ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ 24-ԱՄԵԱԿ

0 0
Read Time:5 Minute, 19 Second

p5 gyumri Դեկ­տեմ­բեր 7, 1988ի ժա­մը 11:41ին, Հա­յաս­տա­նի հիւ­սի­սա­յին շրջան­նե­րը` Գիւմրի­էն մին­չեւ Սպի­տակ, ծան­րօ­րէն ցնցուե­ցան:

Կոր­ծա­նա­րար երկ­րա­շար­ժը քա­րու­քանդ աւե­րած էր ամ­բողջ շի­նու­թիւն­ներ:

Ան­մո­ռա­նա­լի են երկ­րա­շար­ժի աղէ­տին փո­խան­ցած դա­սե­րը ոչ միայն Հա­յաս­տա­նին ու հայ ժո­ղո­վուր­դին, այ­լեւ` ողջ աշ­խար­հին ու մարդ­կու­թեան:

Սպի­տա­կի աղէ­տը առա­ջա­ցուց մի­ջազ­գա­յին սրտակ­ցու­թեան ու զօ­րակ­ցու­թեան այն­պի­սի՜ մեծ ու ան­նա­խա­դէպ ալիք, որուն ներշն­չու­մով‘ մին­չեւ այ­սօր Հա­յաս­տա­նը, Գիւմ­րին եւ Սպի­տա­կը, ողջ մարդ­կու­թեան աչ­քին, կը շա­րու­նա­կեն խորհր­դան­շել բնու­թեան տա­րեր­քին ու հար­ուած­նե­րուն դէմ մի­աս­նա­կա­նու­թեամբ կուրծք ցցե­լու, իրար օգ­նու­թեան հաս­նե­լու եւ վե­րա­շի­նու­թեան աշ­խա­տան­քին բո­լոր ու­ժե­րով լծուե­լու մարդ­կա­յին հա­մե­րաշ­խու­թեան ու զօ­րակ­ցու­թեան ոգին:

Գիւմրիի մէջ երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին կա­ռուց­ուած յու­շար­ձա­նին մօտ, այ­ցե­լե­ցին գիւմ­րե­ցի­նե­րը, ծա­ղիկ­ներ եւ ծաղ­կեպ­սակ­ներ զե­տե­ղե­լով: Անո­նք յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեցին 1988-ի երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին:

Յու­շար­ձա­նին մօտ ծաղ­կեպ­սակ­ներ զե­տեղ­ուած էին նա­եւ Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ եւ եր­րորդ նա­խա­գահ­նե­րու անու­նով: Մար­զա­յին եւ քա­ղա­քա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րէն բա­ցի երէկ Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եան կը մաս­նակ­ցէր երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րու յի­շա­տա­կի արա­րո­ղու­թեան, որ­մէ ետք պարզ­ուե­ցաւ, թէ 33 անօ­թե­ւան զի­նուոր­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն բնա­կա­րան­ներ պի­տի յանձն­ուէ­ին:

Կեան­քըկըշա­րու­նակ­ուի, եւմենքամէնինչպէտքէընենք, յի­շե­լովմերան­մեղզո­հե­րույի­շա­տա­կը, առ­ջեւեր­թանք, պայ­քա­րինք, կա­ռու­ցենք, շի­նա­րա­րու­թեամբզբա­ղինք, եւայդամէ­նըկըվե­րա­բե­րինա­եւմերզի­նուոր­նե­րուն, որոնքկ՛ա­պա­հո­վենմերժո­ղո­վուր­դինխա­ղա­ղու­թիւնը, ըսաւ նա­խա­րա­րը:

Այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու այ­ցե­լու­թե­նէն ետք հո­գե­հան­գիս­տի կարգ մա­տուց­ուե­ցաւ Շի­րա­կի թե­մի առաջ­նորդ Մի­քա­յէլ եպս. Աջա­պահ­եա­նի ձե­ռամբ, որ խօսք առ­նե­լով ըսաւ.- Աստ­ուածհո­գինլու­սա­ւո­րէմերբիւ­րա­ւորնա­հա­տակ­նե­րունեւտայմե­զիուժ, կա­րո­ղու­թիւն, շա­րու­նա­կե­լումերգոր­ծը, մա­նա­ւանդերի­տա­սարդ­նե­րուն, որոնքբա­րե­բախ­տա­բարերկ­րա­շար­ժիաւե­րըչենտե­սածայնտա­րո­ղու­թեամբ, որ­քանիրենցմե­ծե­րը, թողիրենքչտես­նենայս­պի­սիող­բեր­գու­թիւն, ըսաւ սրբա­զա­նը:

Վեր­ջին չորս տա­րի­նե­րուն Գիւմրիի մէջ 2800 բնա­կա­րան­ներ շա­հա­գործ­ման յանձն­ուե­ցան, բայց այ­սու­հան­դերձ անօ­թե­ւա­նու­թեան խնդի­րը տա­կա­ւին չէ լուծ­ուած:

Երկ­րա­շար­ժի աղէ­տին խլած զո­հե­րուն եւ պատ­ճա­ռած կո­րուստ­նե­րուն տա­րո­ղու­թիւնը ան­հա­մե­մա­տօ­րէն աւե­լի ահա­ւոր եղաւ, քան նոյ­նինքն երկ­րա­շար­ժին ու­նե­ցած բնա­կան ուժգ­նու­թիւնը: 6,9 աս­տի­ճա­նի երկ­րա­շար­ժը այս­քա՜ն ծանր հե­տե­ւանք­ներ պի­տի չու­նե­նար, եթէ երկ­րի ըն­դեր­քին ան­դուլ խմո­րուող շար­ժերն ու ժայթ­քե­րը ու­սում­նա­սի­րե­լու` կան­խա­տե­սե­լու եւ նա­խազ­գու­շու­թեանց դի­մե­լու ար­հես­տա­գի­տու­թիւնը անհ­րա­ժեշտ չա­փով զար­գա­ցած ըլ­լար, բնա­կու­թեան շէն­քե­րը երկ­րա­շար­ժի դի­մա­նա­լու ըն­դու­նա­կու­թեամբ օժտ­ուած ըլ­լա­յին ու պե­տա­կան կազ­մա­կերպ կա­ռոյց­նե­րը զին­ուած ըլ­լա­յին բնա­կան աղէտ­նե­րուն արա­գօ­րէն հա­կազ­դե­լու եւ փրկա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը ար­դիւ­նա­ւէտ իրա­գոր­ծե­լու պատ­րաս­տու­թեամբ ու յար­մա­րու­թիւն­նե­րով:

Այ­սօր մե­ծա­գոյն մա­սով վե­րա­կա­ռուց­ուած ու արդ­ի­ա­կան տես­քով վե­րա­կանգ­նած է Աղէ­տի Գօ­տին: Աւեր­ուած Սպի­տա­կի ան­մի­ջա­կան մեր­ձա­կայ­քը կա­ռուց­ուած է նոր Սպի­տակ: Կիւմ­րին կա­րե­ւոր չա­փով դար­մա­նած է իր վէր­քե­րը, նոյն­պէս եւ` Վա­նա­ձորն ու աղէ­տա­հար միւս աւան­նե­րը:

Բայց դեռ չէ ան­ցած կսկի­ծը, ոչ ալ կրնայ մոռց­ուիլ մեծ կո­րուս­տը. հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր­ներ այ­սօր կը սգան իրենց հա­րա­զատ­նե­րուն ան­դարձ կո­րուս­տը. աշ­խար­հով մէկ սփռուած հայ ժո­ղո­վուր­դը վերս­տին կ՛ոգե­կո­չէ 1988ի աղի­տա­լի երկ­րա­շար­ժը:

Ոչ միայն զո­հե­րուն եւ կո­րուստ­նե­րուն պատ­ճա­ռած կսկի­ծը, այ­լեւ` մէկ մար­դու պէս Աղէ­տի Գօտի­ին օգ­նու­թեան հաս­նե­լու հա­մազ­գա­յին զօ­րա­շար­ժը, մի­ջազ­գա­յին զօ­րակ­ցու­թեան ընդ­հա­նուր շղթա­յա­զերծ­ման հու­նով, քա­նի մը օր­ուան մէջ իրա­կա­նու­թիւն դար­ձուց աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յու­թեան հո­գե­մ­տա­ւոր ու ֆի­զի­քա­կան կամր­ջու­մը:

Երկ­րա­շար­ժին ան­մո­ռա­նա­լի դա­սե­րու շար­քին կա­րե­ւո­րա­գոյ­նը, ան­կաս­կա՛ծ, հայ ժո­ղո­վուր­դի ներ­քին մի­աս­նու­թեան ամ­րապն­դու­մը եղաւ:

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles