ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՀԱՅ ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԻ ՀՈ­ՂԻ ՕՐՀ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:10 Minute, 9 Second

Լուսանկար՝ Զ. Թազեան

Անց­նող երեք տաս­նամ­եակ­նե­րու ըն­թաց­քին, Տիթ­րոյ­թի հայ գա­ղու­թը հետզ­հե­տէ սկսած էր կայք հաս­տա­տել, ներ­կայ Հայ Կեդ­րո­նէն 20-30 մղոն հե­ռու, դէ­պի հիւ­սիւս-արեւ­մուտք գտնուող ար­ուար­ձան­նե­րէն ներս: Տար­ուէ տա­րի ծնող­ներ հե­ռա­ւո­րու­թիւնը նկա­տի ու­նե­նա­լով, դժուա­րա­ցան Հայ Կեդ­րոն եւ անոր յա­րա­կից Սուրբ Սար­գիս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցի այ­ցե­լել:

Այս­պէս, Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թիւնը եւ ան­դամ­նե­րը եր­կար խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րէ եւ ծրագ­րում­նե­րէ ետք, 2010ին որո­շե­ցին հիւ­սիս-արեւ­մուտք գտնուող ար­ուար­ձա­ննե­րէն ներս հո­ղա­շերտ մը գնել, որուն վրայ պի­տի կա­ռուց­ուի արդ­ի­ա­կան կազ­մած­նե­րով Հայ Կեդ­րոն մը, որ գո­հա­ցում տայ նա­եւ միու­թիւն­նե­րու կա­րիք­նե­րուն, իր գրասե­նեակ­նե­րով, ակում­բով, ժո­ղո­վաս­րա­հով, մար­զա­ւա­նով եւ անհ­րա­ժեշտ զա­նա­զան կա­ռոյց­նե­րով: Յե­տա­գա­յին անոր յա­րա­կից հո­ղա­շեր­տին վրայ, նա­եւ պի­տի կա­ռուց­ուի Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցի մը:

 Այդ հա­ւատ­քով, վճռա­կան, անն­կուն եւ յա­րա­տեւ աշ­խա­տանք­նե­րէ ետք, 2011ին, Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թիւնը եւ ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը յան­գե­ցաւ ճշգրիտ որո­շու­մի մը եւ գնեց արե­ւել­քէն արեւ­մուտք ու հիւ­սիւ­սէն հա­րաւ ուղ­ղուող  խաչ­մե­րու­կին մօտ, Նո­վա քա­ղա­քին մէջ գտնուող տաս հեք­թա­րի հո­ղա­շերտ մը, որ իր յար­մա­րու­թիւն­նե­րով գո­հա­ցում կու տայ գա­ղու­թի պա­հանջ­նե­րուն:

Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թիւնը կան­խաւ տեղ­եակ ըլ­լա­լով Սուրբ Սար­գիս Եկե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան յիս­նամ­եա­կին առի­թով, Թե­մի Բրձրշ. Առաջ­նորդ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի Տիթ­րո­յիթ այ­ցե­լու­թէ­նէն, առի­թը յար­մար նկա­տե­լով խնդրած էին իր­մէ, որ­պէս­զի կա­տա­րէ նա­եւ Հայ Կեդ­րո­նի նոր հո­ղա­շեր­տի հո­ղի օրհ­նու­թիւնը:

Թե­մի Բրձրշ. Առաջ­նորդ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եան ըն­դա­ռա­ջե­լով այս խնդրան­քին, Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 21, 2012-ի  յետ մի­ջօ­րէի, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ շրջա­նի հո­վիւ Արժպ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Գէ­որգ­եա­նի, կա­տա­րեց սար­կա­ւագ­նե­րու եւ դպրաց դա­սի հո­ղի օրհ­նու­թիւնը: Արա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին Սուրբ Յով­հան­նէս Մկրտիչ Հա­յոց Առա­քե­լական, Սուրբ Վար­դան Հայ Կա­թո­ղի­կէ, եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ, Արժպ. Տ. Աբ­րա­համ Քհնյ. Օհան­նէսեան եւ  Գեպ. Տ. Ան­տոն Ծ.վրդ. Ադամ­եան, ծե­րա­կոյ­տի ան­դամ Տե­պի Սթէյպ­նօ, Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ան­դամ` ընկհ. Ան­ժէլ Մա­նուկ­եան, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Բիւ­րո­յի շրջա­նա­ւարտ ան­դամ` ընկ. Հայկ Օշա­կան, “Ազա­տա­մարտ“ կո­մի­տէ­ու­թեան եւ քոյր միու­թիւն­նե­րու ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­ներ եւ եր­կու հա­րիւ­րի շուրջ հա­սա­րա­կու­թիւն մը:

 Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր ընկ. Սե­պուհ Հա­ցա­գործ­եան: Ան իր բա­րի գա­լուս­տի խօս­քէն ետք, բեմ հրա­ւի­րեց ծե­րա­կոյ­տի ան­դամ Տե­պի Սթէյպ­նօն: Ան շնոր­հա­ւո­րե­լէ ետք, Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թեան կա­տա­րած աշ­խա­տան­քը, ըսաւ.- Հայ ժո­ղո­վուր­դը ինչ­պէս Մի­շի­կը­նի, նոյն­պէս նա­եւ աշ­խար­հի տա­րած­քին մէջ, իր ապ­րած եր­կիր­նե­րուն մէջ եղած են օրի­նա­պահ, շի­նա­րար եւ մշա­կու­թա­սէր քա­ղա­քա­ցի­ներ եւ իրենց նպաս­տը բե­րած են երկ­րի զար­գաց­ման գոր­ծըն­թաց­քին: Կը զօ­րակ­ցիմ Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թաց­քին:

Ծե­րա­կու­տա­կան Քարլ Լե­ւին, քա­ղա­քէն բա­ցա­կա­յու­թեան պատ­ճա­ռով ներ­կայ չկրցաւ գտնուիլ հո­ղի օրհ­նու­թեան, սա­կայն ան իր շնոր­հա­ւո­րա­կան երկ­տո­ղը ուղ­ղար­կած էր, որուն մէջ կը շեշ­տէր իր զօ­րակ­ցու­թիւնը Հայ Դատի աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Հան­դի­սա­վա­րը բեմ հրա­ւի­րեց Հայ Կեդ­րո­նի ատե­նա­պետ ընկ. Րաֆ­ֆի Ուրլ­եա­նը, որ անգ­լե­րէն լե­զուով հա­մա­ռօտ գի­ծե­րու մէջ, անդ­րա­դար­ձաւ հո­ղա­շեր­տի գնման աշ­խա­տան­քին, եւ ըսաւ.- “Շնոր­հա­կալ եւ երախ­տա­պարտ ենք 1987ին Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թեան, յանձն­ախում­բի ան­դամ­նե­րուն եւ հա­մայն­քի զա­ւակ­ներուն, որոնք յա­րա­տեւ եւ տքնա­ջան աշ­խա­տան­քով, նիւ­թա­կան եւ բա­րո­յա­կան աջակ­ցու­թեամբ կրցան Հայ Կեդ­րո­նի պար­տա­մուր­հար­կը այ­րել ու տէր դառ­նալ Հայ Կեդ­րո­նի շէն­քին, որուն ապա­հո­ված նիւ­թա­կան եկա­մու­տով մենք կրցանք այս հո­ղա­շեր­տը գնել: Ահա­ւա­սիկ, այ­սօր օրհ­նու­թիւնը պի­տի կա­տա­րենք:

Այդ նուիր­եալ սե­րուն­դին հա­ւատ­քով եւ տե­սիլ­քով ներշնչ­ուած, ուխ­տած ենք շա­րու­նա­կել մեր առա­քե­լու­թիւնը` այս հո­ղա­շեր­տին վրայ կա­ռու­ցել արդ­ի­ա­կան ու գե­ղե­ցիկ Հայ Կեդ­րոն մը, իր բո­լոր յար­մա­րու­թիւն­նե­րով, գրա­սեն­եակ­նե­րով, Հ.Օ.Մ.-ի մի­օր­եայ հայ վար­ժա­րա­նի դա­սա­րա­ննե­րով, ժո­ղո­վաս­րա­հով, երի­տա­սար­դու­թեան գո­հա­ցում տուող մար­զա­րա­նով, արդ­ի­ա­կան մեծ ու գե­ղե­ցիկ սրա­հով, եւ ան­շուշտ յե­տա­գա­յին անոր յա­րա­կից պի­տի կա­ռու­ցենք եկե­ղե­ցի մը: Այս է Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան եր­թը ու առա­ջադ­րան­քը, որու ներ­քեւ պի­տի կա­րե­նանք հա­մախմ­բել մեր երի­տա­սար­դու­թիւնը, եւ զա­նոնք մաս­նա­կից դարձ­նել մեր ազ­գա­յին եւ եկե­ղե­ցա­կան հա­ւա­քա­կան կեան­քին:

 Ապա յար­գե­լի հան­դի­սա­վա­րը բեմ հրա­ւի­րեց Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ան­դամ ընկհ. Ան­ժէլ Մա­նուկ­եա­նը, որ­պէս­զի փո­խան­ցէ Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի խօս­քը:

Ան, առա­ջին հեր­թին սրտա­գին բա­րե­մախ­տու­թիւն­նե­րը եւ շնոր­հա­ւո­րութիւն­նե­րը փո­խան­ցե­լէ ետք, շեշ­տեց.-

Այ­սօր բա­ցա­ռիկ, ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին ու պատ­մա­կան օր մըն է Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան մեծ ըն­տա­նի­քին եւ յատ­կա­պէս Տիթ­րոյ­թի Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Ազա­տա­մարտ կո­մի­տէ­ու­թեան եւ Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թեան հա­մար: Անց­նող եր­կու տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թիւնը յա­րա­տեւ եւ անն­կուն կամ­քով եւ վճռա­կան աշ­խա­տան­քով կա­րո­ղա­ցան իրա­կա­նաց­նել եւ գնել Նո­վա քա­ղա­քին մէջ գտնուող այս հո­ղա­շեր­տը: Այս նուի­րա­կան եւ սուրբ գոր­ծը շա­րու­նա­կու­թիւնն է անց­եա­լի եւ ներ­կայ Հայ Կեդ­րոն­նե­րու խնա­մա­կա­լու­թե­նէն մե­զի ժա­ռանգ մնա­ցած կտա­կին:

 Յար­գանք եւ պա­տիւ մեզ­մէ առ յա­ւէտ բաժն­ուած, եւ ներ­կայ հա­յոր­դի­նե­րուն, որոնց հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քով եւ նիւ­թա­կան ու բա­րո­յա­պէս օժան­դա­կու­թեամբ, սա­տար հան­դի­սա­ցան, թէ՛ անց­եա­լի Հայ Կեդ­րո­նի եւ յատ­կա­պէս ներ­կայ Հայ Կեդ­րո­նի պար­տա­մուր­հար­կի շիջ­ման գոր­ծըն­թաց­քին,որուն շնոր­հիւ կրցանք տէր դառ­նալ Հայ Կեդ­րո­նին: Այս հա­սու­թա­բեր նպաս­տով գնե­ցիք այս հո­ղա­շեր­տը, որուն վրայ պի­տի կա­րե­նա՛ք  կա­ռու­ցել ներ­կայ պայ­մա­ննե­րու հա­մա­պա­տաս­խա­նող բա­րե­սի­րա­կան, կրթա­կան, մշա­կու­թա­յին, եւ հայ երի­տա­սար­դու­թիւնը հե­տաքրք­րող մար­զա­ւան մը` գա­լիք սե­րուն­դին գո­հա­ցում տուող Հայ Կեդ­րոն մը:

Այս է հայ մար­դու երա­զան­քը: “Զօ­րա­նալ ուր որ ալ գտնուինքանց­եա­լէն մեզ ժա­ռանգ մնա­ցած ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րու, աւան­դու­թիւն­նե­րու եւ սո­վո­րու­թիւն­նե­րու անա­ղարտ պահ­պա­նու­մով, որ­պէս­զի աւե­լի զօ­րա­ցած ծա­ռա­յենք հայ ժո­ղո­վուր­դին եւ հայ­րե­նի­քի ու անոր պե­տա­կա­նու­թեան հզօ­րաց­ման: Այս է ուխ­տը եւ եր­թը Հ.Յ.-Դաշ­նակ­ցու­թեան, եւ այս տէ­սիլ­քով է որ պի­տի կա­ռու­ցենք Հայ Կեդ­րո­նը: Շնոր­հա­կա­լու­թիւն եւ յա­ջո­ղու­թիւն  ձեր կա­տա­րե­լիք գոր­ծե­րուն:

Այ­նու­հե­տեւ Բրձրշ. Սրբա­զան Հայ­րը, Արժպ. Տէր Հօր, սար­կա­ւագ­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, եւ դպրաց դա­սի մաս­նակ­ցու­թեամբ կա­տա­րեց հո­ղի օրհ­նու­թիւնը: Ապա, Բրձրշ. Սրբա­զան Հայ­րը տուաւ իր պատ­գա­մը: Ան ըսաւ.-Տիր­պորն քա­ղա­քի մէջ ձեր հայ­րե­րը կա­ռու­ցե­ցին ներ­կայ Հայ Կեդ­րո­նը, որ այ­սօր ներ­կայ պայ­ման­նե­րու տու­եալ­նե­րով փոքր կը թուի ձե­զի, եւ գո­հա­ցում չի տար երի­տա­սար­դու­թեան կա­րիք­նե­րուն: Այդ մտա­հո­գու­թեամբ դուք գնե­ցիք այս հո­ղա­շեր­տը որուն հո­ղի օր­նու­թիւնը կա­տա­րե­ցինք նոյն Բա­հով, եւ նոր տեսիլ­քով, որուն  վրայ յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն պի­տի կա­ռու­ցէ՛ք ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խա­նող եւ երի­տա­սար­դու­թեան գո­հա­ցում տուող Հայ Կեդ­րոն մը, իր ակում­բով, գրա­սեն­եակ­նե­րով, ժո­ղո­վաս­րա­հով, մար­զա­ւա­նով եւ արդ­ի­ա­կան սրա­հով:

Օր մը  յա­ջոր­դող սե­րուն­դին եւս այս տա­րած­քը փոքր պի­տի թուի, եւ իրենք ալ պի­տի մտա­ծեն եւ ծրագ­րէն աւե­լի ըն­դար­ձակ  հո­ղա­շերտ մը գնել եւ կա­ռու­ցել օր­ուայ պայ­մա­նե­րուն գո­հա­ցում տուող Հայ Կեդ­րո­նով մը: Կը շնոր­հա­ւո­րեմ  եւ կը զօ­րակ­ցիմ Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կալ մար­մի­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն, թող Աստ­ուած օրհ­նէ ձեզ որ­պէս­զի կա­րե­նաք ձեր ծրա­գի­րը բար­ւոք իր աւար­տին հասց­նել:

 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՐԱՏՕԼԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles