«ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ» ԱՆՈՒԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑԱՆՔ

0 0
Read Time:6 Minute, 9 Second

Անց­եալ ամ­րան, Երե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ երաժշ­տա­կան մի­ջազ­գա­յին «Արամ Խա­չա­տուր­եան» ան­ուան ու­թե­րորդ մրցան­քը, բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հ.Հ. Առա­ջին տի­կին՝ Ռի­թա Սարգս­եա­նի:

Այս­պէս հա­զիւ ութ տար­ուայ կեանք ու­նե­ցող այս նո­րաս­տեղծ մրցան­քը, կազ­մա­կերպ­ուած ի յի­շա­տակ 20-րդ դա­րու ամէ­նէն աւե­լի կա­րե­ւոր երա­ժիշ­տին, կազմ­ուած է 21 Board of Trustees-է, որոնք բո­լորն ալ մաս­նա­գէտ­ներ են երաժշ­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս: Սոյն մրցան­քին այս տար­ուայ նա­խա­գա­հը՝ հիմ­նար­կի տնօ­րէն՝ Ար­մէն Սմբատ­եանն էր, որ տաս տա­րի վա­րած է Մոսկ­ուա­յի մօտ, Հ.Հ. դես­պա­նի պաշ­տօ­նը եւ բազ­միցս պե­տա­կան մա­կար­դա­կի վրայ, կրթա­կան, գի­տա­կան թէ մշա­կու­թա­յին բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս գոր­ծած է եւ տի­րա­ցած տիտ­ղոս­նե­րու:

Այս տար­ուայ մրցան­քը բո­լո­րո­վին տար­բեր բնոյթ ու­նէր եւ վե­րա­պահ­ուած էր 16-էն 32 տա­րի­քի մի­ջեւ գտնուող ջու­թա­կա­հար­նե­րու եւ թաւ­ջու­թա­կա­հար­նե­րու: Ըն­դա­մէ­նը 59 երի­տա­սարդ ար­ուես­տա­գէտ­ներ, ժա­մա­նած 29 եր­կիր­նե­րէ նուա­գե­ցին Արամ Խա­չա­տուր­եա­նէն զա­նա­զան գոր­ծեր, մօ­տէն հե­տե­ւո­ղու­թեամբ քննիչ յանձ­նա­խում­բին, որ կազմ­ուած էր ինը եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած երաժշ­տա­գէտ-մաս­նա­գէտ­նե­րէ:

Ձեռ­նար­կին պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը կա­տար­ուե­ցաւ Յու­նիս 6-ին, որ նոյ­նինքն Խա­չա­տուր­եա­նի ծնած օրն է: Կա­տար­ուե­ցաւ այ­ցե­լու­թիւն, հան­րա­ծա­նօթ երաժշ­տա­գէ­տի շի­րի­մին: Հա­րիւ­րա­ւոր երի­տա­սարդ աշա­կերտ­ներ եկած էին յար­գե­լու այս ար­ուես­տա­գէ­տը, զե­տե­ղե­լով ծաղ­կե­փունջ:

Կա­լա հա­մոյ­թը կա­տար­ուե­ցաւ, այդ օրն իսկ «Արամ Խա­չա­տուր­եան» սրա­հին մէջ, որուն առ­թիւ, խօսք առաւ Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղոս­եան: Ան կա­րե­ւո­րեց այս ձեռ­նար­կին կար­եւո­րու­թիւնն ու նոյ­նինքն Արամ Խա­չա­տուր­եա­նի ազ­գա­յին գանձ մը ըլ­լա­լու հրա­մա­յա­կա­նը: Կա­լա ձեռ­նար­կը սկսաւ դիւ­ցազ­նա­կան «Սփար­թա­քուս» պա­լէ­ով: Գերտ­պա­ւո­րիչ եւ զգա­ցա­կան էր, այս գոր­ծին անս­խալ ներ­կա­յա­ցու­մը տեղ­ւոյն պե­տա­կան կրտսեր հա­ման­ուա­գա­յին խում­բին կող­մէ: Ապա, յա­ջոր­դեց Խա­չա­տուր­եա­նի «ջու­թա­կի հա­ման­ուագ»ի (Violin concerto) ներ­կա­յա­ցու­մը, կա­տա­րո­ղու­թեամբ քո­րէա­ցի երի­տա­սարդ ջու­թա­կա­հար Սո­յունկ Եու­նի, վե­րո­յիշ­եալ խում­բի մաս­նակ­ցու­թեամբ, որուն ղե­կա­վարն էր մա­էսթ­րօ Սեր­գէյ Սմբատ­եա­նը: Ներ­կա­նե­րը յոտն­կայս եւ անընդ­հատ ծա­փող­ջոյն­նե­րով յայտ­նե­ցին իրենց գո­հուն­ա­կու­թիւնը:

Երե­ւան քա­ղա­քը ամ­բող­ջու­թեամբ խան­դա­վառ էր եւ կը տօ­նէր Խա­չա­տուր­եա­նի ի յի­շա­տակ կազ­մա­կերպ­ու­ած այս ձեռ­նար­կը: Ար­դա­րեւ Պե­տա­կան Ար­ուես­տի Թան­գա­րա­նի մուտ­քին ար­դէն հսկայ պաս­տառ­նե­րով եւ գրու­թիւն­նե­րով կը նշուէր թէ Խա­չա­տուր­եա­նի  նուիր­ուած ձեռ­նարկ­ներ տե­ղի կÿու­նե­նա­յին:

Մրցան­քին հա­մար յատ­կաց­ուած երեք սրահ­նե­րուն դռնե­րը բաց էին հան­դի­սա­տես­նե­րուն հա­մար: Երի­տա­սարդ աստ­ղեր լրջու­թեամբ եւ ամէ­նայն հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ եկած էին իրենց լա­ւա­գոյ­նը ներ­կա­յաց­նե­լու եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռաւ քննիչ յանձ­նա­խում­բին հա­մար դժուար էր որո­շում առ­նե­լը:

Այս­պէս թաւ­ջու­թա­կի մրցան­քէն ներս, պրոն­զէ մե­տալ չտրուե­ցաւ: Փո­խա­րէն եր­կու ար­ծաթ մե­տալ­ներ յանձն­ուե­ցան Յաս­միկ Վար­դան­եա­նի (Հա­յաս­տան) եւ Սամ­ուէլ Լուց­քէ­սի (Գեր­ման­իա): Նոյ­նիսկ ոս­կի մե­տա­լը կա­րե­լի չե­ղաւ մէկ երա­ժիշ­տի շնոր­հել: Մի­աս­նա­բար, Լու­քա Մա­կարի­օ­լօ (Իտալ­իա) եւ Եվ­կէ­նի Ռումց­ի­ա­եւ (Ռուս­իա) առա­ջին հան­դի­սա­ցան:

Ջու­թա­կի վե­րա­պահ­ուած մրցան­քէն ներս ալ, պայ­քա­րը սուր էր: Եր­կու ջու­թա­կա­հար­ներ՝ Ֆի­լիփ Պրէթ (Աւստ­րալ­իա) եւ Տիգ­րան Յա­րու­թիւն­եան (Հա­յաս­տան) ստա­ցան պրոն­զէ մե­տալ: Ոչ ոք ստա­ցաւ ար­ծա­թէ մե­տալ: Իսկ ոս­կի մե­տա­լին տի­րա­ցան, մի­աս­նա­բար հա­ւա­սար ար­դիւնք­ներ ար­ձա­նագ­րած՝ Եա­րոս­լաւ Նա­տի­չիք (Լե­հաս­տան) եւ Լիա Եա­քու­փո­վա (Ռուս­իա):

Սոյն ար­դիւնք­նե­րը յայ­տա­րար­ուե­ցան յա­տուկ մե­տա­լա­տուու­չու­թեան ձեռ­նար­կի մը ըն­թաց­քին, հոծ բազ­մու­թեան մը ներ­կա­յու­թեան եւ իւ­րա­յա­տուկ այդ օր­ուան առ­թիւ զար­դար­ուած սրա­հէն ներս: Նախ­քան տիտ­ղոս­նե­րուն յանձն­ուի­լը, խօսք առին յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­ներ՝ Եդ­ուարդ Թա­թէ­ոս­եան (ջու­թա­կա­հար) եւ Մէ­տէա Աբ­րա­համ­եան (թաւ­ջու­թակ), որոնք շնոր­հա­ւո­րե­ցին անոնց ցու­ցա­բե­րած լրջու­թիւնը:

Լա­ւա­գոյն ջու­թա­կա­հար­ներ՝ Լիա Եա­քու­փո­վա (Ռուս­իա) եւ Եա­րոս­լաւ Նա­տի­չիք (Լե­հաս­տան)  յա­ջոր­դա­բար իրենց մրցա­նակ­նե­րը ստա­ցան  Տէր եւ Տի­կին Յա­կոբ եւ Լու­սի (Իշ­խան­եան) Թանք­եա­նէն եւ Ելի­զա­պէ­թէա Փեն­տե­րեչ­քա­յէն (Փրօ Ար­թէ հիմ­նարկ – Լե­հաս­տան):

Նշենք թէ Յա­կոբ Տէր եւ Տի­կին Թանք­եան մե­քե­նասն էին այս տար­ուայ մրցան­քին:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին, պե­տա­կան երի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ Սմբատ Սմբատ­եա­նի ան­գամ մը եւս հնչե­ցուց Արամ Խա­չա­տուր­եա­նի ջու­թա­կի հա­ման­ուա­գը, որ ցնցեց սրա­հը յա­ռա­ջաց­նե­լով որոտն­դոստ ծա­փող­ջոյն­ներ:

Այս ձեռ­նար­կը ան­գամ մը եւս առիթ ստեղ­ծեց եւ փաս­տեց թէ Արամ Խա­չա­տուր­եան կը մնայ ան­մո­ռա­նա­լի երաժշ­տա­գէտ մը, որուն հետ­քե­րով, վստա­հա­բար պի­տի շա­րու­նա­կէ 2011-ի մրցան­քը:

ԱՆՆԱ ՏԷՐ ՅՈՎՀԱԿԻՄԵԱՆ

(Թարգմ.՝ Խմբ.)

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles