ՏԵՐ­ՍԻ­ՄԻ ՄԷՋ ՊԻ­ՏԻ ՆՇՈՒԻ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

p1 7Dersim-24-Nisan  ԵՐԵ­ՒԱՆ (“Ակունք“)- Այս տար­ուան Ապ­րիլ 24-ին, կը նա­խա­տես­ուի Տեր­սի­մի մէջ պաշ­տօ­նա­պէս նշել Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 98-ամ­եա­կը:

Այս գծով, յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն կը փո­խան­ցէ Տեր­սի­մի հա­յե­րու միու­թեան նա­խա­գահ Միհ­րան Փրկիչ Կիւլ­թե­քին, որ կը յայտ­նէ.- “Մենք, թե­րեւս առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով հոս հայ­կա­կան ինք­նու­թեամբ հան­դէս գա­լով` Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բեր­եալ մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն պի­տի տա­րա­ծենք: Ըստ էու­թեան` հար­ցը մայ­րե­նի հո­ղի վրայ ապ­րող ժո­ղո­վուր­դի մը իր սե­փա­կան մշա­կոյ­թէն հա­րիւ­րամ­եայ հե­ռաց­ման մա­սին է, որուն տար­բեր հո­գե­բա­նա­կան ազ­դե­ցու­թիւն­նե­րը կը կրենք ներ­կա­յիս: Մենք, որ­պէս կազ­մա­կեր­պու­թիւն, Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ պի­տի իրա­կա­նաց­նենք նա­եւ ոգե­կոչ­ման արա­րո­ղու­թիւն: Այս տար­ուան մի­ջո­ցառ­ման միայն ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան եւ քա­ղա­քաց­ի­ա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն կ՛ա­ռա­ջար­կենք մաս­նակ­ցիլ: Մենք, զգա­ցա­կան առու­մով` մի­աս­նա­կան ենք: Կը կար­ծեմ, որ սոյն մի­ջո­ցա­ռու­մը պի­տի յաղ­թա­հա­րէ այն անզ­գա­յու­թիւնը, որ առ­կայ է Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան Հա­յաս­տան­նե­րուն մի­ջեւ ու պի­տի ամ­րապն­դէ մեր մի­աս­նա­կա­նու­թիւնը, պի­տի ապա­հո­վէ մեր եղ­բայ­րու­թիւնը, որ կը բխի նոյն ազ­գէն ծա­գե­լու փաս­տէն` մի­ա­ժա­մա­նակ մե­զի տա­լով հա­մա­տեղ ապ­րե­լու նպա­տակ“:

Ձեռ­նար­կը պի­տի կա­տար­ուի Տեր­սիմ քա­ղա­քի “Սէ­յիտ Ռը­զա“ այգի­ին մէջ: Այս առ­թիւ Տեր­սիմ պի­տի ժա­մա­նեն նա­եւ հա­յաս­տան­եան լրատ­ուա­մի­ջոց­ներ:

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, հայ­կա­կան եւ թրքա­կան մա­մու­լին մէջ յա­ճա­խա­կի կը գրուի թաքն­ուած, կրօ­նա­փոխ դար­ձած եւ այ­լա­դա­ւան հա­յե­րու մա­սին: Այս ծի­րէն ներս, քա­նի մը տա­րի առաջ, թրքա­կան պատ­մու­թեան ըն­կե­րու­թեան նա­խա­գահ պատ­մա­բան Եու­սուֆ Հա­լա­ճօղ­լու կա­տա­րեց զգա­յա­ցունց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր ան փաս­տե­րով տե­ղե­կա­ցուց, թէ ալե­ուի քիւր­տե­րու մե­ծա­մաս­նու­թիւնը, մա­նա­ւանդ Տեր­սի­մի ալե­ուի ազ­գաբ­նակ­չու­թեան մէկ ստուար զանգ­ուա­ծը` կրօ­նա­փոխ դար­ձած հա­յեր են:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles