ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄ

0 0
Read Time:2 Minute, 58 Second

Յուն­ուար 12, 2010-ին, Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նին կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւնը կը յի­շեց­նէ Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009-ի Ցիւ­րի­խի ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու օրը, երբ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւ­նէն ժա­մեր առաջ իսկ, հայ­կա­կան կող­մը կը փո­խան­ցէր ու կ՛ար­տա­յայ­տէր վե­րա­պա­հու­թիւն­ներ եւ մտա­հո­գու­թիւն­ներ, գոր­ծի լծե­լով յատ­կա­պէս Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նը, որ ժա­մեր խլող վայրկ­եան­ներ շա­րու­նակ, մերթ բջի­ջա­յին հե­ռա­ձայն­նե­րու եւ մերթ ռուս պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու օժան­դա­կու­թեամբ, փոր­ձէ հար­թել մե­տա­սա­նե­րորդ պա­հուն ցցուած անակն­կալ խո­չըն­դոտ­նե­րը:

Եթէ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նին կա­տա­րած ՎԱ­ՒԵ­ՐԱ­ՑՈՒ­ՄԸ սպա­սե­լի էր, սա­կայն նոյն­քան ալ սպա­սե­լի չէր — ընդ­հա­կա­ռա­կը, անակն­կալ էր — եւ գէթ ող­ջու­նե­լի` ՎԵ­ՐԱ­ՊԱ­ՀՈՒ­ԹԻՒՆԸ:

Դեռ շատ մե­լան պի­տի հո­սի: Փաս­տը` քո­վի սիւ­նակ­նե­րը, որոնք կը ներ­կա­յաց­նեն կար­ծիք­ներ, մտա­հո­գու­թիւն­ներ, խո­հեր, խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ, եզ­րա­կա­ցու­թիւն­ներ եւ դեռ…

Առանց դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման եւ Հա­յաս­տա­նի ապաշր­ջա­փակ­ման հար­ցին, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րով նշուած մնաց­եալ պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը պար­զա­պէս գոր­ծադ­րե­լի չեն կրնար ըլ­լալ: Այս կը վե­րա­հաս­տա­տէ ար­դէն առանց նա­խա­պայ­ման­նե­րու միջ­պե­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ձեռ­նարկ­ման հայ­կա­կան կող­մի մօ­տե­ցու­մը:

Իսկ Ար­ցա­խի թղթած­րա­րը որե­ւէ ձե­ւով չ՛առնչ­ուիր այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն:

Բա­ւա­րար է հաս­տա­տել եւ եզ­րա­կաց­նել, թէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն սահ­մա­նադ­րա­կա­նու­թեան հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թիւնը որո­շե­լով հան­դերձ, Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը իրա­ւա­կան եզ­րա­բա­նու­թիւն­նե­րով, որոշ չա­փով ար­գելք կը հան­դի­սա­նայ եւ կը կաշ­կան­դէ թրքա­կան կող­մի նա­խա­պայ­ման­նե­րուն դէմ դրուած հայ­կա­կան կող­մին որե­ւէ քայլ առ­նե­լը:

Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն թղթած­րա­րին պատ­շաճ պաշ­տօ­նա­կա­նա­ցու­մը, կ՛ըն­թա­նայ հե­տեւ­եալ ուղ­ղու­թեամբ.-  Սահ­մա­նադ­րա­կան Դա­տա­րա­նը  հա­մա­պա­տաս­խան վճի­ռով, սոյն թղթած­րա­րը կը յղէ խորհր­դա­րան:

Այս­պէս Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վը իր կար­գին կը քննէ հարցն ու վա­ւե­րաց­ման գոր­ծըն­թա­ցը:

Կը թուի թէ “ֆութ­պո­լա­յին քա­ղա­քակա­նու­թեան” ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սին ըն­թաց­քը դարձ-դար­ձիկ ու դան­դաղ է… եւ հա­րուստ` տեղ­քայ­լով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles