ԱՐՀ­Ի­Ա­ՊԱ­ՏԻՒ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷԼ ԵՊՍ. ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ ՄԱ­ՍԱ­ՉՈՒ­ՍԷՑ

0 0
Read Time:6 Minute, 48 Second

ԹՂԹԱԿԻՑ

Լուսանկարներ՝ Flash Photo

Մօ­տա­ւո­րա­պէս շաբթ­ուան մը տե­ւո­ղու­թեամբ, Մեծն Պոս­թը­նի գա­ղու­թին հիւրն էր Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Գա­նա­տա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Առաջ­նորդ Արհ­ի­ա­պա­տիւ Մի­քա­յէլ Եպս. Մու­րատ­եան: Այս առ­թիւ, ան ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ շրջա­նի հո­վիւ Ռա­ֆա­յէլ Ան­տոն­եա­նի կա­տա­րեց թէ փրո­թո­քո­լա­յին, թէ միջ-կրօ­նա­կան եւ թէ ազ­գա­յին բնոյթ ու­նե­ցող այ­ցե­լու­թիւն­ներ:

Այս­պէս պատ­ուի­րա­կու­թիւնը այ­ցե­լեց շրջա­նի Սուրբ Ստե­փա­նոս, Սուրբ Յա­կոբ եւ Սուրբ Եր­րոր­դու­թիւն եկե­ղե­ցի­նե­րը եւ տե­սակ­ցե­ցաւ տեղ­ւոյն հո­վիւ­նե­րուն հետ: Նա­եւ կա­տար­ուե­ցան այ­ցե­լու­թիւն­ներ Պոս­թը­նի Կա­թո­ղի­կէ եկե­ղեց­ւոյ Առաջ­նորդ  Արք. Շօն Օ՛­Մալիի, յոյն ուղ­ղա­փառ եկե­ղեց­ւոյ Առաջ­նորդ   Արք. Էտոտի­ո­սի եւ յոյն կա­թո­ղի­կէ եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Նի­քո­լաս Սամ­րա­յի: Նա­եւ, կա­րե­լի եղաւ այ­ցե­լու­թիւն մը տալ քա­ղա­քի կեդ­րո­նա­կան շրջա­նին մէջ գտնուող հա­յոց ժա­ռան­գու­թեան յու­շա­հա­մա­լի­րը:

 Կրօ­նա­կան կա­ռոյց­նե­րու կող­քին, կա­տար­ուե­ցան այ­ցե­լու­թիւն­ներ կրթօ­ճախ­ներ` Ուա­թըր­թաու­նի Սուրբ Ստե­փա­նոս Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րան եւ Լեք­սինկ­թը­նի Հայ Քոյ­րե­րու “Ծի­ծեռ­նա­կա­բոյն“ Վար­ժա­րան: Նա­եւ, Արհ­ի­ա­պա­տիւ Մի­քա­յէլ Եպս. Մու­րատ­եան եւ Հայր Ռա­ֆա­յէլ Ան­տոն­եան այ­ցե­լե­ցին “Թէ­քէ­եան“ Հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թիւն, ուր հան­դի­պե­ցան նա­եւ “Ար­մինի­ըն Մի­րըր-Սփէք­թէյ­թըր“ի խմբագ­րու­թեան հետ եւ “Հայ­րե­նիք“ հաս­տա­տու­թիւն: Այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, կա­րե­լի եղաւ կա­տա­րել հար­ցազ­րոյց մը, որ լոյս պի­տի ըն­ծայ­ուի յա­ռա­ջի­կայ շաբթ­ուայ թիւին մէջ: Նա­եւ, առիթ ստեղծ­ուե­ցաւ այ­ցե­լե­լու Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան գրա­սեն­եակ ուր կա­տար­ուե­ցաւ մտեր­միկ խօ­սակ­ցու­թիւն եւ զրոյց:

 Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 28-ին, Պել­մոն­թի Հայ Կաթ­ղի­կէ Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­տա­րագ, որուն ըն­թաց­քին, Առաջ­նոր­դը կոչ ուղ­ղեց կառ­չած մնալ այս ծու­խին եւ ան­շուշտ պա­հել հա­յե­ցի կրթու­թիւնն ու մշա­կոյ­թը: Ապա, եկեղեցւոյ սրահէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ բա­րի գա­լուս­տի ճաշ­կե­րոյթ, որուն ըն­թաց­քին, Հայր Ռա­ֆա­յէլ Ան­տոն­եան շեշ­տեց թէ այս տա­րի Մի­քա­յէլ Եպս. Մու­րատ­եա­նի ձեռ­նադր­ման 25ամ­եակն է: Ան քա­հա­նա­յա­կան ձեռ­նադ­րու­թիւնը ստա­ցած է Փա­րի­զի մէջ, Հոկ­տեմ­բեր 24, 1987ին, ձե­ռամբ Արհ. Գրի­գոր Եպս. Ղապ­րոյ­եա­նի, որ­պէս ան­դամ Զմմառ­եան Կա­թո­ղի­կո­սա­կան Մի­ա­բա­նու­թեան:

 Այս հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, կի­րարկ­ուե­ցաւ գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գիր, մաս­նակ­ցու­թեամբ Լեք­սինկ­թը­նի Հայ Քոյ­րե­րու “Ծի­ծեռ­նա­կա­բոյն“ Վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րուն եւ դաշ­նա­կի վրայ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ իրենց դա­սա­տու Մա­րի­նա Գավ­լաք­եա­նի:

 Նշենք թէ, գրե­թէ տա­րի մը առաջ, Նիւ Եոր­քի մէջ, կա­տար­ուած էր Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Գա­նա­տա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի նոր Առաջ­նոր­դի պաշ­տօ­նի ստանձն­ման արա­րո­ղու­թիւնը, եւ Արհ­ի­ա­պա­տիւ Առաջ­նորդ Տ. Ման­ուէլ Պա­թաք­եան, յա­ռա­ջա­ցած ­տա­րի­քի բե­րու­մով, որո­շած էր հանգստ­եան կոչ­ուիլ, եւ իր պաշ­տօ­նը ստանձ­նած էր նոյ­նիքն Արհ­ի­ա­պա­տիւ Մի­քա­յէլ Եպս. Մու­րատ­եան, որ ծնած է Պէյ­րութ` Յու­լիս 5, 1961ին: Ան զա­ւակն է Սար­գիս եւ Թե­րէզ Մու­րատ­եա­նի: Նախ­նա­կան ու­սու­մը ստա­ցած է Զահ­լէի Անա­րատ Յղու­թեան Հայ Քոյ­րե­րու դպրո­ցը: 1973ին աշա­կեր­տած է Զմմա­ռու Պատր­ի­ար­քա­կան Մի­ա­բա­նու­թեան կղե­րա­նո­ցին, հոն ստա­նա­լով միջ­նա­կարգ ու երկ­րոր­դա­կան կրթու­թիւնը: 1981-1986 տա­րի­նե­րուն ուղ­ղարկ­ուած է Հռոմ` Լե­ւոն­եան Քա­հա­նա­յա­պե­տա­կան Հայ Վար­ժա­րան, եւ ստա­ցած է փի­լի­սո­փա­յու­թեան եւ Աստ­ուա­ծա­բա­նու­թեան վկա­յա­կան­նե­րը` յա­ճա­խե­լով Տո­մի­նիկ­եան Հայ­րե­րու “Angelicum“ Քա­հա­նա­յա­պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նը: 1986-1987ին, Ֆրան­սա­յի Լի­ոն քա­ղա­քի կա­թո­ղի­կէ հիմ­նար­կին  մէջ հե­տե­ւած է երի­տա­սարդ­նե­րու հով­ուա­կա­նի մաս­նա­գի­տա­կան դա­սըն­թացք­նե­րուն:

 Հայր Մի­քա­յէլ Մու­րատ­եան ստանձ­նած է զա­նա­զան պաշ­տօն­ներ, որոնց կար­գին` 1987-1988 Փոխ տե­սուչ Զմմա­ռու ըն­ծա­յա­րա­նին, 1988-1989` Փոխ տե­սուչ Հա­լէ­պի Դպրե­վան­քին, 1989-1990 ժո­ղովր­դա­պետ Դա­մաս­կո­սի Թա­գու­հի Տի­ե­զե­րաց եկե­ղեց­ւոյ, 1991ին Փոխ ժո­ղովր­դա­պետ Սուրբ Խաչ Եկե­ղեց­ւոյ, Զալ­քա, Լի­բա­նան, 1992-2001 եղած է ժո­ղովր­դա­պետ Հա­յաս­տա­նի Շի­րակ եւ Լո­ռի մար­զե­րու զա­նա­զան գիւ­ղե­րուն մէջ: 1995-2001 թուա­կան­նե­րուն, ան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րի եւ գոր­ծա­դիր տնօ­րէ­նի պաշ­տօն ստանձ­նած է Հա­յաս­տա­նի Քա­րի­թաս Բա­րե­սի­րա­կան Կազ­մա­կեր­պու­թեան: Հոկ­տեմ­բեր 2000-ին, ան ստա­ցած է պատ­ուա­կալ փրո­ֆե­սո­րի կո­չու­մը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Կրթու­թեան եւ Գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան Մ. Նալ­պանտ­եան ան­ուան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նէն:

 Լի­բա­նան վե­րա­դար­ձին, 2001-2004, ան հո­գե­ւոր Հայրն էր Զմմա­ռու ըն­ծա­յա­րա­նին եւ հո­գե­ւոր վա­րիչ պատր­ի­ար­քա­կան թե­մի երի­տա­սար­դաց յանձ­նա­խում­բին: Նոյն տա­րի­նե­րուն եղած է նա­եւ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Պատր­ի­ա­րա­քա­րա­նի “Աւե­տիք“ պաշ­տօ­նա­թեր­թի խմբագ­րա­կան կազ­մի ան­դամ: 2005-2007 Գերյ. Մի­քա­յէլ Ծ.Վ.Մու­րատ­եան եղած է Մե­ծա­ւոր Հռո­մի Լե­ւոն­եան քա­հա­նա­յա­պե­տա­կան վար­ժա­րա­նին, ինչ­պէս նա­եւ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Պատր­ի­ար­քու­թեան գոր­ծա­կալ` Սուրբ Աթո­ռին մօտ, Վա­տի­կան:

 2007ի Սեպ­տեմ­բե­րին Գերյ. Մի­քա­յէլ Մու­րատ­եան ընտր­ուած էր Պատր­ի­ար­քա­կան Փո­խա­նորդ Զմմառ­եան, Կա­թո­ղի­կո­սա­կան Մի­ա­բա­նու­թեան եւ Մե­ծա­ւոր Զմմա­ռու Մայ­րա­վան­քին, մին­չեւ իր ընտ­րու­թիւնը իբր Առաջ­նորդ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց, Մա­յիս 20, 2011-ին:

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles