ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ` ՊԱՂԵՍՏԻՆԵԱՆ ‘‘ՖԱԹՀ‘‘ ՇԱՐԺՈՒՄ – Հ.Յ.Դ.

0 0
Read Time:3 Minute, 19 Second

Հ.Յ.Դ. Մամ­լոյ Դիւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ Հա­յաս­տան գտնուող` Պա­ղես­տի­նի ազ­գա­յին ազա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի (Ֆաթհ) պատ­ուի­րա­կու­թիւնը` գլխա­ւո­րու­թեամբ սոյն կազ­մա­կեր­պո­ւթեան մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րու հա­մա­կար­գող, Պա­ղես­տին­եան օրէնս­դիր մար­մի­նի ան­դամ, նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նա­պիլ Շա­ա­սի, այ­ցե­լեց Հ.Յ.Դ. ‘‘Քրիս­տա­փոր Մի­քա­յէլ­եան’‘ կեդ­րոն: Պատ­ուի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէ­ին նոյն բա­ժան­մուն­քէն Մի­ա­սար Ապու Շաուիշն ու Ամին Ապա­սը:

Հ.Յ.Դ. պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը գլխա­ւո­րէր Բիւ­րո­յի ան­դամ` Լե­ւոն Մկրտչեա­նը: Նա­եւ, պատ­ուի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէ­ին Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն Մար­մի­նի ան­դամ Մի­քա­յէլ Մա­նուկ­եան, Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի փոխ­նա­խա­գահ, Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի կի­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեան մէջ Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մար­իա Թի­թիզ­եան եւ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի Հայ Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Կի­րօ Մա­նոյ­եան: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին Նա­պիլ Շա­աս նկա­տել տուաւ, որ իրենց ցան­կու­թիւնն է եր­կու բա­րե­կամ եր­կիր­նե­րուն մէջ փո­խա­դար­ձա­բար դես­պա­նա­տու­ներ բա­նալ: Ան նա­եւ Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց պա­ղես­տին­եան-իս­րա­յէլ­եան տագ­նա­պին ներ­կայ հանգր­ուա­նը եւ նշեց, որ Պա­ղես­տի­նը Սեպ­տեմ­բե­րին պի­տի դի­մէ Մ.Ա.Կ.` իր ան­կա­խու­թիւնը ճանչ­նա­լու խնդրան­քով: Լե­ւոն Մկրտչեան նշեց, որ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը պատ­րաստ է մի­ջազ­գա­յին ատ­եան­նե­րուն մէջ աջակ­ցե­լու պա­ղես­տին­ցի ժո­ղո­վուր­դի ար­դար պայ­քա­րին:

Ող­ջու­նե­լով Ֆաթ­հի պատ­ուի­րա­կու­թիւնը` Լե­ւոն Մկրտչեան անդ­րա­դար­ձաւ հայ-արա­բա­կան ջերմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ պա­ղես­տին­ցի ժո­ղո­վուր­դի ար­դար պայ­քա­րին նկատ­մամբ Հ.Յ.Դ.-ի դրա­կան կեց­ուած­քին, ինչ­պէս նա­եւ Հ.Յ.Դ.-Ֆաթհ սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, յատ­կա­պէս Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նին մէջ: Լ. Մկրտչեան նշեց, որ ին­քը Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի պատ­ուի­րա­կու­թեան կազ­մին մէջ 2000 թուա­կա­նին պաշ­տօ­նա­պէս այ­ցե­լած է Ռա­մա­լահ եւ հան­դի­պում ու­նե­ցած է Պա­ղես­տին­եան իշ­խա­նու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան հետ: Ար­ծարծ­ուե­ցան նա­եւ,  Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցը, Պա­ղես­տի­նի եւ Երու­սա­ղէ­մի մէջ հա­յու­թեան իրա­ւունք­նե­րուն առն­չուող հար­ցեր, ինչ­պէս նա­եւ եր­կու կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնը սեր­տաց­նե­լու կա­րե­լիու­թիւն­ներ:

Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը այ­ցե­լեց Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ եւ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին, ինչ­պէս նա­եւ գտնուե­ցաւ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կին մէջ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles