ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 33-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

0 0
Read Time:6 Minute, 33 Second

p10 hamazk

Շա­բաթ Օգոս­տոս 1, 2009ին Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Վար­դա­նանց Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցւոյ հան­դի­սաս­րա­հում (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըր­զի) կա­յա­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի 33րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղովր:

Ժո­ղո­վի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ՝ ընկ. Զար­մայր Սեդ­րաք­եա­ն: Մի­ա­ձայ­նու­թեամբ դիւա­նի ատե­նա­պետ եւ ատե­նադ­պիր ընտր­ուե­ցան հեր­թա­կա­նօ­րէն ըն­կեր­ներ՝ Հրանդ Մար­գար­եա­ն եւ Զա­ւէն Վար­դան­եա­ն:

Հա­մազ­գա­յի­նի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը ներ­կա­յաց­նում էր, Կեդ­րո­նա­կա­նի ան­դամ ընկ. Եդ­ուարդ Մսըրլ­եա­ն: Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի հեր­թա­պահ՝ ընկ. Անդ­րա­նիկ Գաս­պար­եա­ն: Հ.Օ.Միու­թեան կող­մից ներ­կայ էր, ընկհ. Անա­հիս Չո­լաք­եա­ն, իսկ »Հայ­րե­նիք« Շա­բա­թեր­թի կող­մից ընկ. Գրի­գոր Գրի­գոր­եա­ն:

Ժո­ղո­վին որ­պէս հրա­ւիր­եալ­ներ մաս­նակ­ցում էին նա­եւ Հա­մազ­գա­յի­նի մի շարք հա­մա­կիր-բա­րե­կամ մտա­ւո­րա­կան­ներ:

Ըն­կեր Եդ­ուարդ Մսըրլ­եա­ն յա­նուն Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան շնոր­հա­ւո­րեց ժո­ղո­վի գու­մա­րու­մը: Ընկ. Մսըրլ­եա­ն բազ­մա­կող­մա­նի մօ­տե­ցում­նե­րով, անդ­րա­դար­ձաւ բազ­մա­թիւ նիւ­թե­րու եւ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րու շուրջ, որոնք առնչ­ւում են Հա­մազ­գա­յի­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն, հայ­րե­նի­քում եւ ար­տերկ­րում:

Ըն­կե­րը մի­ա­ժա­մա­նակ անդ­րա­դար­ձաւ Հա­մազ­գա­յի­նի շար­քե­րը եւ ղե­կա­վա­րու­թիւնը երի­տա­սար­դաց­նե­լու եւ մտա­ւո­րա­կան նոր ու­ժեր ներգ­րա­ւե­լու առն­չու­թեամբ:

Ըն­կե­րը խօ­սե­ցաւ, ու­սա­նո­ղա­կան ֆոն­տե­րի մի­ա­ւոր­ման եւ Հա­մազ­գա­յի­նի աշ­խա­տանք­նե­րը աւե­լի աշ­խու­ժաց­նե­լու եւ մաս­նա­գի­տա­կան կա­րե­լիու­թիւն­նե­րով օժտ­ուե­լու նպա­տա­կով, յար­մար նկա­տեց շրջա­նը օժ­տել Հա­մազ­գա­յի­նի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան գրա­սեն­եա­կով:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Անդ­րա­նիկ Գաս­պար­եա­ն, իր խօս­քի մէջ նշեց՝ »Հա­մազ­գա­յի­նը տես­լա­կան եւ առա­քե­լու­թիւն ու­նե­ցող կազ­մա­կեր­պու­թիւն է«:

Հա­մազ­գա­յի­նը պէտք ու­նի վե­րա­նո­րոգ­ման եւ գոր­ծե­լա­կեր­պի փո­փո­խու­թեան եւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ինչ­պէս միշտ, նե­ցուկ պի­տի կանգ­նի Հա­մազ­գա­յի­նի գոր­ծու­նէ­ու­թեան: Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ըն­կե­րու­հի՝ Անա­հիս Չո­լաք­եա­ն, խօ­սեց Հ.Օ.Միու­թեան տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րի շուրջ, Մայր Հայ­րե­նի­քում եւ սփիւռ­քում եւ Հ.Օ.Մ.ի շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րը եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւնը փո­խան­ցեց ժո­ղո­վին:

Ընկ. Գրի­գոր Գրի­գոր­եա­ն փո­խան­ցեց »Հայ­րե­նիք« Շա­բա­թա­թեր­թի շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րը եւ իր խօս­քի մէջ նշեց որ Հա­մազ­գա­յի­նը, որ­պէս հայ ազ­գա­յին մշա­կոյ­թին ծա­ռա­յող կազ­մա­կեր­պու­թիւն, աւելի­ով իր մաս­նակ­ցու­թիւնը պի­տի բե­րէ »Հայ­րե­նիք« Շա­բա­թա­թեր­թի, տա­րած­ման, բար­գա­ւաճ­ման եւ թեր­թի բա­ժա­նոր­դագր­ման մաս­նակ­ցու­թեան:

Խօսք տրուե­ցաւ ժո­ղո­վին հրա­ւիր­ուած ներ­կա­նե­րից՝ երա­ժիշտ Գրի­գոր Փի­տէճ­եա­նին, որը անդ­րա­դար­ձաւ երի­տա­սար­դութեան  ներգ­րաւ­ման եւ հայ լեզ­ուի տա­րած­ման եւ ու­սուց­ման կա­րե­ւո­րու­թեան շուրջ:

Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան մի­ամ­եայ գոր­ծու­նէ­ու­թեան բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան մշակ­ուած տե­ղե­կագ­րե­րը հեր­թա­կա­նօ­րէն ըն­թեր­ցե­ցին, Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ ընկ. Զար­մայր Սեդ­րաքեա­ն եւ ընկ. Հրաչ Ճի­լոզ­եա­ն:

Մաս­նա­ճիւ­ղե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ներ­կա­յաց­րե­ցին իրենց զե­կու­ցում­նե­րը, որոնց շուրջ եղան հար­ցեր եւ տրուե­ցին հա­մա­պա­տաս­խան պա­տաս­խան­ներ:

Ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին քննարկ­ուե­ցին միու­թեան կա­պուող բազ­մա­թիւ խնդիր­ներ:

Նոր Վար­չու­թեան վրայ դրուեց մի շարք պար­տա­կա­նու­թիւն­ներ, ինչ­պէս Հա­մազ­գա­յի­նի Ֆոն­տե­րի իրա­ւա­կան պար­զա­բա­նում, կեան­քի կոչ­ուեց շրջա­նի կա­նո­նագ­րու­թեան վե­րա­նայ­ման յանձ­նա­խումբ:

Նիւ Եոր­քի վար­չու­թեան զե­կուց­ման մէջ յիշ­ուած էր, որ Նիւ Եոր­քի եւ Նիւ Ճըրզիի մաս­նա­ճիւ­ղե­րի թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում­նե­րի շա­հի կէ­սը, թա­տե­րախմ­բի ղե­կա­վար Հրանդ Մար­գար­եա­նի առա­ջար­կու­թեամբ յատ­կաց­ուել էր Հա­յաս­տա­նի հե­տեւ­եալ սահ­մա­նա­մերձ գիւ­ղե­րի կա­րիք­նե­րին:

1- Գե­ղար­քու­նիք Մարզ՝ Վա­հան գիւ­ղի Միջ­նա­կարգ դպրո­ցի ջե­ռուց­ման եր­կու շար­ժիչ (pump)

2- Արա­գա­ծոտ­նի Մարզ՝ Ար­տե­նի գիւ­ղի Միջ­նա­կարգ դպրո­ցի 20 լու­սա­մու­տի գնում

3- Արա­գա­ծոտն Մարզ՝ Արա­գա­ծա­ւան գիւ­ղի թիւ 2 Միջ­նա­կարգ դպրո­ցի վե­րա­նո­րո­գու­թիւն:

Այս կա­պակ­ցու­թեամբ եղան մի շարք հար­ցում­ներ, որոնց յա­ւել­եալ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուեց ընկ. Մար­գար­եա­ն: Առա­ջարկ­ուեց եւ քու­է­ար­կու­թեամբ վա­ւե­րաց­ուեց, որ բո­լոր մաս­նա­ճիւ­ղե­րը օժան­դա­կեն Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ գիւ­ղե­րի կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րի բա­րե­լաւ­ման օժան­դա­կու­թիւնը պէտք է սահ­մա­նել »Սահ­մա­նա­մերձ« գիւ­ղե­րին կազմ­ուած բա­նա­ձե­ւե­րը ըն­թեր­ցեց ըն­կե­րու­հի Հեր­մի­նէ Մա­նուկ­եա­ն, որոնք վա­ւե­րաց­ուե­ցին:

Բա­նա­ձե­ւա­յին յանձ­նա­խում­բը, գո­վես­տի ար­ժա­նաց­րեց եւ ար­ժե­ւո­րեց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը, ի բաց առ­եա­լ ընկ. Զար­մայր Սեդ­րաք­եա­նի, իրենց շրջա­նը լրաց­րել են եւ վե­րընտ­րե­լի չեն:

Փակ քու­է­ար­կու­թեամբ ընտր­ուեց վար­չու­թեան նոր կազ­մը հե­տեւ­եալ կար­գով:

Զար­մայր Սեդ­րաքեան՝ ատե­նա­պետ

Արա Նա­զար­եան՝ Փոխ ատե­նա­պետ

Յա­կոբ Մել­քոն­եան՝ Ատե­նադ­պիր

Լե­նա Օհան­նէս­եան՝ Գան­ձա­պար

Հար­միկ Աւետ­եան՝ Խորհր­դա­կան

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles