ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ.- ԱՐԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 24 Second

p15 araԽունկ ու մոմ ան­թա­ռամ եղ­բայր Արա Մար­կոս­եա­նի յի­շա­տա­կին:

Անոր հա­մար էա­կան էին Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նի կեն­ցաղն ու գա­ղա­փա­րա­բա­նու­թիւնը, որոնց­մով լա­ւա­պէս պատ­րաստ­ուած, կրցաւ դէմ դնել ամէն տե­սա­կի դժուա­րու­թիւն­նե­րու:

Ան ամէ­նայն անձն­ուիրու­թեամբ միու­թեան ծա­ռա­յեց զու­գա­հե­ռա­բար եւ իր ծա­ռա­յու­թեան տա­րի­նե­րուն ար­ձա­նագր­ուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան յա­ռաջ­դի­մու­թիւն­ներ եւ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ:

Քի­չե­րու վի­ճակ­ուած է առա­քի­նու­թեամբ ապ­րիլ ու մեռ­նիլ առա­քի­նու­թեամբ: Եղբ. Արան բաժն­ուե­ցաւ մեզ­մէ՝ տա­լով իր կա­րե­լին, սա­կայն մե­զի փո­խան­ցեց ազ­գա­յին իտ­է­ալ մտա­ծում եւ ոգի, որոնց­մով պի­տի կա­րե­նանք շա­րու­նա­կել:

Ծնած 1963-ին, ան հպարտ էր իր հա­յու­թեամբ: 1993-ին ըն­տա­նիք կազ­մած, Արա իր կո­ղա­կից Հե­ղիկ­ին հետ բախ­տա­ւոր­ուե­ցաւ եր­կու զա­ւակ­նե­րով՝ Արա­յիկ եւ Յո­վիկ: Այս­պէս, եր­կու զա­ւակ­նե­րու հայր, ան կը փո­խան­ցէր առողջ ու ազ­գա­յին դաստ­ի­ա­րա­կու­թիւն, սա­կայն քա­նի մը տա­րի առաջ, քաղց­կե­ղը ուժ­գին հար­ուած մը հաս­ցուց իր առող­ջու­թեան: Հիւան­դու­թիւն մը, որ ի վեր­ջոյ զինք կը հիւ­ծէր ու կը մա­շեց­նէր:

Եղ­բայր Արա, քա­ռա­սուն օրեր առաջ կնքեց իր մահ­կա­նա­ցուն մե­զի ձգե­լով իր հա­ւատ­քի ճա­նա­պար­հը, հայ­րե­նի­քին ու կազ­մա­կեր­պու­թեան նկատ­մամբ զո­հա­բեր­ուե­լու առա­քե­լու­թիւնը:

Ան կը հա­ւա­տար հայ­րե­նի­քի ան­կա­խու­թեան եւ այդ իրա­գոր­ծու­մը տա­րի­ներ առաջ մեծ դրոշմ ձգեց իր նե­րաշ­խար­հին վրայ:

Իր շրջա­պա­տին մէջ հայ­րե­նա­սի­րու­թիւն եւ ազ­գա­սի­րու­թիւն սեր­մա­նեց՝ իր անն­կուն կամ­քով:

Արդ­եօք ի՞նչ բա­ռե­րով կա­րե­լի է բնո­րո­շել Եղ­բայր Արա­յի ազ­գօ­գուտ ներդ­րումն ու հա­ւա­տար­մու­թիւնը հան­դէպ իր սի­րած «Բարձ­րա­ցիր, Բարձ­րա­ցուր»ին, սէ­րը ըն­տա­նի­քին նկատ­մամբ, հա­ւա­տար­մու­թիւնը հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն:

Այս­պէս կա­րե­լի է նկա­րագ­րել այն մար­դը, որ ծնած է հա­մեստ ու բա­րե­պաշտ ըն­տա­նի­քի յար­կին տակ, եւ որ սիր­ուած էր բո­լո­րէն:

Այս­պէս, մահ­ուան խոր­հուր­դին եւ ան­խու­սա­փե­լիու­թեան շեշ­տա­կի նա­յող­նե­րուն հա­մար անակն­կալ չէր եղ­բայր Արա­յին ան­ժա­մա­նակ կո­րուս­տը, ինք եւս կþար­հա­մար­հէր այդ ար­հա­ւիր­քը եւ իր կեան­քը կը շա­րու­նա­կէր իբ­րեւ ար­թուն պա­հակն ու հա­ւա­տա­րիմ ան­դա­մագր­եա­լը իր նա­խա­սի­րած միու­թեան՝ Հայ Մարմ­նա­կր­թա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ընտանիքը ան­մո­ռաց պի­տի պա­հէ եղբ. Արա Մար­կոս­եա­նի յի­շա­տա­կը, ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րը եւ անոր վաս­տա­կա­ւոր ներդ­րու­մը՝ նախ իբ­րեւ վար­չա­կան, ապա՝ շրջա­նա­յին վար­չու­թիւն:

Վարձքդ կա­տար սի­րե­լի° եղ­բայր…

Այս տխուր առի­թով Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի  քոյր-եղ­բայր­նե­րը խոր ցա­ւակ­ցու­թիւն կը յայտ­նեն անոր այրի­ին ու զա­ւակ­նե­րուն, հա­րա­զատ­նե­րուն ու բա­րե­կամ­նե­րուն:

 

Սգա­կիր Հ.Մ.Ը.Մ.ական

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles