ԱՐ­ՑԱԽ­ԵԱՆ ՎՃՌԱ­ԿԱՄ ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 18 Second

 Վերս­տին նա­խա­գահ ընտր­ուած Բա­կօ Սա­հակ­եան, կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մու­թեան գոր­ծըն­թա­ցի աւար­տին, իւ­րա­յա­տուկ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րեց, որոնք ան­կաս­կած որ պի­տի ու­նե­նան իրենց դերն ու իմաս­տը, յա­ռա­ջի­կայ տա­րի­նե­րու Ար­ցախ­եան հիմ­նա­հար­ցի քննարկ­ման գծով կա­տար­ուե­լիք ժո­ղով­նե­րուն ըն­թաց­քին:

Ամե­նայն վճռա­կա­մու­թեամբ եւ ինք­նավս­տա­հու­թեամբ, նա­խա­գահ Սա­հակ­եան կը շեշ­տէ թէ Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, քննար­կե­լու հա­մար զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս գո­յու­թիւն ու­նե­ցող հար­ցեր, ո՛չ միայն պատ­րաստ են ուղ­ղա­կի բա­նակ­ցե­լու Ատր­պէյ­ճա­նի հետ, այլ նա­եւ այդ ոճն ու ձեւն է որ պէտք է կի­րարկ­ուի: Նա­խա­գահ Սա­հակ­եան կը նշէ թէ որե­ւէ քա­ղա­քա­կան, ռազ­մա­կան եւ մար­դա­սի­րա­կան հարց քննե­լու հա­մար, դէմ հան­դի­ման պի­տի քան եր­կու խնդրոյ առար­կայ կող­մե­րը` Ար­ցա­խի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րը:

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քի խմբակ­ցու­թեան եւ ընդ­հան­րա­պէս քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ոլոր­տէն ներս գոր­ծող կա­ռոյց­նե­րուն հա­մար յստակ է Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հին պատ­գա­մը:

Յստակ է թէ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թիւնն ու անվ­տան­գու­թիւնը, քննարկ­ման առար­կայ դարձ­նե­լը ան­սա­կար­կօ­րէն ան­տե­ղի եւ ան­կա­րե­լի է:

Հար­ցը կը վե­րա­բե­րի Ար­ցա­խին եւ անոր բնակ­չու­թեան ինք­նո­րոշ­ման: Հե­տե­ւա­բար, մի­ջազ­գա­յին դէ­տե­րու կող­մէ բազ­միցս Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան կամ նոյ­նիսկ եր­րորդ եր­կիր մըն ալ աւելց­նե­լով` Հա­յաս­տան – Ատր­պէյ­ճան – Թուրք­իա բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը անտ­րա­մա­բա­նական եւ ան­տե­ղի են Ար­ցա­խի ներ­կայ ղե­կա­վա­րու­թեան հա­մար: Պարզ ու մէ­կին, եր­կու եր­կիր­ներ` Ար­ցախ եւ Ատր­պէյ­ճան պէտք է որ քննար­կեն հար­ցը:

Բնա­կա­նա­բար Ստե­փա­նա­կեր­տի կեր­տած այս ճկուն քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը` յստա­կօ­րէն բնու­թագր­ուած հա­կա­մար­տու­թիւնը կ՛ան­հանգս­տաց­նէ թէ՛ Պա­քուն եւ թէ՛ Ան­գա­րան:

Հոս տե­ղին է շեշ­տել թէ նա­խա­գահ Սա­հակ­եան, դիտ­մա՛մբ չնշէր դաշ­նա­կից Հա­յաս­տա­նը, պար­զա­պէս այն իրա­պաշտ մօ­տե­ցու­մով, որ ինք­նո­րո­շուող կող­մը Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւնն է եւ իր անն­ման ժո­ղո­վուր­դը: Հե­տե­ւա­բար նմա­նօ­րի­նակ կարծր կեց­ուածք Ար­ցա­խի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ, մի­եւ­նոյն վճռա­կա­մու­թեան պար­տաւորու­թիւնը կը ստեղ­ծէ Հա­յաս­տա­նի հա­մար:

Նա­խա­գահ Սա­հակ­եան, նմա­նօ­րի­նակ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին եւ վճռա­կամ ար­տա­յայ­տու­թիւն կը կա­տա­րէ, երբ դեռ վեր­ջերս հա­յոր­դի զի­նուո­րա­կան մը կա­ցի­նա­հա­րած ազե­րի զի­նուո­րա­կան մը ազատ ար­ձակ­ուած էր եւ իբ­րեւ հե­րոս վե­րա­դար­ձած էր Պա­քու,…երբ դեռ այդ նոյ­նինքն Պա­քուն կը շա­րու­նա­կէ դրամ մսխել, կա­տա­րե­լա­գոր­ծե­լու եւ հզօ­րաց­նե­լու հա­մար իր բա­նա­կը:

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խմբագրական

Սեպտեմբեր  24, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles