ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ “ԱՐԱՔՍ“ ՊԱ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ՓԱ­ՌԱ­ՇՈՒՔ ԵԼՈՅԹԸ

0 0
Read Time:16 Minute, 48 Second

p8-9  a ՅՈ­ՎԱ­ԿԻՄ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ 

Լու­սան­կարները` ՄԱՐԱԼ ՍՕՍԻի եւ  ՍԻՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆի

Հա­կա­ռակ անոր որ մշա­կոյ­թի մշակ­ներ կը փոր­ձեն եր­գի ու պա­րա­յին դաշ­տէն ներս հի­նի ու նո­րա­ձե­ւու­թեան ընդ­լե­զու­մով ստեղ­ծել երի­տա­սար­դու­թիւնը հե­տաքրք­րող նոր եր­գեր ու պա­րեր, սա­կայն Տիթ­րոյ­թի Հա­մազ­գա­յի­նի “Արաքս“ պա­րա­խում­բը տար­ուէ տա­րի իրենց ներ­կա­յա­ցու­ցած եր­գե­րով եւ պա­րե­րով, կար­ծէք աւե­լի կը հա­րա­զա­տա­նան իրենց նախ­նի­նե­րու գիւ­ղա­յին, գա­ւա­ռա­յին եր­գե­րուն նիստ ու կա­ցե­րուն, տա­րազ­նե­րուն եւ մա­նա­ւանդ պա­րա­յին իս­կա­կան նրբու­թիւն­նե­րուն ու ոճե­րուն: Նոյ­նիսկ պա­րող­նե­րու եր­բեմ­նի գո­չում­նե­րը այն­քան հա­րա­զա­տու­թեամբ կ՛ըն­կալ­ուի ներ­կա­նե­րու կող­մէ, ի բաց առ­եալ մէկ պա­րա­գա­յէ, ուր “Եա Հու“նե­րը կար­ծէք թէ աւե­լի կը հա­մընկ­նին ճու­տո­յի կամ քա­րա­թէ­յի բա­ցա­կան­չու­թիւն­նե­րու քան հայ­կա­կա­նի:

p8-9  1 Ժո­ղո­վուր­դը հան­դի­սա­վայր ժա­մա­նած էր ճշդուած ժա­մա­նա­կէն շատ առաջ, քա­նի տոմ­սե­րու վրայ աթոռ­նե­րու թուագ­րում չկար, որոշ­ուած էր բա­ցի հրա­ւիր­եալ­նե­րու բաժ­նէն` կա­նուխ եկո­ղը կը գրա­ւէ իր աթո­ռը: Մուտ­քին` բո­լո­րի դէմ­քե­րու վրայ ու­րա­խու­թիւն կար: Ծնող­ներ, ազ­գա­կան­ներ, բա­րե­կամ­ներ եւ մշա­կու­թա­սէր հա­սա­րա­կու­թիւն մը եկած էին վա­յե­լե­լու իրենց պա­պե­րու ազ­գա­յին գեղջ­կա­կան տոհ­միկ եր­գերն ու պա­րե­րը, իրենց իսկ զա­ւ
ակ­նե­րուն ու թոռ­նե­րուն` Ամե­րի­կա ծնած` նոր սե­րուն­դի կա­տա­րու­մով:

Հա­մազ­գա­յի­նի հո­գա­տա­րու­թիւնն ու ղե­կա­վա­րու­մը այս 80-ի հաս­նող պա­րա­խում­բին վեր է ամէն գնա­հա­տանքէ: Անոնք առա­ջին օրէն մեր­ժե­ցին ծնող­նե­րու կող­մէ առա­ջարկ­ուած պա­րի դա­սե­րու վճա­րում­նե­րը, որ­պէս­զի ու­նե­ցողն ու չու­նե­ցո­ղը հա­ւա­սա­րա­պէս իրա­ւունք ու­նե­նան մաս­նակ­ցե­լու: Անոնց մէ­ջէն երե­ւան եկաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Շի­քա­կո­յի պա­րա­խում­բէն պա­րու­հի` ընկհ. Նա­յի­րի Կա­րա­պետ­եան, որ յանձն առաւ դժուա­րին պա­րու­սոյ­ցի ղե­կա­վար­ման գոր­ծը, որ մին­չեւ օրս հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն կը տա­նի` հա­կա­ռակ վեր­ջին եր­կու տա­րի­նե­րու, եր­կու զա­ւակ­նե­րու ծննդա­բե­րու­թեան պատ­ճա­ռաւ դա­դա­րին, նոյ­նիսկ դադ­արի տա­րի­նե­րուն, ան միշտ մօ­տէն հե­տե­ւե­ցաւ խում­բի իւ­րա­քան­չիւր ելոյթ­նե­րու պատ­րաս­տու­թեան, միշտ կա­պի մէջ ըլ­լա­լով թէ՛ ատե­նա­պե­տուհիի եւ թէ՛ Հա­մազ­գա­յի­նի վար­չու­թեան նշա­նա­կած` զինք փո­խա­րի­նող ընկհ. Լա­րա Զա­նա­զան­եա­նի հետ:p8-9  c

Ընկհ. Լա­րա Զա­նա­զան­եան հայ­կա­կան գեղջ­կա­կան պա­րե­րու վար­պետ դար­ձաւ ընկհ. Նա­յի­րի ցուց­մունք­նե­րով եւ իր առանձ­նա­յա­տուկ ճկունու­թեամբ ու պա­րա­յին շնորհ­նե­րով: Ան իր հետ առաւ որ­պէս օգ­նա­կան պա­րող­նե­րէն` Տիգ­րան Գա­լը­նը եւ Նա­յի­րի Գայ­սէր­եա­նը: Տիգ­րա­նին դե­րը “Արաքս“ պա­րա­խում­բի մէջ եղած է շատ մեծ: Նախ ըսենք, որ ինք առինք­նող պա­րող է, երի­տա­սարդ պա­րո­ղի լա­ւա­գոյն յատ­կու­թիւն­նե­րով եւ այդ յատ­կու­թիւն­նե­րը դրսե­ւո­րե­լու բա­ցա­ռիկ իմա­ցա­կա­նու­թեամբ: Ու­նի համ­բե­րա­տար ոգի, ըն­կեր­նե­րը` մօտ ըլլ­ալ­ով հան­դերձ յար­գան­քով կը լսեն զինք ու կը գոր­ծադ­րեն խոր­հուրդ­նե­րը: Ան մեծ դեր ու­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու պատ­րաս­տու­թեան, ըլ­լայ անի­կա սրա­հի, լոյ­սե­րու, սրա­հի ձայ­նա­յին յստա­կու­թեան, նկա­րի­չի կամ տե­սա­նե­րի­զի ընտ­րու­թեանց մէջ:

Նա­յի­րի Գայ­սէր­եա­նը հա­մալ­սա­րա­նա­կան է, բախ­տա­ւո­րու­թիւն եղաւ միու­թեանս եւ խում­բին հա­մար, որ դպրո­ցը շրջա­նիս մէջ է եւ Նա­յի­րին ընդ­հան­րա­պէս փոր­ձե­րուն վա­զե­լով կը հաս­նի ու նուի­րու­մով կը տա­նի փոր­ձե­րուն հսկե­լու, օգ­նե­լու եւ սոր­վեց­նե­լու պար­տա­կա­նու­թիւնը: Նա­յի­րին մի­ե­ւոյն ժա­մա­նակ վա­յե­լուչ պա­րող է խում­բէն:

p8-9  2 Այս տա­րի Հա­մազ­գա­յի­նի “Արաքս“ պա­րա­խում­բի կող­քին, Փետր­ուա­րէն սկսեալ աւել­ցաւ հրաշք փոք­րե­րու խում­բը 21 պա­րող­նե­րէ` մօ­տա­ւո­րա­պէս 7էն 9 տա­րի­քով, իսկ “Յոյս“ խում­բը 14 պա­րող­ներ` մօ­տա­ւո­րա­պէս 10էն 12 տա­րի­քով: Ան­հատ­նում սէ­րով այս փոք­րիկ­նե­րը կու գան փոր­ձե­րու այն­քան դժուա­րու­թեամբ կը ստիպ­ուին բաժն­ուիլ սրա­հէն ծնող­նե­րու ստի­պում­նե­րով: Յոյ­սով ճամ­բայ ելած այս փոք­րիկ­նե­րը, հա­ւատ­քով զօ­րա­ցած եւ փոր­ձե­րով մեր ապա­գայ հրաշք պա­րող­նե­րը պի­տի ըլ­լան վստա­հա­բար: Մեծ յոյ­սեր կապ­ուած են իրենց վրայ:

Ժա­մը 7:15 վայրկ­եան անց ատե­նա­պե­տու­հի` Հեր­մի­նէ Մա­նուկ­եան բաց­ման խօս­քով` յար­գան­քի եւ շնոր­հա­կա­լու­թեան խօսք ըրաւ գա­ղու­թէս հո­գե­ւոր հա­յրե­րուն, հրա­ւիր­եալ­նե­րուն, ներ­կա­նե­րուն ինչ­պէս նա­եւ պա­րու­սոյց­նե­րուն` պա­րող­նե­րուն, ծնող­նե­րուն: Ան իր խօս­քին մէջ ըսաւ.-

“Հա­մազ­գա­յի­նի “Արաքս“ պա­րա­խում­բը, լոկ պա­րա­խումբ մը ըլ­լա­լէ շատ աւե­լին է: Հոն երի­տա­սար­դու­թիւնը կը ծա­նօ­թա­նայ իր պա­պե­րուն  նիստուկա­ցին, սո­վո­րու­թիւն­նե­րուն, փառ­քե­րուն, տա­րազ­նե­րուն, գա­ւա­ռա­յին եւ տոհ­մա­յին եր­գե­րուն եւ պա­րե­րուն: Ու­րեմն կը տես­նէք այն ամուր կա­պը, որ Ամե­րի­կա­յի այս ափե­րուն սնած ու հա­սակ առած հայ մա­նուկն ու պա­տա­նինինչ­պէս կը կապ­ուի իր հա­րուստ անց­եա­լին:

p8-9  3 Ինչ­պի­սի՞ ու­րա­խու­թեամբ կը պա­րէ իր պա­պե­րուն պա­րե­րը եւ որ­քան դժուա­րու­թեամբ իրենց դպրո­ցա­յին սուղ ժա­մե­րէն ժա­մա­նակ կը յատ­կաց­նեն պա­րե­րու փոր­ձե­րուն: Այս բո­լո­րը կ՛ընեն ան­հատ­նում սի­րով. հոգ չէ թէ եր­բեմն ալ պա­րու­սոյց­նե­րուն չա­րա­ճի­ճիու­թիւն­ներ ալ կ՛ընեն նե­ղաց­նե­լով զի­րենք: Բայց ամ­բողջ խում­բը մէկ ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րո ւպէս, կ՛աշ­խա­տին լա­ւա­գոյ­նը տա­լու` իրենց Հա­մազ­գա­յին “Արաքս“, “Հրաշք“ եւ “Յոյս“ խում­բե­րու պատիւը բարձր պա­հե­լու: Ինչ­պէս լսե­ցիք “Հրաշք եւ Յոյս“ անուն­նե­րը: Այս եր­կու խում­բե­րը սկսան իրենց փոր­ձե­րուն այս տար­ուայ Փետր­ուա­րին: Պէտք է ըսել որ ասի­կա իրենց անդ­րա­նիկ ելոյթն է: Այս փոք­րիկ­նե­րը այն­քան խան­դա­վա­ռու­թեամբ կու գան փոր­ձե­րուն: Ծնող մը գա­լով մօտս կը պատ­մէր թէ ի՜նչ դժուա­րու­թեամբ` լա­ցովուկո­ծով իր դուստ­րը բե­րաւ առա­ջին փոր­ձին` բայց փոր­ձէն ետք չէր ու­զեր տուն եր­թալ եւ կ՛ու­զէր որ փոք­րիկ­նե­րուն փոր­ձերն ալ ըլ­լա­յին ամէն շա­բաթ, փո­խա­նակ եր­կու շա­բա­թը մէկ: Գա­լով “Արաքս“ պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն, մե­ծա­պէս գնա­հա­տե­լի է անոնց զո­հո­ղու­թիւնը, լրջու­թիւնն ու հե­տե­ւո­ղա­կան կեր­պով լա­ւը լա­ւա­գոյ­նին հասց­նե­լու իրենց անն­կուն կամ­քը: Իրենց փոր­ձե­րու եր­կար ժա­մե­րը վկայ, որ այս պա­րող­նե­րը սի­րող­ներնու կը հա­ւա­տան իրենց առա­քե­լու­թեան, որ հայ մշա­կոյ­թի զի­նուոր­ներ են: Անոնց կեց­ուած­քին ու խրոխտ շար­ժում­նե­րուն մէջ դուք պի­տի տես­նէք հա­յու հո­գին, անոնց կեց­ուածք­նե­րուն մէջ դուք պի­տի գտնէք հա­յու կեն­սու­նա­կու­թիւնն ու հպար­տու­թիւնը ու անոնց նայ­ուածք­նե­րուն մէջ մեր փայ­լուն ապա­գան: Ազատ, Ան­կախ ու Մի­աց­եալ Հա­յաս­տա­նը“:p8-9  d

Ամ­փոփ բաց­ման խօս­քը տուաւ նա­եւ անգ­լե­րէ­նով: Որո­տըն­դոստ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով վերջ գտաւ բաց­ման խօս­քը, որուն յա­ջոր­դեց Հա­մազ­գա­յին “Արաքս“ պա­րա­խում­բի ելոյ­թի վա­րա­գոյ­րի բա­ցու­մը:

“Ար­ցախ“ի խրոխտ, խան­դա­վառ պա­րով եւ երաժշ­տու­թեամբ սկսաւ առա­ջին ելոյ­թը: Պար­ման-պար­մա­նու­հի­նե­րու կեց­ուածք­նե­րու եւ շար­ժում­նե­րու մէջ այն­քան զգա­լի էր հայ­կա­կան ոգիի ըն­կա­լու­մը իրենց գլուխ­նե­րու ձի­գու­թեամբ եւ բռունցք­նե­րու պինդ դէ­պի եր­կինք սլացք­նե­րով` կար­ծես կ՛ըսէ­ին “Կանք պի­տի լի­նենք ու դեռ զօ­րա­նանք“: “Արիւ­նոտ Դրօ­շը“ նոյն­պէս` դրօ­շա­կա­կի­րի սրբա­զան պար­տա­կա­նու­թեան գի­տակ­ցու­թեամբ` դրօշ­նե­րը բարձր բռնած զի­նուո­րա­կան քալ­ուած­քի հաս­տատ կշռոյթ­նե­րով` յա­ջող կա­տա­րո­ղու­թեամբ ժո­ղո­վուր­դի տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը բարձ­րա­ցու­ցին գա­գաթ­նա­կէ­տի:

Բե­մի ետե­ւէն ար­տա­սա­նեց տի­կին Անի Գարճ­եան “Ուխտ“ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւնը, որ հա­մադր­ուած էր տար­բեր բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րէ եւ լաւ կը սա­զէր օր­ուայ լօ­զուն­քին` “Մեր Մշա­կոյ­թի Զի­նուոր­նե­րը“: Ինչ­պէս միշտ այս ան­գամ ալ հո­գե­պա­րար, յուզ­մուն­քով եւ զգայ­նու­թեամբ ար­տա­սան­ուած կտո­րը ըն­կալ­ուե­ցաւ խոր ապ­րում­նե­րով: Յա­ջոր­դեց` Վաս­պու­րա­կա­նի “Վա­րա­գայ Լեռ­նե­րի պար“ը: Շատ յա­ջող եւ խան­դա­վառ պա­րա­յին ելոյթ ու­րախ ու զուարթ բա­ցա­կան­չու­թիւն­նե­րով:

p8-9  5 Փոք­րե­րու “Հրաշք“ խում­բը, մէջ ընդ մէջ ու­նե­ցաւ եր­կու անդ­րա­նիկ ելոյթ­ներ. առա­ջի­նը “Լոռիի Պար“ը: Կրնաք երե­ւա­կա­յել 6էն 9ը տա­րի­քի երե­խա­ներ թիւով 21: Գա­ւա­ռա­յին տա­րազ­նե­րով այն­քան վա­յե­լուջ եւ բնա­կան որ կար­ծէք իս­կա­կան հնամ­եայ լո­ռե­ցի զա­ւակ­ներ ըլ­լա­յին: Այս խում­բը միայն 9 ամս­եայ փոր­ձա­ռու­թեամբ զար­մա­ցուց բո­լո­րը: Հա­կա­ռակ անոր որ մի քա­նի երե­խա­ներ կը հան­դի­մա­նէ­ին իրար տեղ մը սխա­լած ըլ­լա­լուն հա­մար: Այդ դէպ­քը շատ աւե­լի քաղց­րա­ցուց ելոյ­թը եւ ներ­կա­նե­րուն ապա­գա­յի խօ­սակ­ցու­թեան եւ զուար­ճա­նա­լու նիւթ հայ­թայ­թեց:

“Ու­զուն­տա­րա“ի եւ “Հզօր Հա­յաս­տան“ի պա­րա­յին ելոյթ­նե­րը ան­ցան շատ յա­ջող “Իլիկ­նե­րու պար“ը ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ “Յոյս“ պա­րա­խում­բի աղ­ջիկ­նե­րով: 9էն 12 տա­րե­կան գեղջ­կու­հի­ներ, այն­քան լաւ ըմբռ­նած էին իլիկ մա­նե­լու ձեռ­քի շար­ժում­նե­րը, որ կար­ծէք իս­կա­կան իլիկ ու թել ու­նե­նա­յին իրենց ձեռ­քե­րուն մէջ: “Քո­չա­րի“ պա­րի մէջ, երեք պա­րող­ներ Նի­քը­լըս Ազ­նա­ւուր, Արի Սաղր­եան եւ Շի­րազ Տա­րագճ­եան բեմ եկան յա­ջոր­դա­բար: Իւ­րա­քան­չիւ­րը երդ­ու­եալ վրի­ժառ­ուի առ­նա­կան կեց­ուածք­նե­րով, բռունց­քաս­լաց խո­նար­հու­թե­նէ մը ­ետք քո­չարիի եղա­նա­կով երե­քով սկսան պա­րել իս­կա­պէս վա­յե­լուչ էր հա­մա­չափ ոտ­քե­րուն մէջ­քե­րու շար­ժում­նե­րը եւ ար­դէն խում­բը մի­ա­նա­լով տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը պա­րող­նե­րու եւ թէ ժո­ղո­վուր­դին հա­սան գա­գաթ­նա­կէ­տին:

p8-9 b “Սար­դա­րա­պատ“ի, “Աւա­րայ­րի“ նոյն­պէս “Բեր­դի Պար“ի յա­ջող կա­տա­րու­մով թնդա­ցուց սրա­հը ներ­կա­նե­րու խան­դա­վառ ծա­փող­ջոյն­նե­րով եւ խե­լա­հեղ գնա­հա­տա­կան գո­չում­նե­րով:

Առա­ջին բա­ժի­նը վերջ գտաւ 15 վայրկ­եան դա­դա­րով: Երկ­րորդ բա­ժի­նը սկսաւ “Ար­տա­շատ“ի պա­րով մե­ծե­րու կող­մէ, որուն յա­ջոր­դեց “Նա­րէ“ պա­րը “Յոյս“ խում­բի կող­մէ: Հա­կա­ռակ 9 ամիս­նե­րու  2-ը շա­բա­թը մէկ փոր­ձե­րու, բա­ցա­ռիկ երե­ւոյթ էր իրենց հա­մա­չափ, քնքուշ եւ հե­զա­սահ պա­րե­լու շնորհ­նե­րը: Ըն­թեր­ցո­ղին ամ­բող­ջա­կան պատ­կեր մը տա­լու հա­մար գէթ պի­տի յի­շեմ յայ­տագ­րի երկ­րորդ բաժ­նի մնաց­եալ պա­րե­րու անուն­նե­րը “Տօ­նա­կան“ ան­կա­խու­թեան տա­րե­դար­ձի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն պա­րա­յին ելոյթ մը` Վաս­պու­րա­կա­նի Տա­րօն շրջա­նի: “Սէր իմ սի­րու­նիս“ հնա­ւուրձ գեղջ­կա­կան սի­րոյ ար­տա­յայ­տու­թեան պար, “Շի­րա­կի Շա­րան“  Հա­յաս­տա­նի Արե­ւել­եան Շի­րա­կի շրջա­նի տա­րա­զա­յին ու պա­րա­յին սքան­չե­լի դրսե­ւո­րում­նե­րով: “Գիւ­ղա­կան Շար­քեր“ արե­ւել­եան եւ արեւմտ­եան Հա­յաս­տա­նի գիւ­ղե­րու տոհ­միկ տա­րազ­նե­րով եւ պա­րե­րու տար­բե­րակ­նե­րու գե­ղե­ցիկ ցու­ցադ­րու­թեամբ “Վաս­պու­րա­կան“ի պա­րը պար­ուե­ցաւ աւան­դա­կան վաս­պու­րա­կան­ցի­նե­րու բնա­կան շար­ժու­ձե­ւե­րով: “Ծա­մե­րով“ պա­րի մէջ զգալի­օ­րէն կը յայտն­ուէր վա­րա­գոյ­րի ետին մա­զե­րը կար­գա­ւո­րող­նե­րու բծախն­դիր դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը: Իսկ պա­րող աղ­ջիկ­նե­րը մէ­կա­կան գեղջ­կու­հի­ներ իրենց յատ­կան­շա­կան նա­զան­քա­յին շար­ժու­ձե­ւե­րով: “Շա­լա­խօ“ն ներ­կա­յա­ցու­ցին Արե­ւիկ Մա­մաս­եան ու Արի Սաղր­եա­նը իրենց իւ­րա­յա­տուկ պա­րա­յին ոճով` աղ­ջի­կը սի­րոյ եւ ամչ­կո­տու­թեան դե­րով, իսկ տղան հա­մար­ձակ չյու­սա­հա­տո­ղի դե­րա­կա­տա­րու­թեամբ, որ վեր­ջա­պէս կը շա­հի աղջ­կայ սէ­րը եւ եր­կու­սով ու­րախ-զուարթ պա­րե­լով կը մեկ­նին բե­մէն: “Հո­վիւ­նե­րու Պար“ի ներ­կա­յա­ցու­մը եղաւ “Արաքս“, “Յոյս“ եւ p8-9  10“Հրաշք“ խում­բե­րու տղոց դե­րա­կա­տա­րու­թեամբ: Իս­կա­պէս տպա­ւո­րիչ էր մե­ծե­րու կող­քին տես­նել փոք­րե­րու այն­քան բնա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը` ըլ­լան անոնք քնա­նա­լու` քու­նի ժա­մա­նակ իյ­նա­լու, արթն­նա­լու եւ կա­տակ­ներ ընե­լու եղա­նակ­նե­րու մէջ: Մե­ծե­րու չափ ալ փոք­րե­րը կրցած էին վար­պե­տու­թեամբ ըն­կա­լել իրենց դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը, որ դրսե­ւո­րե­ցին այն­քան վա­յել­չու­թեամբ: “Կա­կաչ­ներ“ պա­րը պա­րե­ցին խումբ մը աղ­ջիկ­ներ: Տա­րազ­նե­րու գոյ­նե­րը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ­ին կա­կաչ­նե­րու  գոյ­նե­րուն, իրենց նա­զան­քա­յին լուրջ եւ հա­մա­հա­ւա­սար ալի­քա­յին մարմ­նա­յին կտրտում­նե­րը այ­քան մեծ տպա­ւո­րու­թեամբ ըն­կալ­ուե­ցաւ: “Մշոյ Դաշ­տեր“ ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ “Արաքս“ պա­րա­խում­նի մե­ծե­րու կող­մէ, թէ՛ պա­րող­նե­րը եւ թէ՛ դի­տող­նե­րը ապ­րե­ցան խան­դա­վառ եւ ու­րախ-զուարթ պա­հեր… եւ վեր­ջա­պէս “Հայ­րե­նիք“  պա­րով Հա­մազ­գա­յի­նի երեք` “Արաքս“, “Յոյս“ եւ “Հրաշք“ պա­րա­խում­բե­րու ան­դամ­նե­րը եղա­նա­կին հետ բեմ յա­ռա­ջա­ցան եռա­գոյն դրօ­շակ­ներ բարձր բռնած եւ եօ­թա­նա­սուն վեց պա­րող­ներ մեծ ու փոքր զի­նուո­րա­կան տա­րազ­նե­րով` որ կար­ծէք իս­կա­պէս ըլ­լա­յին “Մեր Մշա­կոյ­թի Զի­նուոր­նե­րը“:

p8-9  9 Սի­րե­լի ըն­թեր­ցող­ներ ձե­զի կը թո­ղում սրբել հրճուանքն ու հպար­տու­թեան ար­ցունք­նե­րը դի­տող­նե­րու աչ­քե­րէն:

Յոտն­կայ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով եւ ու­րա­խու­թեան գո­ժում­նե­րով վերջ գտաւ “Արաքս“ պա­րա­խում­բի 8րդ ելոյ­թը:

Օրուան հան­դի­սա­վա­րը խնդրեց ներ­կա­նե­րէն մնալ իրենց տե­ղե­րը մին­չեւ հան­դէ­սի փակ­ման յայ­տա­րա­րու­թիւնը: Ատե­նա­պե­տու­հին բեմ հրա­ւի­րեց պա­րու­սոյց­նե­րը` ընկհ. Նա­յի­րի Կա­րա­պետ­եա­նը, ընկհ. Լա­րա Զա­նա­զան­եա­նը եւ օգ­նա­կան­ներ` Տիգ­րան Գա­լը­նը եւ Նա­յի­րի Գայ­սէր­եա­նը: Հան­դի­սա­վա­րը իւ­րա­քան­չիւ­րին ամ­փոփ գնա­հա­տա­կան ար­ժե­ւո­րու­մով նուէր պա­հա­րան մը յանձ­նեց մաս­նա­ճիւ­ղի կող­մէ: Ապա բեմ հրա­ւի­րեց մաս­նա­ճիւ­ղիս եր­կա­րամ­եայ ան­դա­մու­հի ընկհ. Նուէր Պօ­ղոս­եա­նը, ստա­նա­լու միու­թեանս շնոր­հա­ւո­րա­կան եւ շնոր­հա­կա­լա­կան գնա­հա­տա­կա­նի “փլաք“ը իր տա­րի­նե­րու Հա­մազ­գա­յի­նի “Արաքս“ պա­րա­խում­բի հայ­կա­կան տա­րազ­նե­րու պատ­րաս­տու­թեան ծանր բայց սրբա­զան գոր­ծին հա­մար:

Խե­լա­յեղ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու մէջ` փոք­րիկ­ներ` Հա­մազ­գա­յի­նի կող­մէ ծաղ­կե­փուն­ջեր նուի­րե­ցին պա­րու­սոյց­նե­րուն եւ պա­րա­խում­բին:

Հոս ար­ժէ յի­շել, որ այս ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ Նո­յեմ­բեր 17, 2012-ին ԴրոյՀայՍքու­լի մէջ եւ ներ­կա­նե­րու թիւը կ՛անց­նէր 650-ը:

 

 

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles