ԵՂԲ. ՄԻՀ­ՐԱՆ ՇԻՄ­ՇԻՐ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 12 Second

p15 chinchinian  Կի­րա­կի, Փետր­ուար 23-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ըն­տա­նի­քը, իր բազ­մա­տասն­եակ մաս­նա­ճիւ­ղե­րով յա­տուկ հո­գե­հան­գիստ մը կա­տա­րեց, ի յի­շա­տակ Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ` Եղբ. Միհ­րան Շիմ­շիր­եա­նի, որ  Փետր­ուար 16-ին մա­հա­ցած էր Լի­բա­նա­նի մէջ:

Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ն ալ կա­տա­րեց իր պար­տա­կա­նու­թիւնը, եւ մաս­նա­ճիւ­ղեր իրենց շրջան­նե­րէն ներս, որոնց կար­գին Նիւ Եորք, Նիւ Ճըր­զի,Պոս­թըն (տես­նել նկա­րը` Սուրբ Ստե­փա­նոս եկե­ղեց­ւոյ մուտ­քին) եւ Ուա­շինկ­թըն, կա­տա­րե­ցին հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն:

Ար­դէն իսկ հաս­տատ­ուած է “Միհ­րան Շիմ­շիր­եանՍկաու­տա­կան ֆոն­տը, որ հաս­տատ­ուած է Փետր­ուար 17-ին` Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան որո­շու­մով:

Եղբ. Միհ­րան Շիմ­շիր­եան ծնած է 1942ին, Պէյ­րութ: Փոքր տա­րի­քին ըն­տա­նի­քին հետ փո­խադր­ուած է Դա­մաս­կոս, ուր Հ.Մ.Ը.Մ.ին ան­դա­մակ­ցած է 1947ին, իբ­րեւ գայ­լիկ: 1963-1965 եղած է Դա­մաս­կո­սի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չա­կան: 1965էն սկսեալ ան մաս­նակ­ցած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի գրե­թէ բո­լոր Շրջա­նա­յին ժո­ղով­նե­րուն: 1961ին եւ 1963ին մաս­նակ­ցած է Աւստր­իոյ եւ Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած սկաու­տա­կան մի­ջազ­գա­յին բա­նա­կում­նե­րուն (ճէմ­պո­րի): 1965ին վե­րա­դար­ձած է Պէյ­րութ եւ, այ­նու­հե­տեւ, մին­չեւ 1974 Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լի­բա­նա­նի սկաու­տա­կան շար­քե­րուն ծա­ռա­յած է իբ­րեւ Աքել­լայ, Շրջա­նա­յին Աքել­լայ, Շրջա­նա­յին Սկաուտ. խմբա­պետ եւ Շրջա­նա­յին Ընդ­հա­նուր Խմբա­պետ:p15  nn

1973-1992 եւ 1995-2002, 26 տա­րի շա­րու­նակ եղբ. Շիմ­շիր­եան մաս կազ­մած է Լի­բա­նա­նի սկաու­տա­կան ֆե­տե­րասի­ո­նին եւ Լի­բա­նա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած է արա­բա­կան ու մի­ջազ­գա­յին բազ­մա­թիւ հա­մա­գու­մար­նե­րու` Լիպ­իա, Օման, Անգլ­իա, Սե­նե­կալ, Մ. Նա­հանգ­ներ:

Մի­ա­ժա­մա­նակ, 1974-1976 ան մաս կազ­մած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լի­բա­նա­նի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան, իսկ 1983-1999` Հ.Մ.Ը.Մ.ի յա­ջոր­դա­կան չորս Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւն­նե­րու: Այս մի­ջո­ցին, միու­թե­նա­կան առա­քե­լու­թեամբ ան գտնուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի կազ­մա­կեր­պած գրե­թէ բո­լոր շրջան­նե­րը: Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խա­ցու­մէն ետք, սկաու­տա­կան մի­ջազ­գա­յին իր ծա­նօ­թու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով ան կա­րե­ւոր դեր ու­նե­ցած է Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի մի­ջազ­գա­յին սկաու­տա­կան շար­ժու­մի ան­դա­մակ­ցու­թեան նա­խա­քայ­լե­րուն մէջ:

2001ին եղբ. Շիմ­շիր­եան ար­ժա­նա­ցած է Լի­բա­նա­նի սկաու­տա­կան հա­մա­դաշ­նակ­ցու­թեան բարձ­րա­գոյն շքան­շա­նին, իսկ 2006ին պար­գե­ւատր­ուած է լի­բա­նան­եան պե­տու­թեան երի­տա­սար­դու­թեան եւ մարմ­նա­մար­զի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “ԵՂԲ. ՄԻՀ­ՐԱՆ ՇԻՄ­ՇԻՐ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

  1. ՀՄԸՄ վերջին յիսնամեակին ոււնեցած է մի քանի տասնեակ հզօր ղեկավարներ բայց հազուագիւտ են Եղբ. Միհրանի նման երկարաշունչ նուիրեալ եւ ազդեցիկ պատասխանատւութիւն ստանցնած անձիքը:ԿՎ զանազան Ատենապետներու նեցուկն էր,ազդու եւ ներգործօն խորհրդատուն:Լայնախոհ էր եւ առաջինն էր որ պատեանէն դուրս ելաւ եւ ՀՄԸՄի Լիբանանեան սկաուտական ֆետերասիօնի ներկայացուցիչ դարձաւ: Հաշտարար եւ շինիչ դեր վերցուց միութիւնը յուզող ներքին եւ արտաքին բազմաթիւ մարտահրաւէրներու կապակցութեամբ: Յստակ ազդեցութիւն ունեցաւ միութեան դիմագրաւած պատմական եւ հիմնական պատեհութիւններուն, օրինակ՝ անկախ Հայաստանի մէջ ՀՄԸՄի հիմնադրութեան, Միջազգային Սկաուտական Բիւրոյի կողմէ Հայ սկաուտութիւնը ներկացնելու իրաւունքի փոխանցման, Հայ Արիներ/ Գուրգէն Մեծատուրեանէն դէպի Հայաստանի պետականութեան, ինչպէս նաեւ համա-ՀՄԸՄական բանակումներու եւ մարզական խաղերը սփիւռքէն Հայաստանի հողին վրայ կայացնելու որոշման, եւ այլ առանցքային որոշումներու մէջ իր ունեցած ներդրումով: Ժամանակը աւելի պիտի վաւերցնէ Եղբ.Միհրանի արժէքը:
    Շահէ Ենիգոմշեան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles