ՏԻԹՐՈՅԹԻ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՆԵՐԿԱՆ՝ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՈՎ

0 0
Read Time:6 Minute, 22 Second

                                                                                                                                                                           ՀԱՅՐ ԱՆ­ՏՈՆ Ծ.Վ.ԱԴԱՄ­ԵԱՆPicture #1 

Հայ պա­տանի­ին Միտքն ու Մար­մի­նը մշա­կե­լու անհ­րա­ժեշտ պէտքն է, որ աս­կէ իննի­սուն­մէկ տա­րի առաջ ծնունդ տուաւ Հայ Մարմ­նակր­թա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան: Ան ժո­ղո­վուր­դին ծո­ցէն ժայթ­քե­ցաւ իր ար­մատ­նե­րը ար­ձա­կե­լու եւ տա­րա­ծե­լու Մի­ջին Արե­ւել­քէն մին­չեւ Եւ­րո­պա եւ Ամե­րի­կա, նոր կեանք եւ աւիւն տա­լով աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն ցրուած հայ գաղ­թօ­ճախ­նե­րուն, որոնք իրենց կար­գին սի­րա­զեղ սրտով եւ խան­դա­վառ ոգի­ով ող­ջու­նե­ցին, քա­ջա­լե­րե­ցին եւ ծաղ­կե­ցու­ցին զայն: Իր հիմ­նադ­րու­թե­նէն յի­սուն եւ ութ տա­րի­ներ ետք՝ 1976ին եր­կար ճա­նա­պարհ կտրե­լով ան հա­սաւ մին­չեւ Մի­շի­կը­նի օրհն­եալ ափե­րը ուր­տեղ վտա­րան­դի թա­փա­ռա­կան հա­յը իր խա­ղաղ կայ­քը հաս­տա­տած էր ամե­հի Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ետք:

Շնոր­հիւ նուիր­եալ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու Հ.Մ.Ը.Մ. տարիէ տա­րի աճե­ցաւ մին­չեւ ու­նե­ցաւ ոտ­նագն­դա­կի եւ կո­ղո­վագն­դա­կի մար­զա­կան եւ սկաու­տա­կան խում­բե­րով: Անուշ յու­շե­րով, յի­շա­տա­կե­լի անց­եալ մը ու­նե­ցաւ ան Մի­շի­կըն Նա­հան­գին մէջ:

Այ­սօր, Ամե­րիկ­եան Ովկ­ի­ա­նին մէջ հա­զիւ կա­թիլ մը ջուր է հա­յու­թիւնը: Ան կը դի­մագ­րա­ւէ գո­յա­տե­ւու­մի մեծ վտանգ­ներ: Այ­լա­սե­րու­մը եւ օտա­րա­մո­լու­թիւնը սար­սա­փե­լի ահա­զանգ մը կը հնչեց­նեն, զգու­շաց­նե­լու հին ու մի­ջին սե­րուն­դը գե­րահ­զօր ճիգ թա­փե­լու՝ պա­հե­լու հա­մար հայ ան­հա­տին ինք­նու­թիւնը, արթնց­նե­լով եւ խոր գի­տակ­ցու­թեան հրա­ւի­րե­լով նոր սե­րուն­դի հա­յոր­դի­նե­րը ծա­ռա­նա­լու մեր ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծը ջնջել սպառ­նա­ցող զա­նա­զան հո­սանք­նե­րուն: Այս վտան­գին դէմ Հայ Լե­զուն կը կանգ­նի որ­պէս ան­խոր­տա­կե­լի պատ­ուար: Հա­յօ­րէն շնչել, խոր­հիլ ու խօ­սիլ: Հա­յա­բար ապ­րիլ ու գոր­ծել: Հայ­կա­կա­նու­թիւն բու­րել չորս դին: Այս է սրբա­զան գոր­ծը, զոր պար­տինք եկե­ղեցի­ով, կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րով, միու­թիւն­նե­րով, դպրոց­նե­րով եւ ակումբ­նե­րով յա­ռաջ տա­նիլ՝ հայ մա­նու­կը, պա­տա­նին ու երի­տա­սար­դը ազա­տե­լու հա­մար հրա­պոյր­նե­րով լի այս խա­բե­պա­տիր աշ­խար­հի աք­ցա­նէն, որ օր մը մեր զա­ւակ­նե­րը կը մղէ մո­լոր ճամ­բա­ներ առ­նե­լու: Մեր փրկու­թեան լաստն է ապա­գա­յի տար­րը՝ երի­տա­սար­դը: Երբ զայն շա­հինք, ու­ղիղ ճա­նա­պար­հի մէջ դնենք՝ այն ատեն մեր ապա­գան կը փրկենք:

Picture #4 Իրենց նուի­րա­կան առա­քե­լու­թեան գի­տակ­ցու­թեամբ գօ­տեպնդ­ուած քսան­մէ­կե­րորդ դա­րու այս կա­րե­ւոր հանգր­ուա­նին, այ­սօր­ուան բծախն­դիր պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կը ջա­նան նոր զարկ տակ Հ.Մ.Ը.Մ.ի՝ առա­ւել գրա­ւիչ եւ նոր սե­րուն­դի պա­հանջք­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խա­նող միու­թիւն մը դարձ­նե­լով զայն: Այս նպա­տակն իրա­կա­նաց­նե­լու հա­մար՝ մար­զա­կա­նի եւ տա­րե­կան մաս­նա­ճիւ­ղա­յին խա­ղե­րու առըն­թեր անոնք կը կազ­մա­կեր­պեն միտք ու նկա­րա­գիր կեր­տող սե­մի­նար­ներ, դա­սա­խօ­սա­կան ելոյթ­ներ, խրա­տա­կան նիւ­թեր եւ բա­նա­կում­ներ: Դժուա­րու­թիւն­նե­րը եւ ար­գելք­նե­րը ահա­գին են եւ ճնշիչ սա­կայն ազ­գին ծա­ռա­յե­լու վճռա­կա­մու­թիւնը աւե­լի ու­ժեղ է: Ան կը պա­հան­ջէ անձ­նու­րաց նուիր­եալ­ներ, որ մոռ­նա­լով իրենք զի­րենք, իրենց հան­գիս­տը, նոյ­նիսկ ըն­տա­նի­քը, ան­խառն ու­րա­խու­թեամբ կը նետ­ուին ճա­կա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի այս հրա­պա­րա­կը, որ­պէս կա­մա­ւոր գոր­ծիչ­ներ՝ իրենց տուր­քին ըն­ծա­յե­լու բազ­մա­չար­չար հայ ժո­ղո­վուր­դին: Հազ­ուա­գիւտ­ներ են այս ընտր­եալ­նե­րը, որոնք կը կազ­մեն ցե­ղին դի­մադ­րա­կա­նու­թեան եւ տո­կու­նու­թեան ամուր պա­րիսպ­նե­րէն մէ­կը: Մշա­կին մի­ակ հո­գը իր հո­ղին բեր­րիու­թիւնն է: Իսկ  նուիր­եա­լին հո­գը իր ան­սա­կարկ ճի­գե­րուն ար­դիւ­նա­բե­րու­թիւնն է: Մշա­կէն եւ նուիր­եա­լէն աւե­լի ոչ ոք կա­րող է ար­ժե­ւո­րել ու գնա­հա­տել հո­ղին սրբու­թիւնը եւ անձ­նու­րա­ցու­թեան վե­հու­թիւնը:

Այս­պէս մե­ծա­պէս պատ­ուա­բեր եղաւ Տիթ­րոյ­թի Հ.Մ.Ը.Մ.-ական­նե­րու բե­րած մաս­նակ­ցու­թիւնը այս տար­ուայ Միջ Մաս­նա­ճիւ­ղա­յին խա­ղե­րուն՝ Ռոտ-Այ­լըն­տի մէջ, ուր­տեղ անոնք հան­րու­թեան ներ­կա­յա­ցան որ­պէս օրի­նա­կե­լի հա­յոր­դի­ներ, մար­զա­կան բարձր ոգի­ով օժտ­ուած՝ նկա­րագ­րի տէր ազ­նիւ արի­ներ եւ արե­նոյշ­ներ:   Այս է ազ­գա­յին եւ մարդ­կա­յին նպա­տա­կը Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նին՝ ըլ­լալ ջա­հա­կիր գա­ղա­փա­րի, ու­նե­նա­լով առողջ միտք, վեհ բա­րո­յա­կան առողջ մարմ­նի մէջ:

Շա­բաթ մը առաջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­եւ բա­նա­կում մը Հայ Կեդ­րո­նին մէջ: Խինդ ու ժպիտ կար դէմ­քե­րուն վրայ: Ու­րա­խու­թիւն մը կը հա­մա­կէր փոք­րիկ­նե­րուն եւ մե­ծե­րուն, ծնող­նե­րուն, վար­չա­կան­նե­րուն եւ խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն սրտերն ու հո­գի­նե­րը: Խմո­րը կայ: Աշ­խա­տիլ, տքնի’լ պէտք է զայն լաւ մը շա­ղե­լու եւ որ­պէս քիմք օÿող լա­ւաշ հաց հրամց­նե­լու ազ­գին:

Ի սրտէ կը շնոր­հա­ւո­րենք զա­նոնք որոնք կը հա­մա­գոր­ծակ­ցին Մարմ­նակր­թա­կան Միու­թեան կա­ռոյ­ցը ամ­րաց­նե­լու եւ զար­գաց­նե­լու: Անոր յա­ռաջ­դի­մու­թիւնն ու գո­յա­տե­ւու­մը յա­ռաջ­դի­մու­թիւնն է հա­մայն հա­յու­թեան:

Տիթ­րոյ­թա­հայ Արի’, կանչ­ուած ես Ամե­րիկ­եան հսկայ ովկ­ի­ա­նին մէջ ըլ­լա­լու լոյ­սի փա­րոս, դէ­պի ապա­հով ափեր հասց­նե­լու կորս­ուած քոյ­րերդ եւ եղ­բայր­ներդ, որ­պէս­զի չÿընկղ­մին վա­տա­սե­րու­մի ալե­կո­ծում­նե­րուն մէջ: Քա­ջա­րի ազ­գի զա­ւակ, Հայկ­եան նե­տը ձեռ­քիդ, Վար­դա­նի արիւնը երա­կիդ՝ »Հեր­թը հի­մա քոնն է մի պահ, Դու էլ նա­յիր դէգ կա­տա­րին ու ան­ցիր«: 

Picture #5

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles