«ՇՈՒՇԻԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴԻՐ Է» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԹԵԼԵԹՈՆԻՆ ԱՌԹԻՒ

0 0
Read Time:2 Minute, 24 Second

Հոկ­տեմ­բեր 25-ին, »Հա­յաս­տան« հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րու եւ ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հրա­ւէ­րով, Մոսկ­ուա­յի »Արա­րատ փարք Հա­յաթ« պան­դո­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ճաշ­կե­րոյթ-դրա­մա­հա­ւաք, որուն մաս­նակ­ցե­ցան աւե­լի քան ութ­սուն ռու­սաբ­նակ  հա­յազ­գի գոր­ծա­րար­ներ: Այս ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցաւ նա­եւ հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի ան­դամ՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան, որ իր ար­տա­սա­նած խօս­քին մէջ ըսաւ թէ, Շուշիի ազա­տագ­րու­մը Սար­դա­րա­պա­տէն ետք հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծա­գոյն յաղ­թա­նակն էր, յաղ­թա­նակ ե°ւ զի­նուո­րա­կան, ե°ւ հո­գե­բա­նա­կան տե­սան­կիւ­նէն: Հան­գա­նակ­ուած գու­մար­նե­րը պի­տի տրա­մադր­ուին Շուշիի զար­գաց­ման ծրա­գիր­նե­րուն: Նա­խա­գահ Սա­հակ­եան ընդգ­ծեց, որ Շուշիի զար­գա­ցու­մը ար­ժա­նա­պա­տուու­թեան խնդիր է: Քա­ղա­քի շի­նու­թիւնը աշ­խար­հին ցոյց պի­տի տայ հայ ժո­ղո­վուր­դի մի­աս­նա­կա­նու­թիւնը եւ մի­ա­կա­մու­թիւնը ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան, ան­կախ եւ ինք­նիշ­խան պե­տու­թեան շա­րու­նա­կա­կան զար­գաց­ման ու հզօ­րաց­ման, Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Սփիւռք եռամ­ի­աս­նու­թեան ամ­րապնդ­ման գոր­ծին մէջ:

»Անի­կա մեր ժո­ղո­վուր­դի են­թա­գի­տակ­ցու­թեան մէջ արթն­ցուց հա­ւատ­քը սե­փա­կան ու­ժե­րուն նկատ­մամբ, հա­մախմբ­ուած եւ մի­աս­նա­բար յաղ­թա­նա­կի հաս­նե­լու վստա­հու­թիւնը, ազատ եւ ան­կախ պե­տու­թիւն կեր­տե­լու վճռա­կա­նու­թիւնը: Այս մեծ յաղ­թա­նա­կը հա­մա­հայ­կա­կան էր իր բնոյ­թով: Շուշիի ազա­տագ­րու­թեան կը մաս­նակ­ցէր ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դը, հա­մայն հա­յու­թիւնը նիւ­թա­կան եւ բա­րո­յա­կան աջակ­ցու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րէր Ար­ցա­խին եւ կÿաղօ­թէր Աս­տու­ծոյ՝ պատ­մա­կան ար­դա­րու­թիւնը վե­րա­կանգ­նե­լու խնդրան­քով«, նշեց նա­խա­գահ Սա­հակ­եան: Նշենք թէ Նո­յեմ­բե­րի աւար­տին, Հոս ալ պի­տի կա­տար­ուի թե­լե­թո­նի ար­շաւ մը, ի նպաստ Շուշիի: Ան­գամ մը եւս կը սպաս­ուի յա­ջող եւ ար­դիւ­նա­ւոր հան­գա­նա­կու­թիւն մը:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles