ԳԱՐՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԾ Է ԹՈՒՐՔԻԱ

0 0
Read Time:4 Minute, 10 Second

p1d  Օր­հան Փա­մու­քի նկա­րագ­րած ցուր­տէն, փու­քէն ու սառ­նա­մա­նի­քէն` “Ձիւն“էն ետք, դժուար ու բարդ է ամէ­նայն իրա­պաշ­տու­թեամբ նկա­րագ­րել գա­րու­նը… “թրքա­կան գա­րու­նը“, որ ժա­մա­նած կը թուի ըլ­լալ:

Ար­դէն իսկ, նոյ­նինքն Պոլ­սոյ “Թաք­սիմ“ հրա­պա­րա­կի վրայ գտնուող ցու­ցա­րար ամ­բո­խը, սկսած է բաղ­դա­տու­թիւն մը կա­տա­րել Գա­հի­րէի “Թահ­րիր“ (Ազա­տու­թիւն) հրա­պա­րա­կին վրայ, Յուն­ուար 2011-ին սկսած Եգիպ­տո­սի գար­նան հետ:

Հոս տար­բեր են պայ­ման­ներն ու անոնց ետին կանգ­նող ղե­կա­վար­նե­րը: Թուր­քե­րուն Մու­պա­րա­քը` վար­չա­պետ Ռէ­ճէպ Թա­յիպ Էր­տո­ղանն է, որ իր կար­գին լրջօ­րէն կը տա­ռա­պի մե­ծա­մո­լու­թեան բար­դոյ­թէ:

Քա­ղա­քա­կա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս քան­դիչ այս հիւան­դու­թիւնը ղե­կա­վար Էր­տո­ղա­նին տա­րած է այն­պի­սի ծայ­րա­յե­ղու­թեան մը, որ ան յա­ռա­ջի­կայ տա­րեշր­ջա­նին որո­շած է նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն մաս­նակ­ցիլ եւ այդ ալ փո­փո­խու­թեան են­թարկ­ուած սահ­մա­նադ­րու­թեամբ մը, ուր երկ­րին ղե­կա­վա­րու­թիւնը փո­խան աւե­լի ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կա­նոն­նե­րով առաջ­նոր­դուող` խոհր­դա­րա­նա­կան բնոյթ ու­նե­նա­լու, ստա­ցած է նա­խա­գա­հի միահեծան ղե­կա­վա­րու­թեան դրու­թիւնը…այ­սինքն օ՛ն դէ­պի մե­նա­տի­րու­թիւն եւ բռնա­տի­րու­թիւն:

Պո­լիս եւ Էր­տո­ղան կա­պը…հին պատ­մու­թիւն է: Դեռ քսան տա­րի առաջ քա­ղա­քա­պետ, Էր­տո­ղան ամ­րօ­րէն շի­նած էր իր “վոհ­մակ“ը, որ ցայ­սօր կը գոր­ծէ ի շահ քա­ղա­քի արդ­ի­ա­կա­նաց­ման եւ ան­շուշտ սեղմ շրջա­նա­կի մը “գրպան­ներ“ու լից­քա­ւոր­ման:

Հա­ւաք­նե­րը սկսած էին Թաք­սի­մի մօ­տա­կայ Կե­զի հան­րա­յին պար­տէ­զին շուրջ, յատ­կա­պէս բնու­թեան պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու կող­մէ, որոնք ժա­մա­նած էին եւ ազ­դան­շա­նը տուած իրենց “սիթ-ին“ին, նկա­տի ու­նե­նա­լով որ կա­ռա­վա­րու­թիւնը, որո­շած էր մայ­րա­քա­ղա­քի այդ կա­նաչ ան­կիւնն ու քա­նի մը ծա­ռե­րը փո­խա­րի­նել առեւտ­րա­կան հսկայ հա­մա­լի­րով:

Էր­տո­ղա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւնը փոր­ձած էր հա­մո­զել այս բնու­թե­նա­պաշտ­նե­րը, թէ այդ “քա­ղա­քի մե­կու­սա­ցած ծա­ռեր“ուն վնաս պի­տի չհասց­ուէր, այլ պար­զա­պէս պի­տի փո­խադր­ուէ­ին կամ տա­րագր­ուէ­ին – ըստ երե­ւոյ­թին տա­րագ­րու­թիւնը կը մնայ առաջ­նա­հերթ մաս­նա­գի­տու­թիւն` թուրք ղե­կա­վա­րու­թեան մօտ – այլ վայ­րեր:

Սա­կայն այդ քա­նի մը ար­մա­տա­խիլ եղած ծա­ռե­րուն ետին կար այլ իմաստ, այլ հաս­կա­ցո­ղու­թիւն: Պոլ­սե­ցին ձանձ­րա­ցած էր այս արդ­ի­ա­կանաց­ման որո­շում­նե­րէն եւ հետզ­հե­տէ սկսած էր են­թա­գի­տակ­ցիլ, թէ քա­ղա­քը կորսն­ցու­ցած է իր իս­կա­կան կա­ռոյցն ու պատ­կե­րը: Այս­պէս կառ­չած իր ար­մատ­նե­րուն, ան որո­շոց բո­ղո­քի դրօշ բարձ­րաց­նել: Բնա­կա­բար ամ­բո­խին թիւը բարձ­րա­ցած էր եւ դեռ ալ պի­տի բարձ­րա­նայ:

…Եւ այս ամ­բո­խը կո­չել ահա­բե­կիչ խմբա­ւո­րում­ներ կամ խու­լի­կան­ներ…Չէ՛, հոս Էր­տո­ղան ինքն իր ծու­ղա­կին մէջ ին­կած կը թուի եւ իր ար­ձա­կած “պու­մը­րանկ“ն ալ, վերս­տին դի­մա­ւո­րած: Ինք լա­ւա­պէս քա­ջա­տեղ­եակ է թէ, որո՞նք են իս­կա­կան ահա­բե­կիչ­նե­րը եւ թէ ի՞նչ պայ­ման­նե­րու տակ ու ի՞նչ ճամ­բա­նե­րով կա­րե­լի եղած է այս բջիջ­նե­րը…Սուր­իա փո­խադ­րել:

Վեր­ջա­պէս, հետզ­հե­տէ անո­րո­շու­թիւն եւ երկմ­տանք կը տի­րէ, այս ամ­բո­խին դէմ դի­մադ­րող տեղ­ւոյն ոս­տի­կան­նե­րուն մօտ, որոնց տա­րազ­նե­րուն վրայ տե­ղադր­ուած է իրենց նշա­նա­բա­նը.- “Ծա­ռա­յել ժո­ղո­վուր­դին“:

…Գար­նան ժա­մա­նու­մով, անոնք որ­քա՜ն պի­տի շարունակեն “ծա­ռա­յել ժո­ղո­վուր­դին“…:

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles