ՍՏՈՐԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 43 Second

Բա­ւա­կան եր­կար տե­ւեց, գրե­թէ տարիէ մը ի վեր գոր­ծադր­ուած ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սէն դուրս եկած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն վերջ­նա­կան ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րուն աշ­խա­տան­քին աւար­տը:

Աւարտ մը, որ այդ­չափ ալ հե­զա­սահ ձե­ւով չըն­թա­ցաւ:

Աւարտ մը, որ գոր­ծադր­ուե­ցաւ ժա­մա­ցոյ­ցի դէմ կա­տար­ուած մրցու­մով մը՝ շնջա­հեղձ ըլ­լա­լու աս­տի­ճան եւ այդ ալ միջ­նոր­դու­թեամբ բազ­մա­թիւ այլ «մեծ»երու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն:

Աւարտ մը, որուն իրա­գոր­ծու­մը կա­տար­ուե­ցաւ աւե­լի քան երեք ժամ ու­շա­ցու­մով:

Աւարտ մը, որ ի վեր­ջոյ «աւար­տե­ցաւ» այդ ստո­րին ստո­րագ­րու­թեամբ:

Աւարտ մը, որ չար­տա­ցո­լաց­նէր իս­կա­կան պատ­կե­րը, սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դին կամքն ու կար­ծի­քը: Փաս­տը՝ Հայ­րե­նի­քի թէ Սփիւռ­քի զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս կա­տար­ուած բո­ղո­քի ցոյ­ցերն ու հա­ւաք­ներն են:

Յստակ է թէ պե­տու­թիւնը գոր­ծեց իր սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դի կամ­քին հա­կա­ռակ, եւ աւե­լի’ն, նա­եւ յստակ է թէ սոյն հա­մա­ձայ­նու­թիւն­ներն ու զի­ջում­նե­րը, գէթ ստո­րագր­ուե­լով եւ վա­ւե­րաց­ուե­լով, մաս կը կազ­մեն փաս­տա­թուղ­թի պարունակութեան:

Հոս ալ թրքա­կան խո­րա­մանկ մօ­տե­ցում մը, մի­ջամ­տու­թիւն մը գոր­ծի լծուած էր, ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սին ստեղ­ծած քա­ո­սա­յին մթնո­լոր­տին կող­քին, այլ փոս մը փո­րե­լու… փոր­ձե­լով ան­ջա­տել Հայ­րե­նիքն ու Սփիւռ­քը:

Չպա­տա­հե­ցաւ այդ նեն­գա­միտ աշ­խա­տան­քը՝ «ճեղք» մը յա­ռա­ջաց­նե­լու: Այս­պէս թէ’ Հա­յաս­տա­նի վաթ­սուն հա­զար եւ թէ’ Սփիւռ­քի զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րու հա­զա­րա­ւոր հա­յու­թիւնը մնաց մի­ա­կամ:

Այդ տխրահռ­չակ ստո­րագ­րու­թե­նէն առաջ, Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի ազ­գա­յին մտա­հո­գու­թիւն­նե­րով լի անակն­կալ յայ­տա­րա­րու­թիւնը, ստո­րագ­րու­թեան արա­րո­ղու­թե­նէն առաջ իսկ, թրքա­կան եւ հայ­կա­կան պատ­ուի­րա­կու­թեանց մի­ջեւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րու շուրջ ծա­գած բա­նա­վէ­ճե­րը, ինչ­պէս նա­եւ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու ստո­րագ­րու­թե­նէն օր մը ետք, Թուրք­իոյ վար­չա­պե­տին կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը եկան փաս­տե­լու եւ ցոյց տա­լու, թէ այս Հա­յաս­տան-Թուրք­իա, հայ-թրքա­կան կամ Նալ­պանտ­եան-Տա­ւու­թօղ­լու ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սէն ծնունդ առած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը կը մնան մշու­շա­պատ…իսկ ստո­րագ­րու­թիւնն ալ՝ ստո­րին:

«Հայ­րե­նիք»

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles