան հա­րա­զատ ու գուր­գու­րոտ մթնո­լոր­տի մէջ« շրջա­պատ­ուած Խալ­քի­տիքիի բնու­թեան լեռ­նա­յին թէ ծո­վափն­եայ առինք­նող տե­սա­րան­նե­րով:

Նոյն օրե­րուն« Խալ­քի­տիքիի ան­տա­ռա­ծածկ բար­ձունք­նե­րէն մղոն­ներ հե­ռու, ի պա­տաս­խան Ար­ցա­խի Հ.Օ.Մ.-ի դի­մու­մին՝ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արեւմտ­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ու­հի­նե­րու նուի­րա­բե­րած բա­րո­յա­նիւ­թա­կան աջակ­ցու­թեամբ, կա­յա­ցաւ »Սօ­սէ« ճամ­բա­րը՝ Ար­ցա­խի նոյն­քան գե­ղա­տե­սիլ Բա­դա­րա գիւ­ղին մէջ: Ար­ցա­խի շրջա­նա­յին կազ­մի 15 Հ.Օ.Մ.-ու­հի­նե­րու կա­մա­ւոր ու ժրա­ջան ճի­գե­րով՝ իբ­րեւ կազ­մա­կեր­պիչ« հսկիչ ու դաստ­ի­ա­րակ, եւ ար­ցախ­եան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ճամ­բա­րի այս անդ­րա­նիկ փոր­ձը հա­սաւ իր նպա­տա­կին:

»Սօ­սէ« ճամ­բա­րը իր աշ­խա­տանք­նե­րը տա­րաւ երեք հանգր­ուան­նե­րով, իւ­րա­քան­չիւ­րը 60 երե­խա­նե­րէ բաղ­կա­ցած տաս­նօր­եայ փու­լե­րով: Այս­պէս« 180 երե­խա­ներ այս ամառ առի­թը ու­նե­ցան« հան­գիս­տի կող­քին« զբա­ղե­լու նա­եւ մարմ­նա­մար­զով« մրցում­նե­րով« պտոյտ­նե­րով եւ հայ մշա­կոյ­թի ու պատ­մու­թեան առն­չուող այ­լա­զան ծրա­գիր­նե­րու ըն­ծա­յած գի­տե­լիք­նե­րով:P15 4

P15 5Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կը չու­շա­ցաւ յայ­տա­րա­րե­լու« թէ յա­ջորդ տար­ուան »Սօ­սէ« ճամ­բա­րին հա­մար նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րը ար­դէն սկսած են…:

Այս­տեղ կþար­ժէ նշել, որ Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան Պա­տա­նի­նե­րու փո­խա­նակ­ման ծրա­գի­րին ծի­րին մէջ, պա­տա­նի­ներ ամառ­նա­յին ճամ­բա­րի մաս­նակ­ցե­ցան Ֆրան­սա­յի Հ.Օ.Մ.-ի Պել­ֆոն­թե­նի, Հ.Ե.Դ.-ի Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի »Հա­յաս­տան« եւ Հ.Ե.Դ.-ի Արեւմտ­եան Ամե­րի­կա­յի ճամ­բար­նե­րուն մէջ:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles